Vízvédelmi vizsgálatok dokumentációi

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt MVM Paksi Atomerőmű Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Paksi Atomerőmű környezetvédelmi engedélyében a Vízvédelem című fejezetben szerepel, hogy a Víz Keret Irányelv elvárásainak megfelelően 2009-től 3 évente ellenőrizni kell meghatározott élőlénycsoportokat és kémiai jellemzőket a Dunában. A vizsgálatok eredményét és az azokat értékelő jelentést pedig meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság számára.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2009 és 2022 között 3 évente végzett vizsgálatok fent említett dokumentációit (eredmény + értékelés).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 25.

Üdvözlettel:

Katus Eszter

Kovács Antal Dr., MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Tisztelt Katus Eszter!

2022. október 25-én kézhez vett közérdekű adatigénylésére válaszolva tájékoztatjuk arról, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az abban meghatározott 45 napos válaszadási határidőt alkalmazzuk.

Üdvözlettel,
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

idézett részek megjelenítése