Vonathelyettesítő autóbuszok utasforgalmi adatai (47. vasútvonal)

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

Tekintettel arra, hogy a MÁV-START Zrt. nem tekinthető az Infotv. 3. § 9. pontja szerinti adatkezelő szervnek,illetve adatigénylése a kiadott vonathelyettesítő jegyek vonatkozásában , illetve a vasúttársaság tájékoztatása szerint a MÁV-START Zrt.-nél közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem keletkezett, kérem hogy az alábbiakról tájékoztatást adjon és adatszolgáltatást biztosítson:

A 47-es vasútvonal tekintetében vonathelyettesítő autóbuszon kiadott vonatjegyhelyettesítő jegyek száma 2023.08.01.-2023.09.30 között.

Illetve a vonathelyettesítő autóbuszokon (más vonatjeggyel vagy egyéb utazásra alkalmas igazolással) utazók száma.

Kérem adjanak tájékoztatást az adatok gyűjtésének, illetve az augusztus elseje óta végzett ill. folyamatban lévő, autóbuszvezetők bevonásával végzett utasszámlálásnak a metodikájáról is. Miként kapnak a korábbi utasszám adatok összehasonlítható adatokat a vonathelyettesítő autóbuszok utasszámáról?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 20.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 7.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

Tisztelt VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Igénylésemre a határidőre nem kaptam választ.
Kérem annak haladéktalan teljesítését!

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 9.

Üdvözlettel:

Borbás Sándor

VOLÁNBUSZ Közadat, VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

7 Melléklet

Tisztelt Borbás Sándor!

 

A VOLÁNBUSZ Zrt.-hez (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131., cg.:
01-10-042156, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, továbbiakban:
Társaság) 2023. október 20-án elektronikus úton érkezett, „Közérdekűadat
igénylés - Vonathelyettesítő autóbuszok utasforgalmi adatai (47.
vasútvonal)” tárgyú közérdekű adatigénylésében foglaltakkal kapcsolatban
az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Adatigénylését a mellékelt dokumentum megküldésével teljesítjük, amely
tartalmazza a 2023. év augusztus és szeptember hónapban eladott
helyettesítő vonaljegyek és más vonatjeggyel vagy egyéb utazásra alkalmas
igazolással utazók számát (hónapra bontva) – ezen utasok regisztrálása az
autóbuszokon számlálójegyekkel történik –, valamint a módváltásban
érintett autóbuszok fedélzetén validátorokkal regisztrált ország- és
vármegyebérletek számát (hónapra és megállóhelyre lebontva).

Társaságunk a mellékelt dokumentumban szereplő adatokat (helyettesítő
vonaljegyek és utasszámláló jegyek száma, validálási adatok) gyűjti be,
amelyeket átad a MÁV-START Zrt. részére, a bevételek és az utasszámok
alakulásának monitorozásához.

A feladatot végző vonatpótló autóbuszjáratok – ahogy erre az elnevezésük
is utal – az adott vasútvonalon korábban közlekedő vonatokat pótolják,
kifejezetten ebből a célból került kialakításra a menetrendjük/járati
útvonaluk. Ezek az autóbuszjáratok nem közlekedtek korábban, így
értelemszerűen nem áll rendelkezésre korábbi időszakból bázis utasszám
sem, amihez hasonlítani lehetne a jelenlegi utasszámot. Egyelőre csak a
havi utasszámok alakulását lehet figyelemmel kísérni. Arra vonatkozóan nem
rendelkezünk információval, hogy az érintett vasútvonalon mennyien utaztak
a pótlást megelőzően, ezen adatok kezelője a MÁV-START Zrt. Ebből adódóan
összehasonlítható adatok sem állnak rendelkezésünkre.

 

Amennyiben jelen levelünkben foglaltakat vitatja, úgy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 31. §-ában foglaltak alapján lehetősége
van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055
Budapest, Falk Miksa u. 9-11, telefonszám: +36-1-391-1400, fax:
+36-1-391-1410, e-mail cím: [1][email address], honlap: [2]www.naih.hu)
bejelentéssel élni a hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében,
valamint jelen döntés kézhez vételétől számított 30 napon belül bírósághoz
fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27.,
+36-1-354-6000). Amennyiben hatósági vizsgálatot kezdeményez, úgy ez
esetben a pert a hatóság által a bejelentés érdemi vizsgálatáról hozott
döntésének kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani.

Tájékoztatjuk, hogy az e-mailjében megadott személyes adatait az Infotv.
29. § (1a) bekezdésében meghatározott célból 1 évig kezeljük. A VOLÁNBUSZ
Zrt. adatkezelésével kapcsolatos előírásokat és az Ön ezzel kapcsolatos
jogait a VOLÁNBUSZ Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely
elérhető a VOLÁNBUSZ Zrt. honlapján a következő linken az 5.20. pontban:
[3]https://www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/ad...

 

Üdvözlettel,

 

VOLÁNBUSZ Zrt.

Kommunikációs Igazgatóság

 

1091 Budapest, Üllői út 131.

[4][email address]

[5][IMG]

[6]A képen szöveg, elsősegélykészlet látható Automatikusan generált
leírás[7][IMG][8]A képen szöveg, aláírás látható Automatikusan generált
leírás[9][IMG][10][IMG]

 

 

idézett részek megjelenítése