Volvo 7705/7905 Hybrid típusú autóbuszok rendelkezésre állása 2020 és 2022 között

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Volvo 7705/7905 Hybrid típusú autóbuszok milyen rendelkezésre állással, hány kilométert tettek meg utasfogalomban 2020, 2021 és 2022-ben.
A válaszukban kérem az alábbi adatokat tüntessék fel:
- forgalmi rendszám
- forgalomba állás napja
- megtett hasznos utaskilométer (buszonként, évenként, havi bontásban)
- rendelkezésre állás

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2022. december 19.

Üdvözlettel:
Kovács Zoltán
30/5515789

Ügyszám: 0038/0065862/2022 

Kovács Zoltán

[1][FOI #21521 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Kovács Zoltán!

 

Tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 29. § (2)
bekezdésében foglaltakra tekintettel a BKV Zrt.-hez 2022. december 19-én
érkezett közérdekű adatigénylést tartalmazó, Társaságunknál
0038/0065862/2022  szám alatt nyilvántartott „Közérdekűadat igénylés -
Volvo 7705/7905 Hybrid típusú autóbuszok rendelkezésre állása 2020 és 2022
között” tárgyú elektronikus levelére adandó válaszunk megküldésének
határidejét 15 nappal meghosszabbítjuk.

 

A válaszadásig kérjük további szíves türelmét, valamint tájékoztatásunk
tudomásul vételét.

 

Budapest, 2023. január 3.

                                   

Tisztelettel:

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKK Zrt.

 

References

Visible links
1. file:///tmp/[FOI #21521 email]

1 Attachment

 

Ügyszám: 0038/0065862/2022

Ügyintéző: Jaskó Tamara

 

Kovács Zoltán

[1][FOI #21521 email] 

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Kovács Zoltán!

 

Hivatkozva a BKV Zrt.-hez 2022. december 19-én érkezett, „Közérdekűadat
igénylés - Volvo 7705/7905 Hybrid típusú autóbuszok rendelkezésre állása
2020 és 2022 között” tárgyú elektronikus levelére, az alábbi választ
adjuk.

 

A BKK Zrt.-vel szerződésben álló szolgáltók állásfoglalása alapján
tájékoztatjuk, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. által korábban üzemeltetett csuklós
hibrid Volvo típusú autóbuszok (MYK-rendszámmező) 2019 decembere óta
nincsenek állományban. Az ArrivaBus Kft. tájékoztatása szerint az
adatigénylésében megjelölt típusú autóbuszokat nem üzemeltetnek.

 

A kért adatok tekintetében egyedül illetékes BKV Zrt. tájékoztatása
alapján, jelen levelünk mellékleteként küldjük Önnek a nevezett Társaság
üzemeltetésében lévő VOLVO 7700 H és VOLVO 7900 H típusú két- és
háromajtós autóbuszok rendelkezésre állásával kapcsolatban igényelt
információkat.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2023. január 16.

                                   

 

Tisztelettel: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKK Zrt.

 

 A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató az
[2]Adatvédelem (bkk.hu)oldalon található.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

Személyes adatainak kezelése kapcsán panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9, honlap:
[3]www.naih.hu, telefon:  +36  (1)  391-1400,  fax:+36  (1)  391-1410, 
központi  e-mail -cím:  [4][email address]) eljárását
kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. Üzletszabályzatának VIII. fejezete szerinti
jogorvoslati tájékoztató a
[5]https://bkk.hu/apps/docs/jogorvoslati_ta... hivatkozás alatt
érhető el.

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #21521 email]
2. https://bkk.hu/magunkrol/adatvedelem/
3. http://www.naih.hu/
4. mailto:[email address]
5. https://bkk.hu/apps/docs/jogorvoslati_ta...