Zsámbék Mányi út 059/1 és a 059/2. hrsz-on lévő rekultivációs telep engedélyei és dokumentumai

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- A C&C Property Holding Kft. által a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztálya számára megküldött, a Zsámbék, Mányi út 059/1. és 059/2 hrsz.-on lévő rekultivációs hulladéklerakó telepről szóló 2021-as évi Összefoglaló jelentést.

- a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztálya által a C&C Property Holding Kft.számára a 'Veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelése' ügykörben 2022. 01. 01-től kiadott határozatokat.

- Zsámbék, Mányi út 059/1 és a 059/2. hrsz-on lévő rekultivációs telepen végzett A Pest megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztálya által 2021. 08.01. óta végzett hatósági ellenőrzések jegyzőkönyveit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. június 30.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!
Dr. Cserkúti Szabolcs főosztályvezető úr nevében és megbízásából csatoltan
küldöm a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály tárgyi levelét, szíves tájékoztatásul.

Üdvözlettel:

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Üdvözlettel:

Tisztelt Zöldhatóság Központi postafiók!

A június 30-án küldött adatigénylésemre a válaszadás kétszer 45 napra hosszabbított határideje a mai napon, szeptember 28-án lejár.
Kérem, szíveskedjék a törvény szerinti határidőben, a mai napon az adatigénylésemre választ küldeni.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Üdvözlettel: