Tisztelt Kaposvári Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Vidnyánszky Attilának, az egyetem művészeti rektorhelyettesének havi nettó díjazását, és szerződését az összes melléklettel együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. augusztus 5.

Üdvözlettel:

Zsilák Szilvia

SZIE Rektori Kabinet,

2 Attachments

Tisztelt Zsilák Szilvia!

Közérdekű adatigénylésére hivatkozva tájékoztatom, hogy Vidnyánszky Attila
a 2020. augusztus 01. napjától működő Szent István Egyetem Rippl-Rónai
Művészeti Karán folyó művészeti képzés magas színvonalú biztosításáért
felelős rektori megbízott, aki megbízatását díjazás nélkül látja el.
Mellékelten csatolom a Vidnyánszky Attila megbízását tartalmazó
dokumentumot, egyéb szerződést az Egyetemmel nem kötött.
Kérem tájékoztatásom elfogadását. 
Túri János
kabinetvezető
SZENT ISTVÁN EGYETEM
Rektori Kabinet
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail: [1][email address]
Mobil: + 36 (70) 505 5365
Telefon: + 36 (28) 522 000/1510

 

idézett részek megjelenítése