2017-ben teljesített, 300 000 Ft-ot meghaladó kifizetések listája

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Kft által 2017-ben teljesített 300 ezer forintot elérő, illetve meghaladó kifizetések listáját az alábbi adatokkal:
- kifizetés jogcíme
- kifizetés összege
- kifizetésben részesülő vállalkozás/személy neve

A felesleges munka elkerülése érdekében a rendszeres kifizetések esetében szükségtelen külön-külön megadni az egyes tételeket, elég a szerződés hatályával a többi adatot. Például: XY. Kft., takarítási szolgáltatás, 2017 01.01. - 2017. 12. 31., havi 240 000 Ft +áfa.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 5.

Üdvözlettel:

Becker András

iroda, Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.

Tisztelt Becker András!

Társaságunkhoz 2018. január 5. napján érkezett közérdekű adatigénylésére vonatkozóan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv.) alapján az alábbi tájékoztatást adjuk.

Ön megkeresésében olyan adatok kiadását kérte Társaságunktól, amelyek esetében a társaságunk 2017. évben teljesített kifizetéseinek az értéke a 300.000,-Ft-ot (azaz háromszázezer forint) elérte, illetőleg azt meghaladta, továbbá kérte, hogy a rendszeres kifizetések esetében csupán a szerződés(ek) főbb adatait küldjük meg.

A későbbi félreértések elkerülése érdekében, kérem, hogy pontosítsa kérelmét a tekintetben, hogy konkrétan milyen jellegű kifizetések adatainak a kiadását kéri Társaságunktól.

Budapest, 2018. január 22

Üdvözlettel,

Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft

Tisztelt Iroda!

Mivel az adatigénylésben a "kifizetések" kifejezéshez csak mennyiségjelző kapcsolódott - "300 ezer forintot elérő, illetve meghaladó"-, ezért az értelemszerűen nem a fenti összeget meghaladó kifizetések valamely részhalmazára, hanem az összes kifizetésre vonatkozik, függetlenül azok jellegétől, pld. ún.: dologi, személyi jellegű sat.

Az önök munkáját megkönnyítendő írtam az adatigénylésben, hogy a rendszeres, ismétlődő kifizetéseket nem kell tételesen megadni, elég a kért alapadatokat, és a kifizetésekkel érintett időszakot. Tehát: XY. Kft., takarítási szolgáltatás, 2017 01.01. - 2017. 12. 31., havi 240 000 Ft +áfa - ahelyett, hogy a 12 db (havi) kifizetést feltüntetnék.

Sajnos úgy látom, hogy a gesztus viszonzatlan maradt, mivel önök nemcsak az adatigénylés teljesítésére rendelt határidőt, de az igénylés teljesítése meghosszabbításának bejelentésével kapcsolatos határidőt sem tartották be.

Összefoglalóan: az összes, háromszáz ezer forintot elérő kifizetés alapadatait (szerződő fél, kifizetés jogcíme, összege) szíveskedjenek megküldeni. Ha tetszik, éljenek az ismétlődő kifizetések vonatkozásában a fent ismertetett egyszerűsítéssel, ám a határidő lejártára tekintettel kérem, az adatokat mihamarabb szíveskedjenek megküldeni.

Üdvözlettel:

Becker András

iroda, Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.

Tisztelt Becker András !

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően válaszolni fogunk közérdekű adatigénylésére. Mivel az adatigénylés teljesítése a KMTG alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a válaszadást 15 nappal kénytelenek vagyunk meghosszabítani.

Üdvözlettel

KMTG

iroda, Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft.

1 Attachment

[Subject only] Adatszolgáltatás

idézett részek megjelenítése