Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Karátsonyi Balázs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.
Karátsonyi Balázs

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kedves Főpolgármesteri Hivatal!

Mint arról bizonyára Önök is értesültek, Belső-Erzsébetvárosban 2023 januárjától újabb módosításokat vezetnek be a közlekedésben. Úgynevezett "áthajtási pontokat" hoznak létre, melyeket csak az ott lakók regisztrált járműveik (rendszám alapján) használhatnak. Ezeken a pontokon más ott nem lakók nem használhatnak, nekik óriási kerülőket kell megtegyenek, hogy elérjék az úticéljukat. Ezzel semmi probléma nem is lenne, de a kerület vezetése sajnos a taxisokra nem gondolt, ugyanis az áthajtási pontokat a taxik sem használhatják. Ez azért is nagyon szomorú, mert a taxik nem jókedvükben járnak Erzsébetváros belső területein, hanem ott élő nyugdíjasok ezreit, illetve turisták tízezreit szolgálják ki a nap 24 órájában, az év minden napján. Eddig is és ezek alapján a jövőben mégjobban meg lesz nehezítve ezen utasok számára az eljutás A-ból B pontba. Már most is a nagy kerülők miatt súlyos többletköltéséggel kell számoljanak az utasok, arról nem is beszélve, hogy ez környezetszennyező is. Tovább a külföldi turistáknak viszonylag nehezen lehet megmagyarázni, hogy (pl. a Kéthly Anna térnél) egy 25 méteres egyenes szakaszra a behajtás tilos, ezért több, mint 1,5 km-t kell kerülni, majd visszatérni ugyanoda ahonnan indultunk, csak egy behajtani tilos tábla miatt plusz 1000 Ft-os költséggel kell számoljanak. Ilyen és ehhez hasonló nagyon bosszantó anomáliák fognak súlyosbodni a januári változtatások miatt. A kerület vezetése szerint mindezen áthajtási pontokat a kerület rendészetébe bekötött rendszám felismerő kamerákkal ellenőriznek és aki jogosulatlanul hajt át, annak a rendszer automatikusan bírságot küld feljelentéssel. Ezzel kapcsolatban kérnék jogi állásfoglalást, hogy erre van-e jogi lehetőség, mivel tudtommal rendész csak személyes tettenérés esetén tehet úgyevezett feljelentést, szabhat ki bírságot ilyen esetekben. Továbbá kérném Önöket, hogy legyenek az ügyre ráhatással, legyenek a taxik is az ott lakókhoz hasonlóan kivételek, és használhassák ezeket az áthajtási pontokat, hogy ne kelljen az utasoknak óriási 15-20 perces kerülőket tenniük úticéljuk elérésükhöz.

Várom gyors válaszukat!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. december 17.

Üdvözlettel:

Karátsonyi Balázs

Ügyfélszolgálat, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

Tisztelt Karátsonyi Balázs !

Ezúton tájékoztatom, hogy levelét érkeztettük az FPH_KOZP-139412 /2022-es érkeztetőszámon és továbbítottuk a Főpolgármesteri Hivatal   Főjegyzői Iroda részére.

Tisztelettel:

Főpolgármesteri Hivatal
Koordinációs Főosztály
„Nyitott Budapest” Társadalmi Együttműködési Osztály
Ügyfélszolgálati Csoport
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
telefon: +36 1 327 1957
e-mail: [Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal request email]

Ez az e-mail kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas információkat tartalmaz. Amennyiben Ön(ök) nem a címzett fél, a küldemény bármilyen célú felhasználása nem megengedett, ideértve a másolást és továbbítást is. Ha ez a küldemény tévedésből került Ön(ök)höz, kérjük, jelezze(ék) a feladónak.
This e-mail message contains confidential information and should only be read by the addressee. If you are not the addressee - to whom it is addressed - you are not allowed to use this consignment, nor copy or forward it. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender.

idézett részek megjelenítése

Srajber Beáta dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Karátsonyi Balázs!

 

Közérdekűadat-igénylésére válaszul megküldöm Budapest Főváros
főjegyzőjének válaszlevelét.

Üdvözlettel,

 

dr. Srajber Beáta

átláthatósági és adatkezelési referens

Főpolgármesteri Hivatal

Főjegyzői Iroda

 

 

Rupaszov Edit Judit dr., Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Attachments

 

 

Tisztelt Karátsonyi Balázs!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. §. 5. pontjában
foglaltak szerint közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati
feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó
szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat
fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes
jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti
felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő
értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre
vonatkozó adat.

 

A fent hivatkozott definíció kiemelt részében foglaltak alapján az Ön
által kért, jogi állásfoglalás kérése nem minősül adatnak, illetve
közérdekű adatigénylésnek. E tényekre figyelemmel beadványát a panaszokról
és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerint
kezeljük, amelynek keretében a következőkről tájékoztatjuk.

 

Az Ön által hivatkozott „áthajtási pontok” létesítését lehetővé  tevő
forgalmi rend jóváhagyása a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a
forgalomtechnikai kezelő feladatokat ellátó Budapest közút Zrt.
illetékességi körébe tartozik. A közlekedési  szabályok betartásának
ellenőrzésére, illetve esetleges szankcionálására ugyanakkor csak a
rendvédelmi szervek jogosultak.

 

Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi
önkormányzatok között nincs alá-fölérendeltségi viszony, továbbá, hogy a
tervezett intézkedést a VII. kerület kezdeményezte, és annak ellenőrzése
minden bizonnyal a kerületi közterület-felügyelet bevonásával fog
történni, javasoljuk, hogy panaszával, illetve javaslatával közvetlenül a
helyi önkormányzathoz szíveskedjen fordulni.

 

 

Kérjük tájékoztatásunk megértő tudomásulvételét.

 

Üzenetével kapcsolatosan ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni – az Európai
Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679.
rendelet alapján – a Rendelet által védelemben részesített személyes
adatainak kezelésével kapcsolatos tudnivalókról, amelyet a
[1]http://einfoszab.budapest.hu/form/adatke...
linken megtalál (Adatkezelési tájékoztató-panaszok, közérdekű
bejelentések alpont)

 

 

Üdvözlettel:

 

Györkös Gábor csoportvezető megbízásából:

 

 

dr. Rupaszov Edit

jogi szakreferens

telefon: +36 1 999-8187, +36 304109143

e-mail: [2][email address]

Főpolgármesteri Hivatal

Városüzemeltetési  Főosztály

Közlekedési Osztály

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://einfoszab.budapest.hu/form/adatke...
2. mailto:[email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Karátsonyi Balázs, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.