Tisztelt Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Főépítési Osztálya!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Stefánia, Roosevelt tér és a Móra parkot érintő “A Zöld város kialakítása a szegedi belvárosban” című beruházásnál az öntözőrendszer terveit, költségelszámolását és a teljesítés igazolását. Valamint, hogy ki volt a műszaki ellenőr.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. június 1.

Üdvözlettel:
Nagy Imre

Tolnai Viola,

12 Attachments

Tisztelt Cím!

2022. 06. 01. napon kelt, "Közérdekű adatigénylés - Zöldfelületi
rekonstrukció építési munkáinak generál kivitelezése" tárgyú megkeresésére
hivatkozással „Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései
szerint az alábbi közérdekű adatokat küldöm meg:

1. A Zöld város kialakítása a szegedi Belvárosban c. projektben épített
öntözőrendszer megvalósulási tervét.

2. A műszaki ellenőr által készített főösszesítőket a főbb
költségnemekről, amelyben az öntözés a 10000 főcsoport szám alatt
szerepel. Az Ön által megjelölt "költségelszámolás" kifejezés alatt ezt
értjük.

3. A 25%, 50%, 75%, 100% műszaki előrehaladásra, illetve a pótmunkákra
vonatkozó teljesítési igazolásokat.

4. A Projekt műszaki ellenőri tevékenységét a közbeszerzési eljárás során
kiválasztott Perfektum Mérnöki Kft. (1036 Budapest, Perc u. 2., adószám:
25424959-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-274406) látta el.

Tájékoztatom, hogy az adatkiadással kapcsolatban költség nem merült fel.

Tisztelettel:

--
Tolnai Viola
pályázati referens
Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Fejlesztési Iroda
telefon: (+36) 62 564 030