Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azokat az adatokat, a döntéselőkészítő dokumentumokat, hatástanulmányt, döntés megalapozó költségszámítást melyek a 10 szárnyvonal bezárása előtt készültek.

Kérem küldjék el az utasforgalmi adatokat 2022 januártól az alábbi vonalakra havi bontásban.

Az érintett mellékvonalak:

89 sz. (Miskolc-Tiszai―) Nyékládháza―Tiszaújváros,
114 sz. (Mátészalka―) Kocsord alsó―Csenger,
121 sz. Újszeged―Mezőhegyes,
125 sz. Mezőhegyes―Battonya,
38 sz. Somogyszob―Nagyatád,
47 sz. (Dombóvár―) Godisa―Komló,
78 sz. Balassagyarmat―Ipolytarnóc,
98 sz. Abaújszántó―Hidasnémeti,
103 sz. Karcag―Tiszafüred,
146 sz. Lakitelek―Kunszentmárton (―Szentes).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. július 28.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a vonalbezárások kapcsán korábban kért adatokat, iratokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. augusztus 21.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján Társaságunk részére 2023.07.28. napján megküldött közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.
Tisztelettel tájékoztatom, hogy az igényében megjelölt 10 vasúti szárnyvonal nem került ,,bezárásra”, ennek megfelelően ,,bezárásra” vonatkozóan nincsenek adatok, döntéselőkészítő dokumentumok, hatástanulmány, döntés megalapozó kötségszámítás.
Miképpen a MÁV Zrt. erre vonatkozó 2023.07.28. napján megjelent hivatalos tájékoztatója is tartalmazza (https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/ta...) az érintett 10 vasúti szárnyvonalon nem ,,vasútvonal bezárása”,hanem ,,autóbuszos vonathelyettesítő járat” közlekedése történik. Figyelemmel arra az egyetlen, de az utaskiszolgálás és a vasútbiztonság szempontjából nem megkerülhető tényre, hogy az érintett szárnyvonalakon a személyszállítási közfeladat ellátását jelenleg objektív módon megakadályozza a vasúti jármű- és személyzethiány.
Az érintett tíz szárnyvonal tehát vasútüzemi szempontból nincs ,,bezárva”, azok mind vasúthatósági, mind pedig vasútüzemi szempontból a jogszabályoknak megfelelően működnek, azokon sajnálatosan a személyszállítási közfeladat ellátása lehetetlenült el ideiglenesen a fentiekben megjelölt okból.
A személyzethiány enyhítésére a MÁV-VOLÁN-csoport folyamatosan toborozza a munkatársakat, várja a csatlakozni szándékozók jelentkezését. A regionális közlekedésben jelentkező járműhiányt az augusztus elsejétől ideiglenes bevezetett közlekedésmód-váltás rövidtávon képes valamelyest enyhíteni, ugyanakkor hosszútávon a MÁV-VOLÁN-csoport által kidolgozott járműstratégiában foglaltak megvalósítására van szükség ahhoz, hogy Magyarország közösségi közlekedése biztosan és versenyképes minőségben kiszolgálható legyen.
Az igényében meghatározott bontásban kért adatok vonatkozásában tájékoztatom, hogy figyelemmel az Alkotmánybíróság 13/2019. (IV. 8.) AB határozatára, amelyben az Alkotmánybíróság kimondta, hogy az adatkezelő – kizárólag az adatigénylés teljesítése érdekében – nem köteles adatgyűjtésre, illetve az általa kezelt adatok összevetése útján új, minőségileg más adat, adatsor előállítására, igényét nem áll a Társaság módjában teljesíteni.

Jogorvoslati tájékoztató

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.
A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.
A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani.
Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése