Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Karátsonyi Balázs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

VII. kerületi "áthajtási pontok"

Karátsonyi Balázs made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Karátsonyi Balázs to read recent responses and update the status.

Karátsonyi Balázs

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kedves Főpolgármesteri Hivatal!

Mint arról bizonyára Önök is értesültek, Belső-Erzsébetvárosban 2023 januárjától újabb módosításokat vezetnek be a közlekedésben. Úgynevezett "áthajtási pontokat" hoznak létre, melyeket csak az ott lakók regisztrált járműveik (rendszám alapján) használhatnak. Ezeken a pontokon más ott nem lakók nem használhatnak, nekik óriási kerülőket kell megtegyenek, hogy elérjék az úticéljukat. Ezzel semmi probléma nem is lenne, de a kerület vezetése sajnos a taxisokra nem gondolt, ugyanis az áthajtási pontokat a taxik sem használhatják. Ez azért is nagyon szomorú, mert a taxik nem jókedvükben járnak Erzsébetváros belső területein, hanem ott élő nyugdíjasok ezreit, illetve turisták tízezreit szolgálják ki a nap 24 órájában, az év minden napján. Eddig is és ezek alapján a jövőben mégjobban meg lesz nehezítve ezen utasok számára az eljutás A-ból B pontba. Már most is a nagy kerülők miatt súlyos többletköltéséggel kell számoljanak az utasok, arról nem is beszélve, hogy ez környezetszennyező is. Tovább a külföldi turistáknak viszonylag nehezen lehet megmagyarázni, hogy (pl. a Kéthly Anna térnél) egy 25 méteres egyenes szakaszra a behajtás tilos, ezért több, mint 1,5 km-t kell kerülni, majd visszatérni ugyanoda ahonnan indultunk, csak egy behajtani tilos tábla miatt plusz 1000 Ft-os költséggel kell számoljanak. Ilyen és ehhez hasonló nagyon bosszantó anomáliák fognak súlyosbodni a januári változtatások miatt. A kerület vezetése szerint mindezen áthajtási pontokat a kerület rendészetébe bekötött rendszám felismerő kamerákkal ellenőriznek és aki jogosulatlanul hajt át, annak a rendszer automatikusan bírságot küld feljelentéssel. Ezzel kapcsolatban kérnék jogi állásfoglalást, hogy erre van-e jogi lehetőség, mivel tudtommal rendész csak személyes tettenérés esetén tehet úgyevezett feljelentést, szabhat ki bírságot ilyen esetekben. Továbbá kérném Önöket, hogy legyenek az ügyre ráhatással, legyenek a taxik is az ott lakókhoz hasonlóan kivételek, és használhassák ezeket az áthajtási pontokat, hogy ne kelljen az utasoknak óriási 15-20 perces kerülőket tenniük úticéljuk elérésükhöz.

Várom gyors válaszukat!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. december 17.

Üdvözlettel:

Karátsonyi Balázs

Ügyfélszolgálat, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Karátsonyi Balázs !

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-139412 /2022-es érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal   Főjegyzői Iroda részére.

Tisztelettel:

Főpolgármesteri Hivatal
Koordinációs Főosztály
„Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály
Ügyfélszolgálati Csoport
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
telefon: +36 1 327 1957
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Srajber Beáta dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Karátsonyi Balázs!

 

Közérdekűadat-igénylésére válaszul megküldöm Budapest Főváros
főjegyzőjének válaszlevelét.

Üdvözlettel,

 

dr. Srajber Beáta

átláthatósági és adatkezelési referens

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

 

Rupaszov Edit Judit dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Attachments

 

 

Tisztelt Karátsonyi Balázs!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. §. 5. pontjában
foglaltak szerint közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati
feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó
szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat
fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes
jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti
felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő
értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre
vonatkozó adat.

 

A fent hivatkozott definíció kiemelt részében foglaltak alapján az Ön
által kért, jogi állásfoglalás kérése nem minősül adatnak, illetve
közérdekű adatigénylésnek. E tényekre figyelemmel beadványát a panaszokról
és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerint
kezeljük, amelynek keretében a következőkről tájékoztatjuk.

 

Az Ön által hivatkozott „áthajtási pontok” létesítését lehetővé  tevő
forgalmi rend jóváhagyása a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a
forgalomtechnikai kezelő feladatokat ellátó Budapest közút Zrt.
illetékességi körébe tartozik. A közlekedési  szabályok betartásának
ellenőrzésére, illetve esetleges szankcionálására ugyanakkor csak a
rendvédelmi szervek jogosultak.

 

Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi
önkormányzatok között nincs alá-fölérendeltségi viszony, továbbá, hogy a
tervezett intézkedést a VII. kerület kezdeményezte, és annak ellenőrzése
minden bizonnyal a kerületi közterület-felügyelet bevonásával fog
történni, javasoljuk, hogy panaszával, illetve javaslatával közvetlenül a
helyi önkormányzathoz szíveskedjen fordulni.

 

 

Kérjük tájékoztatásunk megértő tudomásulvételét.

 

Üzenetével kapcsolatosan ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni – az Európai
Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679.
rendelet alapján – a Rendelet által védelemben részesített személyes
adatainak kezelésével kapcsolatos tudnivalókról, amelyet a
[1]http://einfoszab.budapest.hu/form/adatke...
linken megtalál (Adatkezelési tájékoztató-panaszok, közérdekű
bejelentések alpont)

 

 

Üdvözlettel:

 

Györkös Gábor csoportvezető megbízásából:

 

 

dr. Rupaszov Edit

jogi szakreferens

telefon: +36 1 999-8187, +36 304109143

e-mail: [2][email address]

Főpolgármesteri Hivatal

Városüzemeltetési  Főosztály

Közlekedési Osztály

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://einfoszab.budapest.hu/form/adatke...
2. mailto:[email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Karátsonyi Balázs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.