VIII. Blaha Lujza tér felújításának tervezési dokumentumai és beruházási döntései

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a VIII. kerület, Blaha Lujza tér felújításával kapcsolatos alábbi tervezési dokumentumokat és beruházási döntéseket:

1. A BKK 2021. szeptember 3-i közleményében[1] említett szakvélemény a téren lévő fák állapotáról (teljes szöveg, a diagnosztikai adatlapokkal és kezelési javaslatokkal)

A kérés arra az esetre vonatkozik, ha új szakvélemény készült a 2018. októberi állapotfelméréshez képest, melyet a BKK 2019. márciusban adatigénylés alapján nyilvánossá tett[2].

2. A BKK 2021. szeptember 3-i közleményében részletben közölt fakivágási és fatelepítési terv[3] teljes változata (feliratokkal, jelmagyarázattal, esetleges szöveges résszel együtt)

A tudomásom szerint a Főpolgármesteri Hivatal által kiadott fakivágási engedélyek dokumentációját tőlük kérem, de köszönöm, ha egyeztetnek, és önök meg tudják küldeni a beruházási döntések csomag többi részével.

3. Térépítészet szakág tervcsomag: műszaki leírás, helyszínrajz, zöldfelületi idomterv

Ha konkrétan az Europeum áruház előtti gömbkőrisfasorra nézve, esetleg eltérést tartalmaz az engedélyezési terv és a kivitelezési terv, akkor mindkét tervcsomagot kérem.

4. Forgalomtechnika szakág tervcsomag: műszaki leírás, áttekintő térkép, átnézeti helyszínrajz, jelenlegi és megszűnő állapot helyszínrajza, tervezett állapot helyszínrajza

Az átadott rajzok és iratok lehetőleg ne legyenek kevésbé részletesek, mint amit a BKK 2019. márciusban, májusban, augusztusban adatigénylés alapján közölt[4], a tervezés akkori állapotának megfelelően.

A tervezési dokumentumok legutolsó változatát kérem, melyek nyilvánosságát a tervezőtől megvásárolt tulajdoni és felhasználási jogok lehetővé teszik; kérem, jelezzék, ha a dokumentumoknak esetleg van még ki nem fizetett frissebb változata, melynek jogai ezután kerülnek a BKK-hoz, és jelenleg nem tudják átadni.

5. A 2021. szeptember 3-án megszüntetett gömbkőrisfasor kapcsán, a környezetében található, eddigi és tervezett közművekre vonatkozó információk, melyeket a tervezési, engedélyezési, döntési folyamatokban használtak, és nyilvánossá tehetők:

a) a rendelkezésre álló közműtérkép;

b) a megszüntetett fasor alatti csatorna állapota, mérlegelt szempontok a csatorna kiváltásáról a fasor megtartása érdekében, vagy pedig a csatorna kizárólag az eddigi helyén való cseréjéről;

c) hány éven belül és milyen információk alapján számoltak esetleg villamosközlekedéssel a fasor környezetében (amely esetben az instabil csatornamaradványt biztosan meg kellene szüntetni a fölötte lévő fasorral együtt)

6. A 2021. szeptember 3-án megszüntetett gömbkőrisfasor kapcsán, a figyelembe vett ökológiai, térépítészeti, gazdaságossági szempontok, az ellentmondó érvek ütköztetése, amit a tervezési, engedélyezési, döntési folyamatokban használtak, és nyilvánossá tehetők:

a) hol jelenik a dokumentumokban az a megfontolás, hogy a következő kb. 10 évben, az újonnan ültetendő fák kiteljesedéséig, a téren lévő gömbkőrisfasor minél több egyedének megtartása jelentős lombmennnyiséget, árnyékadó képességet, egybefüggő árnyékos pihenő kialakítására lehetőséget biztosított volna?

b) hol jelenik a dokumentumokban az a szempont, hogy a gömbkőrisek átmeneti megtartása a későbbiekben többletköltséggel járt volna, az alattuk lévő csatorna állapota illetve a 10-15 éven belül esetleg esedékes csere folytán?

c) hol jelenik a dokumentumokban annak szakmai alátámasztása, hogy gömbkőrisfasorból eltávolítandó egyedeket a tér felújítása érdekében szükséges kivágni (például, hogy a fasor keresztben állt az aluljáró és az áruház bejárata között, a várható gyalogosáramlási iránynak, zavarta az egységes térépítészeti koncepciót stb.)?

d) konkrétan van-e olyan szakértői anyag, amely cáfolja a korábbi favizsgálói értékelést és összefoglalást, miszerint "a gömb kőrisek (Fraxinus ornus ’Mecsek’) (...) kifejlődött fák alkotta majdnem egységes fasort tekintve (...) nagy részt nem választanak le a térből, ugyanakkor ilyen jó és nagy, egybefüggő árnyékos pihenőt más nem tud biztosítani jónéhány évig. Árnyékadó képességük inkább felértékelné a közösségi tér használhatóságát. Szinte minden más fa gyérebb koronával bír a téren. (...) Az egységes fasor megőrzése a lakosság körében is nagyobb megnyugvást és kevesebb ellenállást váltana ki. (...) Még egyszer kiemelném, hogy a legmagasabb ökológiai értéket a fák helyben megtartása jelenti."[2]

7. Hol jelenik meg a nyilvánossá tehető tervezési, engedélyezési, döntési dokumentumokban a lakosság tájékoztatásának szempontja?

a) Van-e utalás mérlegelésre az előzetes tájékoztatás előnyei és többletfeladatai között illetve a ténylegesen alkalmazott módszer, a döntést és végrehajtást követő kommunikáció között?

b) Van-e utalás mérlegelésre a főváros vezetőinek a döntéseikbe való lakossági bevonásra vonatkozó ígéretei, a lakosság ilyen elvárásai, a városvezetés iránti bizalom szempontjából?
(Lásd például a 2018-as favizsgálói jelentésben szereplő ajánlást: "Az egységes fasor megőrzése a lakosság körében is nagyobb megnyugvást és kevesebb ellenállást váltana ki.")

c) Van-e utalás mérlegelésre a közelmúltban a főváros szervezetei által eldöntött fakivágások kommunikációjának tanulságaira, melyet figyelembe vettek annak eldöntésénél, hogy a lakosságot csak utólag tájékoztatják?
(Lásd például 2020-ban az elmulasztott tájékoztatást VIII. Gyulai Pál utcában, a Főkert által végzett fakivágásoknál[5], a II. Margit körúti irodaépítésnél[6], a VIII. Baross utcában, a Főkert favédelmi szakfelügyeletével végzett gázvezetékcserénél[7], 2021-ben a gondosan végzett tájékoztatást a VIII. Fiumei úton, a Főkert által végzett fakivágásoknál[8], a IX. Bakáts tér felújításánál[9])

[1]
https://bkk.hu/hirek/2021/09/megujul-a-f...
[2]
Fák állapotának vizsgálata, 1085 Budapest, Blaha Lujza tér, készítette: Garden Fasorfenntartó Kft., 2018. október 15.
https://drive.google.com/drive/folders/1...
[3]
https://bkk.hu/downloads/6752/9Gm-XbeoXZ...
[4]
https://drive.google.com/drive/folders/1...
https://kimittud.atlatszo.hu/request/vii...
https://kimittud.atlatszo.hu/request/vii...
https://kimittud.atlatszo.hu/request/vii...
[5]
https://blog.atlatszo.hu/2020/05/fakat-v...
[6]
https://www.facebook.com/orsigergely2ker...
https://www.facebook.com/drgorcsaba/post...
[7]
https://www.facebook.com/civilekjozsefva...
[8]
https://www.fokert.hu/megujul-a-fiumei-u...
[9]
https://www.facebook.com/arvapeterbp09/p...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 8.

Üdvözlettel:
Bódis Lajos

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

5 Attachments

 

Ügyszám: 0038/0023198/2021 

Ügyintéző: Farkas Dorina

Bódis Lajos

[1][FOI #18811 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Bódis Lajos!

 

Hivatkozva a Társaságunkhoz 2021. szeptember 8-án érkezett közérdekű
adatigénylésére, az alábbi választ adjuk.

 

1.    Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. természetesen 2021-ben is
készíttetett állapotfelmérést, amelyet jelen levelünk mellékleteként
megküldünk Önnek. Az állapotfelmérés alapján összeállított Favédelmi
tervet a  Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési
Főosztálya véleményezte. A favédelmi terv ezzel a véleménnyel együtt
értelmezhető. Ezen vélemény anonim változatát is mellékeltük.

 

2.    Levelünk csatolmányai között megtalálhatja a fafelmérési, fakivágási
és fatelepítési tervet (Szakág: 110 – térépítészet).

 

A beruházási döntéscsomag többi részének nyilvánossá tétele csak az összes
résztvevő írásos hozzájárulásával lehetséges, ezért ebben nem áll
módunkban adatokat küldeni Önnek.

 

3.    A második pontban jelzett tervcsomagok kivételével a tervek
véglegesítése és jóváhagyása még folyamatban van, így ezeket nem áll
módunkban megküldeni Önnek.

 

4.    Tájékoztatjuk, hogy a jelenlegi fázisban nincs eltérés a korábban
kiadott tervekhez képest.

 

5.    a) A közműgenplánt levelünk mellékleteként szintén megküldjük Önnek.

b) A csatolmányban (közműtérképben) szereplő adatok/információk
tartalmazzák a b) alkérdés válaszait is.

c) A csatolmányban (közműtérképben) szereplő adatok/információk
tartalmazzák a c) alkérdés válaszait is.

 

6.    A kért és kiadható tervi részeket mellékeltük a levelünkhöz.

 

7.    Tisztelettel kérjük, hogy jelen kérdéssel kapcsolatban szíveskedjen
a Fővároshoz fordulni, mint megrendelőhöz, tekintettel arra, hogy a BKK
Zrt. csak műszaki jellegű kérdésekben kompetens. Ennek eredményeképpen a
BKK Zrt. az a), b), c) alkérdések megválaszolása tekintetében nem
rendelkezik hatáskörrel.

 

Kérjük válaszunk szíves megértését.

 

Budapest, 2021. szeptember 21.

                                   

 

Tisztelettel: 

 

Füzesi Krisztina

Levelezési csoportkoordinátor

BKK Zrt.

 

 

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató a
[2]https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-ta... oldalon található.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Infotv. 26. §-tól eltérő, a közérdekű
adatok megismerésén, illetőleg nyilvánosságra hozatalán túlmenő további
felhasználás a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII.
törvény (Újrahasznosítási tv.) hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan a
BKK Zrt. előzetes engedélye és az érintett adatok újrahasznosítására
vonatkozóan felhasználási szerződés megkötése szükséges.

 

 

Személyes adatainak kezelése kapcsán panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH; székhelye: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9, honlap:
[3]www.naih.hu, telefon:  +36  (1)  391-1400,  fax:+36  (1)  391-1410, 
központi  e-mail -cím:  [4][email address]) eljárását
kezdeményezheti, illetőleg a bírósághoz fordulhat.

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. Üzletszabályzatának VIII. fejezete szerinti
jogorvoslati tájékoztató a
[5]https://bkk.hu/apps/docs/jogorvoslati_ta... hivatkozás alatt
érhető el.

 

 

 

 

References

Visible links
1. file:///C:/Users/bbosz/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6MSOUXNO/[FOI #18811 email]
2. https://bkk.hu/magunkrol/adatkezelesi-ta...
3. http://www.naih.hu/
4. mailto:[email address]
5. https://bkk.hu/apps/docs/jogorvoslati_ta...