A 2016-ban kötött szerződések alapadatai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Társaság által 2016-ban kötött szerződések listáját az alábbi adatokkal:

- szerződő neve
- szerződés tárgya
- szerződés értéke
- szerződés hatálya

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 3.

Üdvözlettel:

Becker András

Harmos Beáta, Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.

Tisztelt Becker András !

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően válaszoluni fogunk közérdekű adatigénylésére. Mivel az adatigénylés teljesítése a KMTG alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a válaszadást 15 nappal kénytelenek vagyunk meghosszabítani.

Üdvözlettel

KMTG

IRODA, Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.

Tisztelt Becker András !

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással tájékoztatjuk ,hogy a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.
a 2016-os évben kötött szerződései:

 

 

Megnevezés Összeg Időtartam
Bérleti díj 273 000 határozatlan
Munkavégzésre irányulószerződések [1]29 605 742 határozatlan
Oktatói tevékenység [2]44 100 000 éves
Igénybe vett szolgáltatás [3]13 376 638 határozott/határozatlan
Ösztöndíj [4]13 680 000 éves
Támogatási szerződés [5]700 000 000 éves/féléves

  

 

Üdvözlettel,

 

Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft

 

 

Budapest, 2017 február 2

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:29%C2%A0605%C2%A0742
2. file:///tmp/tel:44%C2%A0100%C2%A0000
3. file:///tmp/tel:13%C2%A0376%C2%A0638
4. file:///tmp/tel:13%C2%A0680%C2%A0000
5. file:///tmp/tel:700%C2%A0000%C2%A0000

Tisztelt IRODA!

Köszönettel vettem válaszukat, azonban úgy látom, hogy a kérdés és az arra adott válasz nem teljesen fedi egymást. Az adatigénylésben a KMTG Nkft. által a társaság megalakulása óta kötött szerződésekkel kapcsolatban az alábbi adatok megadását kértem:
- szerződő fél neve: az a társaság vagy magányszemély, akivel a KMTG Nkft. az adott szolgáltatás teljesítésére/áru megvásárlására a szerződést megkötötte
- a konkrét szerződés összege: az az ellenérték, amit a KMTG Nkft. a szolgáltatásért/áruért kifizet(ett)
- a szerződés tárgya: annak a konkrét szolgáltatásnak/árunak a megnevezése, aminek a megvásárlásáról/igénybevételéről a szerződés szól
- a szerződés hatálya: a szerződésben szereplő időpont/időtartam, amikor/amely letelte alatt az áru megvásárlásra kerül, illetve a szerződő fél a szolgáltatást teljesíti

Mindezek alapján kérem, szíveskedjenek a fentiekben körülírt adatokat részemre megküldeni.

Köszönettel:

Becker András

IRODA, Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.

1 Attachment

Tisztelt Becker András Úr!

Csatolva küldjük a kért adatszolgáltatást!

Üdvözlettel,
Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.

2017-03-13 08:55 időpontban Becker András ezt írta:

idézett részek megjelenítése