A 2015. évi zárszámadás ellenőrzésre megkapott változata

Az igénylést elutasította a(z) Állami Számvevőszék.

Romhányi Balázs

Tisztelt Állami Számvevőszék!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslatnak azt a formáját, amelyet az Állami Számvevőszék ellenőrzésre megkapott a kormánytól.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. július 12.

Üdvözlettel:

Romhányi Balázs

Állami Számvevőszék

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét az alábbi adatokkal iktattuk:

Tárgy:         Közérdekű adat igénylés - A 2015. évi zárszámadás
ellenőrzésre megkapott változata
Érkezett:     2016.07.12 18:54
Érk. szám: 060950/2016

Amennyiben az adatokkal kapcsolatban észrevétele van, kérem jelezze, hogy
az egyeztetést elvégezhessük.

Tisztelettel:
Állami Számvevőszék

2016.07.12 18:55

Dear Sender,
Your message has reached the State Audit Office of Hungary and has been
registered as follows:
Subject: Közérdekű adat igénylés - A 2015. évi zárszámadás ellenőrzésre
megkapott változata
Date and time of receipt: 2016.07.12 18:55
Receipt number: 060950/2016
Should you have any remarks or amendments to the above data, please let us
know.
Kind regards,
State Audit Office of Hungary

Állami Számvevőszék

Tisztelt Romhányi Balázs Úr!  

Az Ön által 2016. július 12-én az Állami Számvevőszék részére küldött
e-mailben - az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján, közérdekű adatigénylés címén - kért, az Állami
Számvevőszék részére az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI.
törvény 5. § (7) bekezdése szerinti ellenőrzésre a Nemzetgazdasági
Minisztérium által megküldött, a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról szóló
törvényjavaslat tervezetét nem áll módunkban megküldeni Önnek, mivel a
tervezetben szereplő adatok nem nyilvánosak, tekintettel arra, hogy a
törvényjavaslat benyújtásáig az Infotv. 27. § (5)-(7) bekezdés szerinti
döntés megalapozását szolgáló adatnak minősülnek. Ezért azok
megismerhetőségéről az Állami Számvevőszéknek nincs joga és hatásköre
dönteni, figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény 14/A. §-ában foglaltakat is.

A fentiek alapján tehát javasoljuk, hogy a törvénytervezettel kapcsolatos
közérdekű adatigénylésével forduljon a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz,
mint adatgazdához.

Kérem válaszunk szíves tudomásulvételét. Egyúttal tájékoztatom, hogy
döntésünk ellen jogorvoslattal élhet a Fővárosi Törvényszéknél. 

Tisztelettel: Dr. Domokos Magdolna osztályvezető megbízásából 
                Dr. Posta Gabriella számvevő 
        Elnöki Titkárság és Igazgatási Osztály  

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Sehol sincs akkora svindli, mint a SOTE HÖK-ben, ahol még mindig Budai Marcell mozgatja a szálakat, s aki passzív jogviszonnyal elnök és szenátor maradt. Szóltak az egyetemnek:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...

És a csatolmány: https://drive.google.com/file/d/1zSKRuYz...