300 millió Ft Csepel Önkormányzat lakás- és helyiséggazdálkodási feladatainak támogatása

Erdősi Éva made this Közérdekűadat request to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Kormány 1869/2020. (XII. 2.) Korm. határozata
települési önkormányzati feladatellátáshoz szükséges támogatásról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 34. Budapest
Főváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzata lakás- és helyiséggazdálkodási feladatainak támogatása címmel történő
kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő: azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az 1. pont szerinti, a Budapest Főváros XXI. Kerület
Csepel Önkormányzat lakás- és helyiséggazdálkodási feladatainak támogatása érdekében – elrendeli 300 000 000
forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak
működési célú támogatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,
34. Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzata lakás- és helyiséggazdálkodási feladatainak támogatása cím
javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő: azonnal
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerinti forrás terhére – külön pályázat és kérelem benyújtása
nélkül, támogatási előlegként, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó – támogatást nyújtson Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére, a támogatás felhasználásának és elszámolásának
részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
4. felhívja a belügyminisztert, hogy a 3. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását
követően folyósítsa a Kedvezményezett részére.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: a támogatói okirat kiadását követően azonnal
Orbán Viktor s. k.,

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a támogatási igénylőlapot! Ha igénylés nem történt akkor annak leírását, hogyan jutott a kormány tudomására, hogy ezen összegre szüksége van a kerületnek.

Kérem tájékoztatását, hogy a megítélt 300 millió forintos támogatást mire, mikor és hogyan fogja felhasználni az Önkormányzat!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. december 3.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Asszonyom!

 

Hivatkozással az alábbi megkeresésre csatoltan megküldöm a válaszlevelet.

 

Üdvözlettel,

dr. Szeles Gábor megbízásából

 

Babics Enikő

 

 

 

Feladó: Erdősi Éva <[1][FOI #16629 email]>
Dátum: 2020. december 3. 17:17:33 CET
Címzett: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Budapest XXI. kerület Csepel
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adatgazdánál"
<[2][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Tárgy: Közérdekű adatigénylés  - 300 millió Ft Csepel Önkormányzat
lakás- és helyiséggazdálkodási feladatainak támogatása - Budapest XXI.
kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Kormány 1869/2020. (XII. 2.) Korm. határozata
települési önkormányzati feladatellátáshoz szükséges támogatásról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet címrendjének a  34. Budapest
Főváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzata lakás- és helyiséggazdálkodási
feladatainak támogatása címmel történő
kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő: azonnal
2. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az
 1.  pont szerinti, a  Budapest Főváros XXI. Kerület
Csepel Önkormányzat lakás- és helyiséggazdálkodási feladatainak
támogatása érdekében – elrendeli 300 000 000
forint egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok működési
célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A  helyi önkormányzatok általános
feladatainak
működési célú támogatása alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet,
34. Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzata lakás- és
helyiséggazdálkodási feladatainak támogatása cím
javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő: azonnal
3. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  2.  pont szerinti forrás
terhére – külön pályázat és kérelem benyújtása
nélkül, támogatási előlegként, az  államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 101/A.  §-a hatálya alá tartozó – támogatást nyújtson
Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére, a  támogatás
felhasználásának és elszámolásának
részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően
azonnal
4. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  3.  pont szerinti egyedi
költségvetési támogatást a  támogatói okirat kiadását
követően folyósítsa a Kedvezményezett részére.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: a támogatói okirat kiadását követően azonnal
Orbán Viktor s. k.,

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
támogatási igénylőlapot! Ha igénylés nem történt akkor annak leírását,
hogyan jutott a kormány tudomására, hogy ezen összegre szüksége van a
kerületnek.

Kérem tájékoztatását, hogy a megítélt 300 millió forintos támogatást
mire, mikor és hogyan fogja felhasználni az Önkormányzat!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként
meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson
arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést
állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban
mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az
oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos
munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a
személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. december  3.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték
el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó
visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #16629 email]

Ha a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
nem a(z) [4][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt
a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. mailto:[FOI #16629 email]
2. mailto:[Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. mailto:[FOI #16629 email]
4. mailto:[Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about