Tisztelt BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a budapesti villamosmegállók takarítási ütemtervét, különös tekintettel a megállókban levő hulladékgyűjtök ürítési ütemeire

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. május 26.

Üdvözlettel:

Gömöri József
Budapest, XIV.
Abonyi u. 29. I/1.
H-1146

Tóth Katalin, BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.

2 Attachments

Link: [1]File-List
Link: [2]Edit-Time-Data
Link: [3]themeData
Link: [4]colorSchemeMapping

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön 2022. május 26-án elektronikus úton közérdekű adat megismerése iránti
kérelmet terjesztett elő a BVH Zrt-nek címezve.

 

A megkeresésében kérte, hogy küldjük meg Önnek a budapesti
villamosmegállók takarítási ütemtervét, különös tekintettel a megállókban
levő hulladékgyűjtők ürítési ütemeire.

 

Megkeresésében foglaltakkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

I.

 

A BVH Zrt. kizárólagos tulajdonában áll a BKM Budapesti Közművek Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, amely társaság keretében működik az
FKF Köztisztasági Divízió. Az FKF Köztisztasági Divízió felelős számos
területen Budapest Főváros köztisztasági feladatainak ellátásáért, azonban
a kérésével érintett feladat, a budapesti villamosmegállók takarítása nem
tartozik a divízió feladatai közé.

 

A BKM Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződése alapján „a közforgalmú
közúti közlekedés céljára szolgáló autóbusz és trolibusz megállóhelyek, a
közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló járművek végállomásainak,
pályaudvarainak kültéri tisztántartása, hó- és síkosságmentesítése” képezi
a társaság feladatait.

 

Budapest Főváros Közgyűlésének a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994.
(VIII. 1.) sz. önkormányzati rendelete az alábbiak szerint rendelkezik
erről:

 

„2. § (1) Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) gondoskodik a fővárosban a köztisztasági szolgáltatásokról.

 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt feladatok ellátása érdekében a Közgyűlés
gondoskodik különösen:

 

a) *  a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő - az 5. számú mellékletben
felsorolt útvonalakon található - épületek, építmények felületéről a
plakátok (falragaszok); továbbá egyes, a Fővárosi Önkormányzat
tulajdonában vagy kezelésében lévő, illetve indokolt esetben egyéb
épületek, építmények felületéről a szélsőséges politikai tartalmú, vagy
egyébként a közízlést sértő falfirkák (grafiti) eltávolításáról, valamint
a 6. számú mellékletben felsorolt útvonalakon lévő nem fővárosi tulajdonú
épületek és építmények esetében a tulajdonos előzetes és írásbeli
hozzájárulása esetén mindennemű falfirka eltávolítása

 

b) *  a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a
választási, népszavazási plakátok kiragasztására alkalmas tájékoztató
berendezések kihelyezéséről, begyűjtéséről, valamint a közterület eredeti
állapotba történő helyreállításáról;

 

c) a burkolt közutak, valamint az ingatlanokhoz nem csatlakozó burkolt
járdák (közjárdák) tisztán tartásáról, síkosságmentesítéséről és
hóeltakarításáról;

 

d) a kiemelt közcélú zöldterületek, továbbá az ezek körüli és az ezeken
átvezető szilárd és burkolatlan gyalogjárók és sétányok tisztán
tartásáról;

 

e) * a helyi személyszállítási szolgáltatási tevékenység végzéséhez
szükséges állomások, megállóhelyek, valamint egyéb utasforgalmi
létesítmények (ide nem értve a városi vasúti pályahálózatba tartozó
villamos peronokat és vágányzónákat) kültéri tisztán tartásáról,
síkosság-mentesítéséről és hóeltakarításáról.

 

(3) * A (2) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási feladatokról a
Fővárosi Önkormányzat az általa e feladat ellátásával megbízott gazdasági
társasága (a továbbiakban: a Közgyűléssel szerződő gazdálkodó szervezet)
útján gondoskodik.”

 

II.

 

A megállókban levő hulladékgyűjtők ürítésével kapcsolatban tájékoztatjuk,
hogy a BKM Nonprofit Zrt. FKF Köztisztasági Divíziója kizárólag a
villamosmegállókban lévő zöld műanyag hulladékgyűjtők ürítését végzi, az
alábbi gyakorisággal:

 

• Évi 104 alkalom: 41; 51; 52; 62; 69-es villamos-vonalak,
• Évi 156 alkalom: 12; 14; 17; 19; 24; 37; 42; 47-es villamos-vonalak,
• Évi 260 alkalom: 2; 28-as villamos-vonalak,
• Évi 365 alkalom: 4-6-os villamos-vonal.

 

Kérem, a jelen tájékoztatásban foglaltak szíves tudomásul vételét.

 

Tájékoztatom, hogy a közérdekű adatok iránti igény nem megfelelő
teljesítése esetén az igénylő a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz (1055
Budapest, Markó u. 25.) fordulhat jogorvoslatért. Az eljárás soron kívüli
és illetékmentes. Továbbá az igénylő bejelentéssel élhet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa
utca 9-11, postacím: 1363 Budapest, Pf. 9).

 

Üdvözlettel:

 

 

Tóth Katalin

vezérigazgatói asszisztens

 

BVH BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI HOLDING

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

CÍM: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

TEL.: +36 1 327 1151

FAX: +36 1 327 1877

E-MAIL: [5][email address]

WEB: [6]www.bvh.budapest.hu

 

idézett részek megjelenítése