Zsámbék 059/1. és 059/2. hulladéklerakó telepről benyújtott éves jelentések, monitoring eredmények

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Zsámbék, Mányi út 059/1 és 059/2 hrsz.-ú ingatlanon található talajvízfigyelő (monitoring) kutak vízminőség vizsgálati eredményeit 2016-tól 2020-ig. A monitoring kutak vízminőség vizsgálati eredményeit évente minden tárgyévet követő év március 1. napjáig kell megküldeni a Pest megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi hatóság) részére a 20/2006. (IV.5) KvVM rendelet szerinti éves összefoglaló jelentés részeként.

- a Zsámbék, Mányi út 059/1 és 059/2 hrsz.-ú ingatlanon a hulladéklerakó telepen keletkező gáz összetételének és mennyiségének vizsgálatáról készült monitoring jelentéseket 2016-tól 2020-ig, melyeket a Környezetvédelmi hatóság részére minden tárgyét követően március 1-ig kell benyújtani a 20/2006. (IV.5) KvVm rendelet szerinti éves összefoglaló jelentés részeként.

- a PE/KTF/035667-001/2016. ügyszámú , 2016.09.12.-én kiadott, a "Zsámbék, 059/1 hrsz.-ú ingatlanon található monitoring kutak vízjogi létesítési engedélyezése – szakhatósági állásfoglalás"-t tartalmazó határozatot , valamint a PE/KTF/016643-001/2016. ügyszámú, 2016.05.11.-én kiadott, "Zsámbéki hulladéklerakó, csapadék- és csurgalékvíz rendszerek vízjogi létesítési engedélyezése – szakhatósági állásfoglalás"-t tartalmazó határozatot.

- a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által a Környezetvédelmi hatóság számára megküldött, a PE-06/KTF/06896-13/2020. ügyszámú Határozatban előírt (17. pont) 2 db meglévő monitoring kút felülvizsgálatára és műszaki megfelelőségére vonatkozó dokumentumot, valamint a 2 db új monitoring kút vízjogi létesítési engedélyét tartalmazó dokumentumot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 4.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa
atlatszo.hu

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!
dr. Cserkúti Szabolcs főosztályvezető úr nevében és megbízásából
mellékelten küldöm a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály tárgyi levelét, szíves
tájékoztatásul.

Üdvözlettel:

Tisztelt Zöldhatóság Központi postafiók!

Emlékeztetem, hogy a 2021. február 4-én benyújtott adatigénylésem 45 napra meghosszabbított határideje 2021. március 21-e.
Kérem, szíveskedjék a jogszabályoknak megfelelően határidőn belül választ küldeni az adatigénylésemre.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa
atlatszo.hu

Tisztelt Zöldhatóság Központi postafiók!

A 2021. február 4-én benyújtott adatigénylésem 45 napra meghosszabbított határideje 2021. március 21-én lejárt.
Kérem, szíveskedjék a jogszabályoknak megfelelően választ küldeni az adatigénylésemre.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

3 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!
Dr. Cserkúti Szabolcs főosztályvezető úr nevében és megbízásából
mellékelten küldöm a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály tárgyi levelét, szíves
tájékoztatásul.

Üdvözlettel:

Tisztelt Zöldhatóság Központi postafiók!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa