Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szopkó Zita, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Eötvös Loránd Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az egyetem vezetőségének bruttó alapilletményét, továbbá egyéb juttatásait 2019-2023 közötti időszakban, évenként, az alábbi munkakörök szerinti bontásban: rektor, rektorhelyettesek (egyenként), az egyes kari dékánok, kancellár (ha van).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 8.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

ELTE Adatvédelem, Eötvös Loránd Tudományegyetem

Tisztelt Adatigénylő!

Megkeresésére az alábbi választ adjuk:
Kilenc dékán átlagos havi illetménye 1,750 ezer forint (a legalacsonyabb 1,200 e Ft, a legmagasabb 2,100 e Ft).
A rektorhelyettesek átlagos havi illetménye 2,200 ezer Ft (1,350 e Ft és 2,500 e Ft közöttiek)
A rektor és kancellár havi illetménye közel van egymáshoz, nem éri el a havi 3 millió forintot.

Tájékoztatom, hogy a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 31. § (1) és (3) bekezdésére figyelemmel az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt pert indíthat az Egyetem ellen. Továbbá az Infotv. 52. § (1a) bekezdésére figyelemmel az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Üdvözlettel:

Dr. Csibra Klára
 adatvédelmi tisztviselő
 
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Jogi, Humánszolgáltatási és Közbeszerzési Főigazgatóság 
Adatvédelmi Iroda

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Szopkó Zita, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.