Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló törvény
végrehajtásáról szóló törvényjavaslatnak és a hozzá tartozó háttéranyagoknak azt a formáját, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium ellenőrzésre átadott az
Állami Számvevőszéknek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 12.

Üdvözlettel:

Romhányi Balázs

NGM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzetgazdasági Minisztérium

1 Melléklet

[Leírás: cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
NGM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

 

NGM/25290/2016 – közérdekű adatigénylés

 

Romhányi Balázs úr részére

[1][FOI #7110 email]

 

Tisztelt Romhányi Balázs Úr!

 

A 2015. évi zárszámadás Állami Számvevőszéknek ellenőrzésre átadott
változata tárgyú közérdekű adatigénylése kapcsán az alábbiakról
tájékoztatjuk.

 

A 2015. évi zárszámadási javaslat Állami Számvevőszéknek (a továbbiakban:
ÁSZ) megküldött változata az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 27. § (5) bekezdése szerinti, döntés megalapozását szolgáló
(döntés meghozatalára irányuló eljárás során készült) adatnak tekinthető.
A zárszámadási javaslat jelenlegi változatának szakmai megítélése az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az Állami
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény rendelkezéseinek együttes
értelmezéséből adódóan az ÁSZ feladata, amelynek eredményeként a
Kormánynak lehetősége van a törvényjavaslat tervezetének módosítására is.
Erre figyelemmel az ÁSZ részére megküldött dokumentumra vonatkozó
ellenőrzési megállapítások az Országgyűléshez benyújtandó
törvénytervezetre irányuló döntés-előkészítés folyamatának részét képezik.

 

A megküldött dokumentum nyilvánosságra kerülése, az azzal kapcsolatos
vélemények, megkeresések érinthetik, befolyásolhatják mind az ÁSZ
ellenőrzési tevékenységét, mind a törvénytervezet véglegesítését végző
Nemzetgazdasági Minisztérium munkáját.

A fentiekből következően az Infotv. 27. § (5) bekezdése alapján az átadott
tervezetre vonatkozó adatigénye nem teljesíthető.  

 

Tájékoztatjuk, hogy a válaszadással kapcsolatban az Infotv. 31. §-a
alapján bírósághoz, míg az Infotv. 52. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

 

Üdvözlettel,

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]      

Tel.: 06 1 795 5010

idézett részek megjelenítése