Vida Istvánnal kötött megbízási szerződéssel kapcsolatban

Currently waiting for a response from Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, they should respond promptly and normális esetben nem később, mint (részletek).

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2022. szeptember 15. napján a V4186/2022 azonosítószámmal ellátott megbízási szerződést kötötte Vida Istvánnal. A szerződést a felek 2022. szeptember 19- 2024. szeptember 30 közötti időszakra kötötték.

A megbízott feladatkörébe tartozik:
- stratégiai tanácsadás
- A Városkép Kft. közművelődési tevékenységeinek, kulturális és közművelődési programjainak ellenőrzése, ezekkel kapcsolatos javaslatok megfogalmazása
- közösségépítő önkormányzati projektek cél- és feladatrendszerének meghatározása
- közművelődési ügyekben való közreműködés
- a Csepeli Hírmondó című önkormányzati lap kiadásának és terjesztésének ellenőrzése

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1. Milyen eljárás keretében került kiválasztásra a polgármesteri tanácsadásra Vida István?
2. Kérem küldje meg az kiválasztási eljárás dokumentumait.
3. Kérem küldje el részemre Vida István önéletrajzást, amely alapján igazolható a megbízási szerződés 2. pontjában szereplő szakértelem megléte.
4. A szerződés megkötése óta milyen a megbízási szerződés 2. pontjában szereplő feladatokkal kapcsolatban adott tanácsot Vida István?
5. Kérem küldje meg a teljesítésigazolások dokumentumait.
6. Kérem küldje meg a részemre a szerződés alapján a Vida István által készített anyagokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 11.

Üdvözlettel:
Vadai Attila