2022-es Nemzeti Konzultáció költségei

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Miniszterelnöki Kabinetiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A 2022-es Nemzeti Konzultációhoz kapcsolódó gyártási és reklám szerződéseket.
- A konzultációs ívek gyártásának, nyomtatásának, postázásának költségeit, ehhez kapcsolódó szerződéseket.
- Plakátok, újsághirdetések, és a videó szpotok költségeit, ehhez kapcsolódó szerződéseket. A szerződött médiumok listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 27.

Üdvözlettel:
Benyó Rita
főmunkatárs, RFE/RL

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/58/2 (2022)

Benyó Rita

[2][FOI #21243 email]

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

2022. október 27-én érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

 

A 2022-es Nemzeti Konzultációhoz kapcsolódó gyártási és reklám
szerződéseket.

-           A konzultációs ívek  gyártásának, nyomtatásának, postázásának
költségeit, ehhez kapcsolódó szerződéseket.

-           Plakátok,  újsághirdetések, és a videó szpotok költségeit,
ehhez kapcsolódó szerződéseket. A szerződött médiumok listáját.”

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltéréséről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében az Infotv. 29. § (1)
bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az
adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény
beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy
az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való
teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását
veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon
belül tájékoztatni kell.

 

A fentiek alapján tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a Miniszterelnöki
Kabinetiroda az adatigénylésnek annak beérkezését követő 45 napon belül
tesz eleget.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

idézett részek megjelenítése

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/58/3 (2022)

Benyó Rita

[2][FOI #21243 email]

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

2022. október 27-én érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

 

A 2022-es Nemzeti Konzultációhoz kapcsolódó gyártási és reklám
szerződéseket.

-           A konzultációs ívek  gyártásának, nyomtatásának, postázásának
költségeit, ehhez kapcsolódó szerződéseket.

-           Plakátok,  újsághirdetések, és a videó szpotok költségeit,
ehhez kapcsolódó szerződéseket. A szerződött médiumok listáját.”

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltéréséről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

A Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése értelmében a (3) bekezdés szerinti
határidő egy alkalommal 45 nappal meghosszabbítható, ha az igénynek a (3)
bekezdés szerinti határidőben való teljesítése az Infotv. szerinti
közfeladatot ellátó szervnek a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai
ellátását továbbra is veszélyeztetné. Erről az igénylőt a (3) bekezdésben
meghatározott határidő leteltét megelőzően tájékoztatni kell.

 

A fentiek, valamint a Korm. rendelet 4. §-a alapján tájékoztatjuk, hogy a
Miniszterelnöki Kabinetiroda az adatigénylés teljesítésére nyitva álló
határidőt egy alkalommal, 45 nappal meghosszabbítja.

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

idézett részek megjelenítése

Adatigénylés (MK), Miniszterelnöki Kabinetiroda

1 Attachment

[1]Leírás: cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

 

 

 

Iktatószám: MK_JF_közadat/7/1 (2023)

Benyó Rita

[2][FOI #21243 email]

 

 

Tisztelt Hölgyem!

 

2022. október 27-én érkezett levelében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján közérdekű
adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki Kabinetirodához.

 

Adatigénylését a következők szerint fogalmazta meg:

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

 

A 2022-es Nemzeti Konzultációhoz kapcsolódó gyártási és reklám
szerződéseket.

-           A konzultációs ívek  gyártásának, nyomtatásának, postázásának
költségeit, ehhez kapcsolódó szerződéseket.

-           Plakátok,  újsághirdetések, és a videó szpotok költségeit,
ehhez kapcsolódó szerződéseket. A szerződött médiumok listáját.”

 

Tájékoztatjuk, hogy a gyártási és előállítási költségek és a szerződő
partnerek neve az alábbi linken keresztül érhetők el a kormany.hu oldalon:

 

[3]Magyarország Kormánya - A brüsszeli szankciókról szóló nemzeti
konzultációval kapcsolatos költségek (kormany.hu)

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról
és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.)
Korm. rendelet alapján a kormány a kormányzati kommunikációs feladatok
megvalósítása tekintetében ajánlatkérésre feljogosított központi beszerző
szervként a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt (a továbbiakban: NKOH) jelölte
ki, így ezen jogszabály a Miniszterelnöki Kabinetiroda kommunikációs
beszerzései tekintetében is alkalmazandó. Az NKOH a Miniszterelnöki
Kabinetiroda nevében és javára lebonyolítja a kormányzati kommunikációs
feladatok ellátását biztosító közbeszerzéseket, melyek eredményeképpen
kötött szerződések alapján az egyes hirdetésfoglalási feladatokat a
különböző ügynökségek végzik. A Miniszterelnöki Kabinetiroda a New Land
Media Reklám Kft. és a Lounge Design Szolgáltató Kft. (a továbbiakban:
Vállalkozó) konzorciummal kötött szerződést. A további szerződéseket a
megállapodás alapján a Vállalkozó köti, azokkal a Miniszterelnöki
Kabinetiroda nem rendelkezik.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda által kötött
szerződésekre vonatkozó adatok a kormany.hu honlapra kattintva elérhetőek
az alábbi linkeken:

 

[4]https://kormany.hu/dokumentumtar/a-minis...

[5]Magyarország Kormánya - A Miniszterelnöki Kabinetiroda szerződései
(2022. 09. 01. - 2022.11. 28.) (kormany.hu)

 

Jelen levelet kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

 

idézett részek megjelenítése