Vasúti járművek állapota - 2022. február-március

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban, .pdf fájlformátumban megküldeni részemre az alábbi adatokat az Önök tulajdonában álló, illetve az Önök által karbantartási kötelezettség mellett bérelt összes vasúti személyszállító kocsira, motorkocsira és motorvonatra és mozdonyra vonatkozólag, pályaszám szerint egyesével lebontva:
– UIC pályaszám (pl.: 91 55 0431 001-1 vagy 50 55 21-55 634-9)
– a jármű sorozatjele kocsik, motorkocsik és betétkocsik esetén (pl.: Bp, Bzx)
– a jármű honállomása
– a jármű honos karbantartási telephelye
– fenntartásba bevont (igen/nem)
– az utolsó elvégzett fővizsga időpontja (év, hónap, nap)
– a következő fővizsga időpontja (év, hónap, nap)
– jelenleg közforgalomba állítható-e (igen/nem)
– amennyiben jelenleg nem állítható közforgalomba:
a) az utolsó utasforgalmi üzemben töltött nap dátuma (év, hónap, nap)
b) az esetlegesen fennálló műszaki hiba leírása (pl.: a fékrendszer hibája)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm

Kelt: 2022.március 14.

Üdvözlettel:
Simon Krisztián

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

A tárgyban 2022. március 14-én beérkezett pontosított megkeresésével
kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére
hivatkozással tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés teljesítésére nyitva
álló határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

 

Üdvözlettel:

MÁV-START Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

3 Attachments

Simon Krisztián részére
E-mail cím: [FOI #19812 email]

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2022.03.14. napján, elektronikus úton érkezett pontosított közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Jelen levelünkhöz mellékelten megküldjük a vasúti járművek vonatkozásában kért adatokat. Kérjük vegye figyelembe, hogy mozdonyok esetében a fővizsgára vonatkozó kérdés nem értelmezhető, így az a táblázatban nem szerepel.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése