Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy mikor volt utoljára a teljesen lekopott zebra a Barazda utca és Szemerei út között lefestve és hogy mikor kívánják az útburkolatra a zebrat jól látható módon újra felfesteni?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 27.

Üdvözlettel:
Szájline Katalin

Budapest Közút Forgalomtechnikai Üzemeltetés, Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Szájline Katalin!

Az Ön által megküldött megkeresésre, mely a XI., Barázda utca – Szerémi út kereszteződés forgalmi rendjével kapcsolatos, az alábbi választ adjuk.

Részvénytársaságunk az útburkolati jelek felújítását minden évben egy, az év elején összeállított fenntartási program alapján végzi. Ennek során a város teljes úthálózatán felmérésre kerül a burkolati jelek állapota, és a felújítási tervben a legindokoltabb címek szerepelnek, a rendelkezésre álló költségkeret, a tudomásunkra jutott építési munkák, valamint a beérkezett kérések figyelembe vételével.
A város területén mintegy 614 000 m2 burkolati jelet kell üzemeltetnünk Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott forrásból. Az utóbbi évek gyakorlata szerint éves szinten 50 000 m2 körüli jelek felújítását teszi lehetővé az anyagi keret.

A helyszínek rangsorolásánál a forgalombiztonsági szempontok alapján a védtelen közlekedők (gyalogosok és kerékpárosok) elsőbbséget élveznek, különösen ha az adott helyszínen nincsen jelzőlámpás forgalomirányítás. A tárgyi csomópontban 0-24h üzemidővel működik a jelzőlámpás irányítás, így a csomópont nem a kiemelt helyszínek csoportjába tartozik.

A csomópontban annak bővítésekor, 2009. évben kerültek felújításra az útburkolati jelek. A Szerémi út teljes szakasz kopott útburkolati jeleinek felújítását a jövő évi programunkban szerepeltetjük, a megvalósulásra az anyagi forrásaink ismeretében és az időjárás függvényében kerülhet majd sor.

Üdvözlettel:

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.
Forgalomtechnikai Igazgatóság

e-mail: [Budapest Közút request email] Web: www.budapestkozut.hu
Székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12. | Postacím: 1518 Pf.: 86.

Kérjük, ne válaszoljon erre a levélre.
Ez az üzenet egy csak értesítések küldésére használt e-mail címről érkezett, amely nem fogad beérkező e-maileket.
A kapcsolatfelvételhez használja elérhetőségeink valamelyikét.

idézett részek megjelenítése