Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztjük elő.

Kérjük, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önök által üzemeltetett teljes vasúti pályahálózaton jelenleg hatályban lévő összes, állandó és ideiglenes sebességkorlátozás (lassújel)…
– által érintett vasútvonal számát
– kezdő és befejező állomását
– által érintett vágány(ok) és/vagy kitérő(k) számát és részletes megnevezését (pl.: X. Lyra 43. sz. kitérő kitérő iránya VAGY jobb átmenő fővágány, III. vágány)
– kezdetének szelvényszámát (pl.: 1416,25)
– végének szelvényszámát (pl.: 1419,22)
– hosszát méterben
– által engedélyezett sebességet km/h-ban
– bevezetése előtt, eredetileg engedélyezett sebességet km/h-ban
– által okozott menetidőtöbbletet percben
– bevezetésének dátumát (év, hó, nap) és időpontját (óra, perc)
– okát (pl.: a kitérő keresztezési középrészében kitöredezés keletkezett)
– megszüntetésének tervezett idejét (pl.: 2020. III. negyedév)
– megszüntetésének tényleges dátumát (év, hó, nap) és időpontját (óra, perc), amennyiben már megszüntették
– lassújelkimutatásba szánt egyéb megjegyzését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részünkre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérjük, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérjük, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérjük, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérjük, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Felhívjuk szíves figyelmét a NAIH NAIH-4049-8/2023 ügyiratszámú, 2023. július 7-én kelt levelében, valamint NAIH-4049-5/2023. sz. felszólításában foglaltakra, melyek szerint jelen adatigénylés tárgya nem minősül üzleti titoknak.

Segítő együttműködését előre is köszönjük.

Kelt: 2023. december 21.

Üdvözlettel:
Közlekedő Tömeg Egyesület

MÁV Zrt. közadat, Magyar Államvasutak Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

Hivatkozással a lent megjelölt adatigénylésében foglaltakra, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 29. § (1) bekezdése alapján szíves tájékoztatására mellékelten küldjük a 2024. március 12. napjára vonatkozó adatokat. A mellékelt táblázat tartalmazza:
• a nyíltvonali pályaszakaszokon,
• illetve állomási átmenő fő vagányokon
• nem fővágányokra (mellék gépészeti stb.) érvényben lévő – állandó és ideiglenes –sebességkorlátozásokat (állandó és ideiglenes).

Az ideiglenes sebességkorlátozások minden esetben félkövér és dőlt betűvel vannak megjelölve. Állandó sebességkorlátozások azok a sebességkorlátozások, amelyek minden esetben pálya paraméterként is szolgálnak a menetrendszerkesztés során, ezek normál betűtípussal szerepelnek a táblázatban. A sebességek minden esetben hektószelvényben vannak megadva (1 hektószelvény = 100 m).

A kimutatásban való megjegyzések:
• „M” betű jelzett állandó sebességkorlátozások, menetrendi segédkönyvben jelzett pályasebességek, melyek kiűzésre nem kerülnek,
• csak tehervonatokra érvényes sebességkorlátozások kiűzésre nem kerülnek és személyszállító vonatokra nem érvényesek,
• csak páros vagy páratlan számú vonatokra érvényes sebességkorlátozások, valamilyen külső ok pl. útátjáró esetén rálátás hiánya miatt bevezetett sebességkorlátozások, melyek csak kezdő vagy csak végpont felől érkező vonatokra érvényesek,
• YYY felől XXX m. pl. végpont felől 450 m. Az jelenti, hogy sebességkorlátozások előjelzője a helyszíni adottságok miatt a vonalra érvényes általános fékúttávolságtól eltérően kerültek kitűzésre.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § és 52. § rendelkezései szerint van lehetősége az adatszolgáltatással kapcsolatban jogorvoslattal élni.

Tisztelettel:
MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése