Zsámbék, Mányi út 059/1. és 059/2 hrsz.-on lévő rekultivációs telepről készült 2020-as évi Összefoglaló jelentés

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre C&C Property Holding Kft. által a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztálya számára megküldött, a Zsámbék, Mányi út 059/1. és 059/2 hrsz.-on lévő rekultivációs hulladéklerakó telepről szóló 2020-as évi Összefoglaló jelentést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 3.

Üdvözlettel:
Kutasi József

PMKH KTF Központi, Pest Megyei Kormányhivatal

4 Melléklet

 

 

Linterné Csák Éva

titkársági ügyintéző

Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és
Bányafelügyeleti Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa 10-12.

telefon: +36 1 478 4400

email: [email address]

 

 

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

3 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!
Dr. Cserkúti Szabolcs főosztályvezető úr nevében és megbízásából csatoltan
küldöm a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi,
Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály tárgyi levelét,
valamint annak mellékletét, szíves tájékoztatásul.

Üdvözlettel:

Tisztelt Dr. Cserkúti Szabolcs főosztályvezető!

A Pest Megyei Kormányhivatal által Zsámbék, Mányi út 059/1. és 059/2 hrsz.-on lévő rekultivációs telepről készült 2020-as évi Összefoglaló jelentés nem felel meg a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18. § (1) szerinti előírásnak, miszerint "A hulladéklerakó üzemeltetése, bezárása, rekultivációja és utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről az üzemeltető összefoglaló jelentést készít a 3. számú mellékletben foglaltak szerint."
A Pest Megyei Kormányhivatal által az adatigénylésemre küldött éves Összefoglaló jelentés nem tartalmazza a telep üzemeltetője számára a PE-06/KTF/06896-13/2020. ügyszámú rekultivációs engedélyben is előírt monitoring vizsgálatok eredményeiről szóló dokumentumokat.

Kérem szíveskedjék a Zsámbék, Mányi út 059/1. és 059/2 hrsz.-ú rekultivációs telepen lévő monitoring kutak vízmintavételi eljárásainak és akkreditált laboratóriumi vizsgálatainak eredményeit tartalmazó jegyzőkönyveket, valamint a hulladéklerakóban keletkező gázok monitoring vizsgálatának eredményeiről szóló jegyzőkönyveket
megküldeni.

Üdvözlettel:
Kutasi József

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!
Dr. Cserkúti Szabolcs főosztályvezető úr nevében és megbízásából
mellékelten küldöm a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,
Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály
tárgyi levelét, szíves tájékoztatásul.

Üdvözlettel:

Tisztelt Cserkúti Szabolcs főosztályvezető úr!

2021. június 11-ei válaszlevelét nem tudom elfogadni, nem tartalmazza az általam kért monitoring-adatokat.

A C&C Property Holding Kft. által benyújtott 2020-s Összefoglaló jelentésében - mely jelentésről 2021. június 11-ei levele azt állítja, hogy a jogszabályoknak megfelelő tartalmú - az áll, hogy a rekultivációs területen lévő 2 db talajvízfigyelő kútból mintavétel történt és a minták akkreditált laboratóriumban történő vizsgálata is lezajlott. Az Összefoglaló jelentés azt is megállapítja, hogy határérték átlépés nem történt, nehézfém- és olajszármazékok nem voltak a vízmintákban. A Jelentés szerint a laboratóriumi vizsgálatról szóló JEGYZŐKÖNYV A HATÓSÁGI SZEMLE SORÁN A HATÓSÁG SZÁMÁRA ÁTADÁSRA KERÜLT.
Kérem, szíveskedjék ezt a hatóságnak benyújtott vizsgálati jegyzőkönyvet megküldeni.

Üdvözlettel:
Kutasi József

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!
Dr. Cserkúti Szabolcs főosztályvezető úr nevében és megbízásából csatoltan
küldöm a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi,
Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály tárgyi levelét, szíves
tájékoztatásul.

Üdvözlettel:

Tisztelt Dr. Cserkúti Szabolcs!

Június 25-én kelt levelében Ön arról tájékoztat, hogy az engedélyes "önkéntesen végzett mintavételt", s a mintavétel vizsgálati eredményeit tartalmazó jegyzőkönyvet engedélyes 2021. február 18-án átadta a Hatóságnak. Levelében Önt azt állítja, hogy ezt a jegyzőkönyvet leveléhez mellékelten küldi "szíves felhasználásra".

Ugyanakkor semmilyen jegyzőkönyvet nem mellékel.

Kérem, szíveskedjék a monitoring-adatokat tartalmazó jegyzőkönyvet számomra megküldeni.

Üdvözlettel:

Kutasi József

PMKH KTF Központi, Pest Megyei Kormányhivatal

1 Melléklet

Tisztelt Kutasi József Úr!

Alábbi levelére hivatkozva szeretném tájékoztatni, hogy az Ön által jelzett jegyzőkönyv csatolása a kiküldött iratunkhoz, technikai probléma miatt elmaradt.

Ezért szíves elnézését kérem!

Csatoltan küldöm Önnek a hiányzó vizsgálati jegyzőkönyvet.

Üdvözlettel:

Linterné Csák Éva
titkársági ügyintéző
Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa 10-12.
telefon: +36 1 478 4400
email: [email address]

idézett részek megjelenítése