Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Amz 19-91, Apmz 10-91, Bmz 21-91, Bpmz 20-91, WRmz 88-91, WLABmz 71-91, Bcmz 51-91, Dms 95-91, Avmz 19-91, Bvmz 21-91, ABmz 30-91, Bmz 21-91, Apmz 10-71, Bpmz 20-71 és Bpm 20-70 vasúti kocsik fővizsga-adatait.
Kérem, hogy a fent felsorolt kocsik adatait minden egyes állományban lévő kocsira, kocsiazonosító szerint egyesével lebontva küldjék meg, az alábbi adatok megadásával:
1) kocsiazonosító
2) van-e érvényes fővizsgája (igen/nem)
3) utolsó fővizsga időpontja (pontos dátum)
4) amennyiben nincs érvényes fővizsgája, a probléma (műszaki hiba) indoklása

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 13.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté
Közlekedő Tömeg Egyesület

Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján Önöknek legkésőbb június 28-án eleget kellett volna tenniük a közérdekű adat megismerésére irányuló igényemnek, ám ez – törvénysértő módon – mind a mai napig nem történt meg.

Kérem, haladéktalanul küldjék meg az általam június 13-án igényelt adatokat, vagyis az Amz 19-91, Apmz 10-91, Bmz 21-91, Bpmz 20-91, WRmz 88-91, WLABmz 71-91, Bcmz 51-91, Dms 95-91, Avmz 19-91, Bvmz 21-91, ABmz 30-91, Bmz 21-91, Apmz 10-71, Bpmz 20-71 és Bpm 20-70 vasúti kocsik fővizsga-adatait.
Kérem, hogy a fent felsorolt kocsik adatait minden egyes állományban lévő kocsira, kocsiazonosító szerint egyesével lebontva küldjék meg, az alábbi adatok megadásával:
1) kocsiazonosító
2) van-e érvényes fővizsgája (igen/nem)
3) utolsó fővizsga időpontja (pontos dátum)
4) amennyiben nincs érvényes fővizsgája, a probléma (műszaki hiba) indoklása.

Kelt: 2018. július 9.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté
Közlekedő Tömeg Egyesület

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Társaságunkhoz 2018. 06. 13. napon beérkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a MÁV-START Zrt. a következő választ adja:

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/98/EK irányelve - amely iránymutatást ad a közfeladatot ellátó szervek adatszolgáltatására – azt mondja ki, hogy a közfeladatot ellátó szerv nem köteles - kizárólag az adatigény teljesítése érdekében – új, minőségileg más adatot előállítani. Ha egy adat, információ nincs az adatkezelő kezelésében, illetve a kért adatot nem állították elő, akkor az adatkezelő az adatkérés teljesítésére nem kötelezhető.

Tájékoztatjuk, hogy az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alábbi rendelkezései szerint van lehetősége az adatszolgáltatás kapcsán jogorvoslattal élni.

31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.
(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.
(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.
(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.
52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Kérjük válaszunk szíves elfogadását.

Üdvözlettel,
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése

Közlekedő Tömeg Egyesület hozzászólt ()

Az adatigénylést később ismét beadtuk, melynek immár eleget tett a MÁV-Start: https://kimittud.atlatszo.hu/request/sze...