A 2021.-től listázott iskolai (óvodai?) pl. "nemi irányultsággal" kapcsolatos programok adatai

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Miniszterelnökség munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a köznevelési törvénybe 2021.-ben belerakott 9/A.§ minden, hozzáférhetővé tett, közérdekből nyilvános adatának pontos elérhetőségét / elérhetőségeit, vagy ha azt még mindig hozzáférhetetlenné teszik, magukat az adatokat.

Pontosítás: a nyilvántartás vezetésére kijelölt szerv neve / honlapja, a jogszabály, amelyben kijelölték a nyilvántartót, a nyilvántartott személyek, szervezetek, programok meghatározott adatai.

Igénylem még azt az információt is, hogy a fenti rendelkezésben "az intézménnyel kötött együttműködési megállapodással rendelkező állami szervek", akik szexuális, nemi és drogprogramokat tarthatnak, adatai is közérdekből nyilvántartottak-e ebben a nyilvántartásban, és ha az állami szervek adatai nem közérdekből nyilvánosak, akkor azok közérdekű adatok-e. Ha a gyerekeknek iskolai (óvodai?) programokat tartó állami szervek adatai közadatok, azokat is igényelem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. január 8.

Üdvözlettel:

Kiss László

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

                                                                      

 

Ikt.: JHÁT-PDF/43/2023

Tárgy: közérdekű adatigénylés  

 

Kiss
László                                                                                        

részére                                                  
                                             

                                                                                                     

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„(…) Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
köznevelési törvénybe 2021.-ben belerakott 9/A.§ minden, hozzáférhetővé
tett, közérdekből nyilvános adatának pontos elérhetőségét/ elérhetőségeit,
vagy ha azt még mindig hozzáférhetetlenné teszik, magukat az adatokat.

 

Pontosítás: a nyilvántartás vezetésére kijelölt szerv neve / honlapja, a
jogszabály, amelyben kijelölték a nyilvántartót, a nyilvántartott
személyek, szervezetek, programok meghatározott adatai.

 

Igénylem még azt az információt is, hogy a fenti rendelkezésben "az
intézménnyel kötött együttműködési megállapodással rendelkező állami
szervek", akik szexuális, nemi és drogprogramokat tarthatnak, adatai is
közérdekből nyilvántartottak-e ebben a nyilvántartásban, és ha az állami
szervek adatai nem közérdekből nyilvánosak, akkor azok közérdekű adatok-e.
Ha a gyerekeknek iskolai (óvodai?) programokat tartó állami szervek adatai
közadatok, azokat is igényelem”.

 

A kért adatok tekintetében a Miniszterelnökség nem minősül az Infotv. 3.
§-ának 9. pontja szerinti adatkezelőnek.

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1363 Budapest, Pf.: 9., 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

                                                            Tisztelettel:

                       
                                                                             Miniszterelnökség

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

Tisztelt Miniszterelnökség!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Miniszterelnökség's handling of my FOI request 'A 2021.-től listázott iskolai (óvodai?) pl. "nemi irányultsággal" kapcsolatos programok adatai'.

Igényelem azt a közérdekű információt, hogy a végrehajtó hatalom tudja-e, hogy ki minősül az igényelt adatok kezelőjének, és ha igen, igényelem azt az információt, hogy ki.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/a_2021_tol_li...

Üdvözlettel:

Kiss László

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

                                                                                             

 

Ikt.: JHÁT-PDF/43/2023

Tárgy: közérdekű adatigénylés  

 

Kiss
László                                                                                        

részére                                                                                               

                                                                                                     

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„(…) Igényelem azt a közérdekű információt, hogy a végrehajtó hatalom
tudja-e, hogy ki minősül az igényelt adatok kezelőjének, és ha igen,
igényelem azt az információt, hogy ki.(…)”

 

A kért adat nem minősül az Infotv. 3. §-ának 5. pontja szerinti közérdekű
adatnak. 

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1363 Budapest, Pf.: 9., 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

                                                   
               Tisztelettel:

                                                                                              
                Miniszterelnökség

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

Tisztelt Miniszterelnökség!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information requests and reviews.

I am writing to request an internal review of Miniszterelnökség's handling of my FOI request 'A 2021.-től listázott iskolai (óvodai?) pl. "nemi irányultsággal" kapcsolatos programok adatai'.

Kérem azt a közérdekű információt, hogy pontosan ki intézkedett a közérdekű adatigénylésben a Miniszterelnökség nevében, aki szerint a jogszabály, amelyben törvényben rendelt közfeladat elvégzésére ki kellett jelölni egy szervet, nem közérdekű.

Ki az, aki nem tudja, hogy jogszabályok közérdekből nyilvános adatok?

