Zajárnyékoló fal dokumentumai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

– a Pest Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 9. (2600 Vác, dr. Csányi László körút 47.) mint eljáró építésügyi hatóság által a Göd, 056/2 hrsz. alatti ingatlanon zajárnyékoló fal fennmaradási engedélyezési eljárásban hozott végzést. (Fennmaradási engedélyezési eljárás
ÉTDR azonosító: 202300068237)

– a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által a Göd, 056/2 hrsz. alatti ingatlanon zajárnyékoló fal építése ügyében készült környezetvédelmi szakhatósági állásfoglalást.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 19.

Üdvözlettel:
atlatszo.hu

Fekete-Budai Nikolett, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

[1][FOI #23498 email]
Tisztelt Bodnár Zsuzsanna Asszony!
Dr. Farkas Dalma Judit főosztályvezető asszony nevében és megbízásából
mellékelten megküldöm a Pest Vármegyei Kormányhivatal E/EPF/02366-2/2023.
számú válaszát és mellékletét további szíves felhasználás céljából.
Tisztelettel:

 
 
Fekete-Budai Nikolett
igazgatási szakügyintéző
[2]Image  
Pest Vármegyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
1052 Budapest Városház u.7.
telefon: 0620 249 5427
[3][email address]

References

Visible links
1. mailto:[FOI #23498 email]
3. mailto:[email address]