VIII. Blaha Lujza tér felújításához kapcsolódó dokumentumok (1. rész, térépítészeti szakág)

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) VIII. kerület, Blaha Lujza tér fáinak 2018-ban elvégzett állapotfelmérése

2) VIII. kerület, Blaha Lujza tér felújítása, Engedélyezési terv, Térépítészet szakág, Meglévő állapot, fakivágási, favédelmi terv (legutolsó változat)

3) VIII. kerület, Blaha Lujza tér felújítása, Engedélyezési terv, Térépítészet szakág, Zöldfelületi idomterv (legutolsó változat)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 15.

Üdvözlettel:

Bódis Lajos

Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

BKK, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

 

Ügyszám: 0038/0007249/2019 

Ügyintéző: Farkas Dorina

Bódis Lajos

[1][FOI #12477 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Bódis Lajos!  

 

A BKK Zrt.-hez 2019. március 15-én érkezett adatigénylésére hivatkozva az
alábbi választ adjuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által kért dokumentumok méretkorlát miatt nem
küldhetők át elektronikus formában.

 

Tekintettel a fentiekre a kért adatokat adathordozóra tudjuk kiírni és
azok átadhatók Önnek, amennyiben befárad a BKK Zrt. Rumbach Centerben
található Központi Ügyfélszolgálatára. Cím: 1075 Budapest, Rumbach
Sebestyén u. 19-21., nyitva tartás: hétfő, kedd, csütörtök: 09:00-17:00,
szerda: 09:00-19:00, illetve péntek: 09:00-15:00. Amennyiben személyesen
nem áll módjában átvenni az adathordozót kérjük, írja meg részünkre postai
elérhetőségét, hogy postai úton megküldhessük azt Önnek.

 

Segítő együttműködését ezúton is köszönjük.

 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az engedélyezési tervek a kiviteli
tervek készítése közben, illetve az engedélyezési eljárások során
kisebb-nagyobb mértékben módosulhatnak, így „munkaközi” állapotnak
tekinthetők, több tekintetben már nem érvényesek. A BKK Zrt. véglegesnek
tekinthető tervekkel a tervezési folyamat lezárta után, várhatóan 2019
júniusában fog rendelkezni. A jelenleg még tervezés alatt lévő, vállalkozó
részére még ki nem fizetett tervek tulajdoni és felhasználási jogai a
tervezőnél vannak, ezért ezeket harmadik fél részére átadni nem áll
módjukban.

 

Bízunk abban, hogy válaszunkkal segítségére lehettünk.

 

Budapest, 2019. március 29.

                                   

Tisztelettel a BKK Zrt. megbízásából: 

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési csoportkoordinátor

BKÜ Zrt.

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-től kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából, közreműködőként
a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, BKÜ Budapesti Közlekedési
Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: BKÜ
Zrt.) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási Keretszerződés alapján.

 

Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet a jogorvoslati lehetőségekről az
alábbiakban tájékoztatjuk az Infotv. alapján:

„31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény
elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a
29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen
eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem
teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a
bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat
megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról
szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő
harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló
határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó
ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti
Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes
közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.”

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #12477 email]

Bódis Lajos hozzászólt ()

az adathordozón megkapott (igénylés 1. része) és az Átlátszón keresztül megkapott (igénylés 2. része) anyagok együtt itt:

https://drive.google.com/drive/folders/1...