Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az egyetem vezetőségének bruttó alapilletményét, továbbá egyéb juttatásait 2019-2023 közötti időszakban, évenként, az alábbi munkakörök szerinti bontásban: rektor, rektorhelyettesek (egyenként), az egyes kari dékánok, kancellár (ha van).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 8.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

SZTE Jogi és Igazgatási Igazgató,

1 Melléklet

Tisztelt Szopkó Zita!

 

Hivatkozással az Ön által 2024. év május hó 08. napján elektronikus úton
benyújtott közérdekű adatigénylésére, az alábbi tájékoztatást adom.

 

A Szegedi Tudományegyetem vezetőségének (rektor, rektorhelyettesek,
kancellár, valamit a karok dékánjai) vonatkozásában 5 évre visszamenőleg,
éves bontásban kért adatokat - az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletének III.
Gazdálkodási adatok részének 2. pontja alapján - az alábbi táblázat
tartalmazza.

 

 

2019 2020 2021 2022 2023
128 200 800 129 800 100 159 306 000 214 885 200 243 385 200

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Fekete Katalin

igazgató

 

Szegedi Tudományegyetem

Jogi és Igazgatási Igazgatóság

 

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

+36-62/544-655

email: [1][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése