Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kismóni Botond, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Zajszennyezés mértéke

We're waiting for Kismóni Botond to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A kerületben a zajszennyezésre vonatkozó adatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 25.

Üdvözlettel:
Kismóni Botond

Újszászi Györgyi, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Kismóni Botond!
2020. október 25-én, a KiMitTud weboldalon keresztül megküldött kézérdekű adatigénylés - Zajszennyezés mértékére vonatkozóan csatolmányban megküldöm a Herman Ottó Intézet gondozásában 2017-ben elkészített "Budapest Fővárosra Stratégiai Zajtérkép megújítása" című dokumentációt.

A Herman Ottó Intézet gondozásában országos lefedettséggel találhatók zajtérképek, ezek között a fővárosra és külön az I. kerületre is. A honlap címe:
https://zajterkepek.hu/

Önkormányzatunk saját hatáskörben nem készített ehhez hasonló adatfelvételen alapuló dokumentumot, térképet.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Újszászi Györgyi
környezetvédelmi és fenntarthatósági referens

Városüzemeltetési és Beruházási Iroda Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat
www.budavar.hu 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., telefon: +36-1-458-3000/3131 mobil: +36-20-353 9336

kapja még:
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal:
Dr. Németh Mónika aljegyző
Légárné Gulyás Rita Városüzemeltetési Iroda irodavezető

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kismóni Botond, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.