A 2018. május 25-én Budapesten, a Bálna épületében megtartott rendezvény finanszírozása

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 2018. május 25-én Budapesten, a Bálna épületében megtartott rendezvény szerződéseit. Külön bontásban kérem a terembérletről, a hangosításról és a Valton Security Kft.-vel kötött szerződés adatait, a szerződések teljesítéséről, kifizetéséről szóló nyilatkozatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 27.

Üdvözlettel:
Vajnai Attila

Tisztelt Adatigénylő!

 

Hivatkozással a [1][Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány request email] elektronikus
levélcímre, 2018. május 27-én küldött közérdekű adatigénylésre, az
alábbiakról tájékoztatom.

 

Az Infotv. alább idézett, 29.§ (4) alapján tájékoztatom, hogy az Ön
közérdekű adatigénylésének teljesítése, a Közalapítvány
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár.

 

Ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész,
amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a
költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott
összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi
megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész
jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az
adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről
az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

 

Az Ön közérdekű adatigénylésének teljesítése 4 óra.

 

A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés
mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 4.§ (4) bekezdése
alapján tájékoztatom, hogy a Közalapítvány 17.600,- Ft költségtérítésre
tart igényt. Felhívom figyelmét, hogy a 4 órás időtartam, a hivatkozott
Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján kerekített érték.

 

Számításom alapja:

A munkaerő-ráfordítás személyenkénti költségét akként kell meghatározni,
hogy az adatigénylés teljesítésében közreműködő személy által az
adatigénylés teljesítésével összefüggésben teljesített munkaórák számát
meg kell szorozni e személy egy munkaórára eső tényleges
munkaerőköltségével, ahol tényleges munkaerőköltségnek az e személyt
megillető rendszeres személyi juttatások összegét kell tekinteni.

Bankszámlaszám:10032000-00282558

 

Az Infotv. 29. § (3a) bekezdésére tekintettel kérem, hogy 30 napon belül
nyilatkozzon, hogy a fenti közérdekű adatigénylését fenntartja-e. Felhívom
a figyelmét arra, hogy a fent meghatározott összegű költségtérítést,
amennyiben adatigénylését fenntartja, úgy 15 napon belül kell megfizetnie
az Infotv. alapján.

Jogorvoslati tájékoztatás:

Figyelemmel az Infotv. 31. § (1) bekezdésére, tájékoztatom, hogy jelen
döntésem ellen a döntésem közlésétől számított 30 napon belül bírósági
úton felülvizsgálati kérelmet kezdeményezhet az adatigénylés
teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata
érdekében a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt.

Üdvözlettel,

 

Közép- és Kelet-európai Történelem Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

 

 

-----Original Message-----
From: Vajnai Attila <[2][FOI #11214 email]>
Sent: Sunday, May 27, 2018 8:55 AM
To: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Közép- és Kelet-európai Történelem
és Társadalom Kutatásért Közalapítvány adatgazdánál"
<[3][Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány request email]>
Subject: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - A 2018. május 25-én
Budapesten, a Bálna épületében megtartott rendezvény finanszírozása

 

 

Tisztelt Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

A 2018. május 25-én Budapesten, a Bálna épületében megtartott rendezvény
szerződéseit.  Külön bontásban kérem a terembérletről, a hangosításról és
a Valton Security Kft.-vel kötött szerződés adatait, a szerződések
teljesítéséről, kifizetéséről szóló nyilatkozatokat.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2018. május 27.

 

Üdvözlettel:

Vajnai Attila

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

[4][FOI #11214 email]

 

Ha a(z) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány nem a(z) [5][Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány request email] címen fogadja
a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:

[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány request email]
2. mailto:[FOI #11214 email]
3. mailto:[Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány request email]
4. mailto:[FOI #11214 email]
5. mailto:[Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

idézett részek elrejtése

Tisztelt Press!

A vonatkozó törvény 31.§ (2) bekezdés szerint:
"A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania."

Mivel válaszában nem indokolta, hogy miért igényel 4 óra munkát egy szerződés és egy teljesítési igazolás másolatának elektronikus levélben való megküldése, arra kérem, hogy bizonyítsa annak megalapozottságát.

Válasza után tudom eldönteni, hogy milyen további jogi lépéseket teszek az ügyben.

Üdvözlettel:

Vajnai Attila

Tisztelt Adatigénylő!

Hivatkozással a [Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány request email] elektronikus levélcímre 2018. május 28-án küldött közérdekű adatigénylésére adott válaszunkra vonatkozó, a [email address] elektronikus levélcímre 2018. június 11-én írt kifogására reagálva az alábbiakról tájékoztatom.

Kifogásában egyrészt az Infotv. 31. § (2) bekezdésére hivatkozott, amely szerint a költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania.

Tájékoztatom, hogy a részletes bizonyítás meghaladja a közérdekű adatigénylésre adott válasz kereteit, az Infotv. 31. § (2) bekezdése nyilvánvalóan egy esetleges perben telepíti a bizonyítási terhet az adatkezelőre.

Levelében arra hivatkozással kéri az általunk megjelölt költségtérítési összeg bizonyítását, hogy Ön csupán „egy szerződés és egy teljesítési igazolás” másolatának megküldését kérte.

E vonatkozásban tájékoztatom, hogy Ön a közérdekű adatigénylésében nem csupán egy szerződés és egy teljesítési igazolás másolatát kérte, hanem: „A 2018. május 25-én Budapesten, a Bálna épületében megtartott rendezvény szerződéseit. Külön bontásban kérem a terembérletről, a hangosításról és a Valton Security Kft.-vel kötött szerződés adatait, a szerződések teljesítéséről, kifizetéséről szóló nyilatkozatokat.”

Az adatigénylés teljesítésével kapcsolatban a Közalapítvány munkatársainak a következő feladatai vannak. Ön nem egy darab szerződést és egy darab teljesítési igazolást kért, hanem többet, amiket ki kell válogatni, Ön kérte továbbá a kifizetési bizonylatokat, amiket szintén ki kell válogatnunk. Mivel nem egy lezárt projektről van szó, így lényegesen több munkát igényel a feladat. A GDPR alapján egy szakértővel ellenőriztetnünk kell a szerződést annak érdekében, hogy a Közalapítvány ne kövessen el személyiségi jogsértést. Amennyiben a dokumentumokban személyes adatok is szerepelnek, azokat felismerhetetlenné kell tennünk.

Amint azt korábbi válaszunkban is jeleztük, a munkaerő-ráfordítás személyenkénti költségét akként kell meghatározni, hogy az adatigénylés teljesítésében közreműködő személy által az adatigénylés teljesítésével összefüggésben teljesített munkaórák számát meg kell szorozni e személy egy munkaórára eső tényleges munkaerőköltségével, ahol tényleges munkaerőköltségnek az e személyt megillető rendszeres személyi juttatások összegét kell tekinteni. Tájékoztatom, hogy még ez sem fedezi a tényleges költségeket. Az Ön által kért dokumentumokat be kell szkennelni, amennyiben azok mérete túl nagy, abban az esetben le kell a dokumentumokat kicsinyíteni, ami szintén jelentős időráfordítást igényel.

A fentiekre tekintettel kérem, hogy amennyiben az adatigénylését fenntartja, abban az esetben szíveskedjen az általunk megjelölt 17.600,- Ft költségtérítést a részünkre megfizetni.

Kelt: Budapest, 2018. június 13.

Üdvözlettel:

Közép- és Kelet-európai Történelem Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

-----Original Message-----
From: Vajnai Attila <[FOI #11214 email]>
Sent: Monday, June 11, 2018 2:48 PM
To: Press <[email address]>
Subject: Internal review of Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - A 2018. május 25-én Budapesten, a Bálna épületében megtartott rendezvény finanszírozása

Tisztelt Press!

A vonatkozó törvény 31.§ (2) bekezdés szerint:
"A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania."

Mivel válaszában nem indokolta, hogy miért igényel 4 óra munkát egy szerződés és egy teljesítési igazolás másolatának elektronikus levélben való megküldése, arra kérem, hogy bizonyítsa annak megalapozottságát.

Válasza után tudom eldönteni, hogy milyen további jogi lépéseket teszek az ügyben.

Üdvözlettel:

Vajnai Attila

-----Original Message-----

Tisztelt Adatigénylő!

Hivatkozással a [1][Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány request email] elektronikus levélcímre, 2018. május 27-én küldött közérdekű adatigénylésre, az alábbiakról tájékoztatom.

Az Infotv. alább idézett, 29.§ (4) alapján tájékoztatom, hogy az Ön közérdekű adatigénylésének teljesítése, a Közalapítvány alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár.

Ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Az Ön közérdekű adatigénylésének teljesítése 4 óra.

A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet 4.§ (4) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Közalapítvány 17.600,- Ft költségtérítésre tart igényt. Felhívom figyelmét, hogy a 4 órás időtartam, a hivatkozott Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján kerekített érték.

Számításom alapja:

A munkaerő-ráfordítás személyenkénti költségét akként kell meghatározni, hogy az adatigénylés teljesítésében közreműködő személy által az adatigénylés teljesítésével összefüggésben teljesített munkaórák számát meg kell szorozni e személy egy munkaórára eső tényleges munkaerőköltségével, ahol tényleges munkaerőköltségnek az e személyt megillető rendszeres személyi juttatások összegét kell tekinteni.

Bankszámlaszám:10032000-00282558

Az Infotv. 29. § (3a) bekezdésére tekintettel kérem, hogy 30 napon belül nyilatkozzon, hogy a fenti közérdekű adatigénylését fenntartja-e. Felhívom a figyelmét arra, hogy a fent meghatározott összegű költségtérítést, amennyiben adatigénylését fenntartja, úgy 15 napon belül kell megfizetnie az Infotv. alapján.

Jogorvoslati tájékoztatás:

Figyelemmel az Infotv. 31. § (1) bekezdésére, tájékoztatom, hogy jelen döntésem ellen a döntésem közlésétől számított 30 napon belül bírósági úton felülvizsgálati kérelmet kezdeményezhet az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt.

Üdvözlettel,

Közép- és Kelet-európai Történelem Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #11214 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

idézett részek elrejtése

Tisztelt Press!

Emlékeztetni szeretném, hogy a vonatkozó törvény szerint:

“1. § E törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.”

Ez azt jelenti, hogy nem lehet akadályozni vagy lassítani a közérdekű adatok kiadását arra hivatkozva, hogy a kért dokumentumokat “ki kell válogatni”, mert ezzel a törvény célja sérülne. A korszerű számítógépes rendszerek ezt a “válogatást” igen hatékonyan támogatják. Az indoklásukat tehát nem tudom elfogadni.

Megítélésem szerint az adatigénylés teljesítése nem jár a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével, ezért a kért adatszolgáltatásért munkadíjat felszámolni jogtalan.

Amennyiben ragaszkodnak az általam jogtalannak tartott költség megfizetéséhez, akkor ezt kérem jelezzék, mert az eredetileg megfogalmazott igényemet fenntartom, és a költség visszatérítését majd más jogi úton érem el.

Üdvözlettel:

Vajnai Attila

Tisztelt Press!

A mai napon átutaltam az önök által költségtérítésként meghatározott összeget a megjelölt számlára.

A költségtérítés összegét vitatom, azt jogi eljárás keretében vissza fogom igényelni.

Mivel teljesítettem az önök által megjelölt feltételeket, kérem, hogy az eredetileg megfogalmazott adatigénylésemre a lehető legrövidebb időn belül érdemben válaszoljanak.

A választ az általam megadott e-mail címre kérem megküldeni pdf formátumban.

Üdvözlettel:

Vajnai Attila

Tisztelt Adatigénylő!

Tekintettel arra, hogy a [Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány request email] elektronikus levélcímre 2018. május 28-án küldött közérdekű adatigénylésével összefüggésben a Közalapítvány által az Infotv. alapján igényelt költségtérítést Ön 2018. június 21. napján átutalta a részünkre, a közérdekű adatigénylésére az alábbiakban válaszolunk.

Kérésének megfelelően mellékelten küldjük pdf-formátumban a 2018. május 25-én Budapesten, a Bálna épületében megtartott rendezvény szerződéseit, külön bontásban a terembérletről, a hangosításról és a Valton Security Kft.-vel kötött szerződés adatait, valamint a szerződések teljesítéséről, kifizetéséről szóló nyilatkozatokat.

A fájlok nagysága miatt a lenti linkről tudja letölteni a kért dokumentumokat.
https://we.tl/P38A07WuHu

Kelt: Budapest, 2018. július 6.

Üdvözlettel:

Közép és Kelet-európai Történelem Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

-----Original Message-----
From: Vajnai Attila <[FOI #11214 email]>
Sent: Thursday, June 21, 2018 8:59 AM
To: Press <[email address]>
Subject: Internal review of Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - A 2018.
május 25-én Budapesten, a Bálna épületében megtartott rendezvény
finanszírozása

Tisztelt Press!

A mai napon átutaltam az önök által költségtérítésként meghatározott
összeget a megjelölt számlára.

A költségtérítés összegét vitatom, azt jogi eljárás keretében vissza fogom
igényelni.

Mivel teljesítettem az önök által megjelölt feltételeket, kérem, hogy az
eredetileg megfogalmazott adatigénylésemre a lehető legrövidebb időn belül
érdemben válaszoljanak.

A választ az általam megadott e-mail címre kérem megküldeni pdf formátumban.

Üdvözlettel:

Vajnai Attila

-----Original Message-----

Tisztelt Adatigénylő!

Hivatkozással a [Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány request email] elektronikus levélcímre 2018. május 28-án
küldött közérdekű adatigénylésére adott válaszunkra vonatkozó, a [email
address] elektronikus levélcímre 2018. június 11-én írt kifogására reagálva
az alábbiakról tájékoztatom.

Kifogásában egyrészt az Infotv. 31. § (2) bekezdésére hivatkozott, amely
szerint a költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelőnek kell
bizonyítania.

Tájékoztatom, hogy a részletes bizonyítás meghaladja a közérdekű
adatigénylésre adott válasz kereteit, az Infotv. 31. § (2) bekezdése
nyilvánvalóan egy esetleges perben telepíti a bizonyítási terhet az
adatkezelőre.

Levelében arra hivatkozással kéri az általunk megjelölt költségtérítési
összeg bizonyítását, hogy Ön csupán „egy szerződés és egy teljesítési
igazolás” másolatának megküldését kérte.

E vonatkozásban tájékoztatom, hogy Ön a közérdekű adatigénylésében nem
csupán egy szerződés és egy teljesítési igazolás másolatát kérte, hanem: „A
2018. május 25-én Budapesten, a Bálna épületében megtartott rendezvény
szerződéseit. Külön bontásban kérem a terembérletről, a hangosításról és a
Valton Security Kft.-vel kötött szerződés adatait, a szerződések
teljesítéséről, kifizetéséről szóló nyilatkozatokat.”

Az adatigénylés teljesítésével kapcsolatban a Közalapítvány munkatársainak a
következő feladatai vannak. Ön nem egy darab szerződést és egy darab
teljesítési igazolást kért, hanem többet, amiket ki kell válogatni, Ön kérte
továbbá a kifizetési bizonylatokat, amiket szintén ki kell válogatnunk.
Mivel nem egy lezárt projektről van szó, így lényegesen több munkát igényel
a feladat. A GDPR alapján egy szakértővel ellenőriztetnünk kell a szerződést
annak érdekében, hogy a Közalapítvány ne kövessen el személyiségi
jogsértést. Amennyiben a dokumentumokban személyes adatok is szerepelnek,
azokat felismerhetetlenné kell tennünk.

Amint azt korábbi válaszunkban is jeleztük, a munkaerő-ráfordítás
személyenkénti költségét akként kell meghatározni, hogy az adatigénylés
teljesítésében közreműködő személy által az adatigénylés teljesítésével
összefüggésben teljesített munkaórák számát meg kell szorozni e személy egy
munkaórára eső tényleges munkaerőköltségével, ahol tényleges
munkaerőköltségnek az e személyt megillető rendszeres személyi juttatások
összegét kell tekinteni. Tájékoztatom, hogy még ez sem fedezi a tényleges
költségeket. Az Ön által kért dokumentumokat be kell szkennelni, amennyiben
azok mérete túl nagy, abban az esetben le kell a dokumentumokat
kicsinyíteni, ami szintén jelentős időráfordítást igényel.

A fentiekre tekintettel kérem, hogy amennyiben az adatigénylését fenntartja,
abban az esetben szíveskedjen az általunk megjelölt 17.600,- Ft
költségtérítést a részünkre megfizetni.

Kelt: Budapest, 2018. június 13.

Üdvözlettel:

Közép- és Kelet-európai Történelem Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #11214 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

idézett részek elrejtése

Tisztelt Press!

Nem kaptam meg az Előadó utaztatásával kapcsolatos adatokat, az azzal kapcsolatos összeget és a kifizetésről szóló adatokat.

Hanyag munkát végeztek, mert az átadott és nyilvánosságra hozott dokumentumokban személyes adatok maradtak.

A fentiek miatt is jogtalannak tartom az adatszolgáltatásért kért díjat, annak visszafizetését követelem.

Üdvözlettel:

Vajnai Attila

Tisztelt Vajnai Attila Úr!

 

A
https://kimittud.atlatszo.hu/request/a_2...
honlapon linken keresztül elérhetőséget biztosított Milo Yiannopoulos
személyre vonatkozó következő személyes adatokhoz:

-          útlevélszám

-          lakcím

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 3. § 2. pontja alapján
személyes adatnak minősül „az érintettel kapcsolatba hozható adat -
különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés;”.

Az Info tv. 3. § 10. pontja alapján a fent ismertetett adatoknak a
honlapjukon keresztül történő elérhetősége, mint nyilvánosságra hozatal
olyan adatkezelésnek minősül, amelyhez az érintett nem járult hozzá az
Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

A fentiekre tekintettel kérem, hogy Milo Yiannopoulos személyes adatainak
a honlapon keresztül történő elérését szüntessék meg azonnali hatállyal,
valamint a sérelmezett adatok teljes megsemmisítéséről – ideértve
valamennyi adatbázisukat is – gondoskodjanak.

Hangsúlyosan kívánom felhívni a figyelmet a Büntető Törvénykönyvről szóló
2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 219. §-a büntetni rendeli a
jogosulatlan személyes adattal történő visszaélést.

A megtett intézkedésekről kérem azonnal tájékoztassanak.

 

Budapest, 2018. július 9.

 

_____________________

Közép- és Kelet-európai Történelem Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

 

 

 

Tisztelt press!

A személyes adatok szabálytalan kezelését önök követték el, amikor egy nyilvános felületen publikálták az önök kezelésében lévő dokumentumokat. Ezzel kapcsolatban a közalapítványnak kell elszámolnia a hatóságok felé. A magam részéről tájékoztatom a hatóságokat az ügy fejleményeiről.

Tájékoztatom önöket, hogy az atlatszo.hu KiMittud felületét nem szerkesztem, arról nem tudok törölni anyagokat. A tömörített dokumentumok linkjét az adatkezelő tudja elérhetetlenné tenni, vagy az atlatszo.hu honlapjának szerkesztői törölhetik a problémás linket.

Tájékoztatom önöket, hogy az érintett adatokat adatbázisban nem tárolom, a személyes adatokat nem használom fel semmilyen formában. A nyilvános felületről bárki letölthette a dokumentumokat, ezért azokért felelősséggel nem tartozom.
Követelem, hogy a mai napon írt levelemre érdemben válaszoljanak, a hanyag munka és a jogtalan díj beszedése miatt az önöknek befizetett összeget haladéktalanul utalják vissza.

Üdvözlettel:

Vajnai Attila

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Kérésének megfelelően mellékelten küldjük pdf-formátumban a 2018. május 25-én Budapesten, a Bálna épületében megtartott rendezvényhez kapcsolódó repülőjegy megrendelését, teljesítésigazolását és kifizetési bizonylatát.

Kelt: Budapest, 2018. július 24.

Üdvözlettel:

Közép- és Kelet-európai Történelem Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

-----Original Message-----
From: Vajnai Attila <[FOI #11214 email]>
Sent: Monday, July 9, 2018 11:26 AM
To: Press <[email address]>
Subject: Internal review of Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - A 2018.
május 25-én Budapesten, a Bálna épületében megtartott rendezvény finanszírozása

Tisztelt Press!

Nem kaptam meg az Előadó utaztatásával kapcsolatos adatokat, az azzal kapcsolatos összeget és a kifizetésről szóló adatokat.

Hanyag munkát végeztek, mert az átadott és nyilvánosságra hozott dokumentumokban személyes adatok maradtak.

A fentiek miatt is jogtalannak tartom az adatszolgáltatásért kért díjat, annak visszafizetését követelem.

Üdvözlettel:

Vajnai Attila

-----Original Message-----

Tisztelt Adatigénylő!

Tekintettel arra, hogy a [Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány request email] elektronikus levélcímre 2018. május 28-án küldött közérdekű adatigénylésével összefüggésben a Közalapítvány által az Infotv. alapján igényelt költségtérítést Ön 2018. június 21. napján átutalta a részünkre, a közérdekű adatigénylésére az alábbiakban válaszolunk.

Kérésének megfelelően mellékelten küldjük pdf-formátumban a 2018. május 25-én Budapesten, a Bálna épületében megtartott rendezvény szerződéseit, külön bontásban a terembérletről, a hangosításról és a Valton Security Kft.-vel kötött szerződés adatait, valamint a szerződések teljesítéséről, kifizetéséről szóló nyilatkozatokat.

A fájlok nagysága miatt a lenti linkről tudja letölteni a kért dokumentumokat.
https://we.tl/P38A07WuHu

Kelt: Budapest, 2018. július 6.

Üdvözlettel:

Közép és Kelet-európai Történelem Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #11214 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

idézett részek elrejtése

Tisztelt Press!

A repülőjegyek megrendelésével és kifizetésével kapcsolatos dokumentumokat megkaptam, köszönöm.

A 2018. július 9-én kelt levelemre, a hanyag adatkezeléssel kapcsolatos kifogásomra nem érkezett válasz.

Tájékoztatom, hogy a személyes adatok ügyében a hatóságok felé tett bejelentésem nyomán az ügyben a vizsgálat elindult.

Ismételten jelzem, hogy az extra költségek tekintetében igényemet fenntartom, az indokolatlan igény és hanyag munka miatt annak visszafizetését követelem.

Üdvözlettel:

Vajnai Attila