Kérem annak vizsgálatát, hogy a Miniszterelnökségen bárki tudja-e, hogy ki tud arról a jogszabályról (kormányrendeletről?) amelyről az adatigénylésben megjelölt törvény megadott paragrafusa rendelkezik akképp, hogy a "jogszabályban kijelölt szerv", mely a lenti törvényi rendelkezés szerint közérdekből nyilvános adatokat kell kezeljen már egy jó ideje.
Kérem annak vizsgálatát, hogy kormánytag, miniszterelnök, vagy miniszter tudhat-e erről a közérdekből nyilvános információról, és ha igen, pontosan ki az, aki tudhat róla.

Jelen közérdekből nyilvános adatigénylésben kérem ezért bárkitől - aki vállalja a nevét - a kijelölő jogszabály, a jogszabályban kijelölt szerv, a kijelölt szerv honlapja adatokat, és a honlapon közzéteendő közérdekből nyilvános adatokat, vagy azok pontos elérhetősége közlését, valamint azokat a közérdekű tevékenységre vonatkozó közérdekű adatokat, hogy hozzáférhető volt-e bármikor ezek közül bármi, és ha igen, pontosan mely szerv, hol, mikor tette azokat közzé.

Íme a közérdekből nyilvános jogszabály:
9/A.§ (2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adat közérdekből nyilvános adat, amelyet az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetésére jogszabályban kijelölt szerv honlapján közzé kell tenni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás
a) a program címét,
b) a programtulajdonos
ba) - természetes személy esetén - személy nevét, elérhetőségét vagy
bb) - szervezet esetén - a szervezet elnevezését, székhelyét, elérhetőségét,
c) annak megjelölését, hogy a programot milyen köznevelési intézménytípusban kívánják megvalósítani,
d) a nyilvántartásba vétel napját és a nyilvántartásba vett program köznevelési intézményben való felhasználhatóságának időtartamát (tanév megjelölésével), valamint
e) a program témakörét
tartalmazza.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.hu/request/a_2021_tol_li...

Üdvözlettel:

Kiss László

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

                                                                      

 

 

Ikt.: JHÁT-PDF/43/2023

Tárgy: közérdekű adatigénylés  

 

Kiss László                              
                                                          

részére                                                                                               

                                                                                                     

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„Kérem azt a közérdekű információt, hogy pontosan ki intézkedett a
közérdekű adatigénylésben a Miniszterelnökség nevében, aki szerint a
jogszabály, amelyben törvényben rendelt közfeladat elvégzésére ki kellett
jelölni egy szervet, nem közérdekű.

Ki az, aki nem tudja, hogy jogszabályok közérdekből nyilvános adatok?

Kérem annak vizsgálatát, hogy a Miniszterelnökségen bárki tudja-e, hogy ki
tud arról a jogszabályról (kormányrendeletről?) amelyről az
adatigénylésben megjelölt törvény megadott paragrafusa rendelkezik akképp,
hogy a "jogszabályban kijelölt szerv", mely a lenti törvényi rendelkezés
szerint közérdekből nyilvános adatokat kell kezeljen már egy jó ideje.

Kérem annak vizsgálatát, hogy kormánytag, miniszterelnök, vagy miniszter
tudhat-e erről a közérdekből nyilvános információról, és ha igen, pontosan
ki az, aki tudhat róla.

Jelen közérdekből nyilvános adatigénylésben kérem ezért bárkitől  - aki
vállalja a nevét - a kijelölő jogszabály, a jogszabályban kijelölt szerv,
a kijelölt szerv honlapja adatokat, és a honlapon közzéteendő közérdekből
nyilvános adatokat, vagy azok pontos elérhetősége közlését, valamint
azokat a közérdekű tevékenységre vonatkozó közérdekű adatokat, hogy
hozzáférhető volt-e bármikor ezek közül bármi, és ha igen, pontosan mely
szerv, hol, mikor tette azokat közzé.

 

Íme a közérdekből nyilvános jogszabály:

9/A.§ (2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adat
közérdekből nyilvános adat, amelyet az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás
vezetésére jogszabályban kijelölt szerv honlapján közzé kell tenni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás

a) a program címét,

b) a programtulajdonos

ba) - természetes személy esetén - személy nevét, elérhetőségét vagy

bb) - szervezet esetén - a szervezet elnevezését, székhelyét,
elérhetőségét,

c) annak megjelölését, hogy a programot milyen köznevelési
intézménytípusban kívánják megvalósítani,

d) a nyilvántartásba vétel napját és a nyilvántartásba vett program
köznevelési intézményben való felhasználhatóságának időtartamát (tanév
megjelölésével), valamint

e) a program témakörét

tartalmazza.”

 

Az első négy kérdése vonatkozásában tájékoztatom, hogy a kért adatok nem
minősülnek az Infotv. 3. §-ának 5. pontja szerinti közérdekű adatnak. 

 

Az ötödik kérdésében megjelölt adatok tekintetében a Miniszterelnökség nem
minősül az Infotv. 3. §-ának 9. pontja szerinti adatkezelőnek.

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1363 Budapest, Pf.: 9., 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.) is fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

                                                                               
Tisztelettel:

                                                                                                                
Miniszterelnökség

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

Tisztelt Közérdekű adatigénylés (ME)!

Válaszából megállapítható tény, hogy a nyilvánosság előtt nyilatkozó Miniszterelnökségnek a közérdekű adatigénylésben folytatott tevékenysége nem közfeladat ellátása, nem szakmai, nem közérdekű tevékenység, hanem magán, személyes érdekből végzett tevékenység.

A fenti tény törvényi alapja:
közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Adatigénylés:
Kérem annak a gazdálkodására vonatkozó közérdekű adatnak a szíves közlését, hogy munkaóránként mennyi közpénzbe került a közérdekű adatigénylés vonatkozásában a Miniszterelnökség személyes és magánérdekű tevékenysége, amennyiben azt közpénzből fizetett munkaidőben, a munkahelyén és a munkáltató által biztosított munkaeszközökön végezte a Miniszterelnökség.

Üdvözlettel:

Kiss László

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

                                                                                             
                         [1]cid:[email protected]

 

Ikt.: JHÁT-PDF/43/2023

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

Kiss László
                                                                   

részére                                                                                  

              
                                                                   

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„…Kérem annak a gazdálkodására vonatkozó közérdekű adatnak a szíves
közlését, hogy munkaóránként mennyi közpénzbe került a közérdekű
adatigénylés vonatkozásában a Miniszterelnökség személyes és magánérdekű
tevékenysége, amennyiben azt közpénzből fizetett munkaidőben, a
munkahelyén és a munkáltató által biztosított munkaeszközökön végezte a
Miniszterelnökség.”

 

Kérem, hogy az Infotv. 28.§-ának (3) bekezdése alapján szíveskedjék
igényét pontosítani, megjelölni, hogy a kérdése konkrétan mely adatok,
iratok kiadására irányul.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

 

Tisztelettel:

                                                 
                                                       

  
                                                                                          
                          Miniszterelnökség

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

References

Visible links

Tisztelt Miniszter, Minisztérium, Miniszterek, Miniszterelnökség!

Pontosítás:
A: Adatigénylő
M: Miniszter, Minisztérium

A:
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a köznevelési törvénybe 2021.-ben belerakott 9/A.§ minden, hozzáférhetővé tett, közérdekből nyilvános adatának pontos elérhetőségét / elérhetőségeit, vagy ha azt még mindig hozzáférhetetlenné teszik, magukat az adatokat.

Pontosítás: a nyilvántartás vezetésére kijelölt szerv neve / honlapja, a jogszabály, amelyben kijelölték a nyilvántartót, a nyilvántartott személyek, szervezetek, programok meghatározott adatai.

Igénylem még azt az információt is, hogy a fenti rendelkezésben "az intézménnyel kötött együttműködési megállapodással rendelkező állami szervek", akik szexuális, nemi és drogprogramokat tarthatnak, adatai is közérdekből nyilvántartottak-e ebben a nyilvántartásban, és ha az állami szervek adatai nem közérdekből nyilvánosak, akkor azok közérdekű adatok-e. Ha a gyerekeknek iskolai (óvodai?) programokat tartó állami szervek adatai közadatok, azokat is igényelem.

M:

A kért adatok tekintetében a Miniszterelnökség nem minősül az Infotv. 3.
§-ának 9. pontja szerinti adatkezelőnek.

A:

Igényelem azt a közérdekű információt, hogy a végrehajtó hatalom tudja-e, hogy ki minősül az igényelt adatok kezelőjének, és ha igen, igényelem azt az információt, hogy ki.

M:

A kért adat nem minősül az Infotv. 3. §-ának 5. pontja szerinti közérdekű
adatnak.

A:

Kérem azt a közérdekű információt, hogy pontosan ki intézkedett a közérdekű adatigénylésben a Miniszterelnökség nevében, aki szerint a jogszabály, amelyben törvényben rendelt közfeladat elvégzésére ki kellett jelölni egy szervet, nem közérdekű.

Ki az, aki nem tudja, hogy jogszabályok közérdekből nyilvános adatok?

Kérem annak vizsgálatát, hogy a Miniszterelnökségen bárki tudja-e, hogy ki tud arról a jogszabályról (kormányrendeletről?) amelyről az adatigénylésben megjelölt törvény megadott paragrafusa rendelkezik akképp, hogy a "jogszabályban kijelölt szerv", mely a lenti törvényi rendelkezés szerint közérdekből nyilvános adatokat kell kezeljen már egy jó ideje.
Kérem annak vizsgálatát, hogy kormánytag, miniszterelnök, vagy miniszter tudhat-e erről a közérdekből nyilvános információról, és ha igen, pontosan ki az, aki tudhat róla.

Jelen közérdekből nyilvános adatigénylésben kérem ezért bárkitől - aki vállalja a nevét - a kijelölő jogszabály, a jogszabályban kijelölt szerv, a kijelölt szerv honlapja adatokat, és a honlapon közzéteendő közérdekből nyilvános adatokat, vagy azok pontos elérhetősége közlését, valamint azokat a közérdekű tevékenységre vonatkozó közérdekű adatokat, hogy hozzáférhető volt-e bármikor ezek közül bármi, és ha igen, pontosan mely szerv, hol, mikor tette azokat közzé.

Íme a közérdekből nyilvános jogszabály:
9/A.§ (2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adat közérdekből nyilvános adat, amelyet az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetésére jogszabályban kijelölt szerv honlapján közzé kell tenni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás
a) a program címét,
b) a programtulajdonos
ba) - természetes személy esetén - személy nevét, elérhetőségét vagy
bb) - szervezet esetén - a szervezet elnevezését, székhelyét, elérhetőségét,
c) annak megjelölését, hogy a programot milyen köznevelési intézménytípusban kívánják megvalósítani,
d) a nyilvántartásba vétel napját és a nyilvántartásba vett program köznevelési intézményben való felhasználhatóságának időtartamát (tanév megjelölésével), valamint
e) a program témakörét
tartalmazza.

M:

Az első négy kérdése vonatkozásában tájékoztatom, hogy a kért adatok nem
minősülnek az Infotv. 3. §-ának 5. pontja szerinti közérdekű adatnak.

Az ötödik kérdésében megjelölt adatok tekintetében a Miniszterelnökség nem
minősül az Infotv. 3. §-ának 9. pontja szerinti adatkezelőnek.

A:

Válaszából megállapítható tény, hogy a nyilvánosság előtt nyilatkozó Miniszterelnökségnek a közérdekű adatigénylésben folytatott tevékenysége nem közfeladat ellátása, nem szakmai, nem közérdekű tevékenység, hanem magán, személyes érdekből végzett tevékenység.

A fenti tény törvényi alapja:
közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Adatigénylés:
Kérem annak, a gazdálkodására vonatkozó közérdekű adatnak a szíves közlését, hogy munkaóránként mennyi közpénzbe került a fenti, közérdekű adatigénylés vonatkozásában a Miniszterelnökség személyes és magánérdekű tevékenysége, amennyiben azt közpénzből fizetett munkaidőben, a munkahelyén és a munkáltató által biztosított munkaeszközökön végezte a Miniszterelnökség.

Üdvözlettel:
Adatigénylőség
(Kiss László)

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

                                                                                             

 

Ikt.: JHÁT-PDF/43/2023

Tárgy: közérdekű adatigénylés  

 

Kiss
László                                                                                        

részére                                               
                                                

                                                                                                     

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„(…) Pontosítás:

A: Adatigénylő

M: Miniszter, Minisztérium (…)

 

(…) A:

Válaszából megállapítható tény, hogy a nyilvánosság előtt nyilatkozó
Miniszterelnökségnek a közérdekű adatigénylésben folytatott tevékenysége
nem közfeladat ellátása, nem szakmai, nem közérdekű tevékenység, hanem
magán, személyes érdekből végzett tevékenység.

 

A fenti tény törvényi alapja:

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem
eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret,
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a
birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a
gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

 

Adatigénylés:

Kérem annak, a gazdálkodására vonatkozó közérdekű adatnak a szíves
közlését, hogy munkaóránként mennyi közpénzbe került a fenti, közérdekű
adatigénylés vonatkozásában a Miniszterelnökség személyes és magánérdekű
tevékenysége, amennyiben azt közpénzből fizetett munkaidőben, a
munkahelyén és a munkáltató által biztosított munkaeszközökön végezte a
Miniszterelnökség.(…)”

 

A közérdekű adatigénylés vonatkozásában a Miniszterelnökségnek „személyes
és magánérdekű tevékenysége” nem volt.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

                                                                       
       Tisztelettel:

                                                                        
                                           Miniszterelnökség

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!