Tisztelt Miniszterelnöki Kormányiroda!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Szeretném megtudakolni, milyen légi járattal járt Orbán Viktor miniszterelnök a december 4-ei varsói jobboldali csúcson és mindez mennyibe került?

Mekkora stábbal járt a kormányfő a lengyel fővárosban és ez milyen költséggel járt?

Mellyik szállást vette igénybe varsói tartózkodása során a kormányfő és stábja és mindez mennyibe került?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. december 6.

Üdvözlettel:

Bogád Zoltán

MKI Közadat (KORMANYIRODA), Miniszterelnöki Kormányiroda

1 Melléklet

[1]cid:[email protected]

MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

 

 

Iktatószám: MKI_JF_közadat/9/2 (2022)

 

Bogád Zoltán

[2][FOI #19332 email]

 

 

Tisztelt Uram!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján Ön az alábbi közérdekű adatigényléssel fordult a Miniszterelnöki
Kormányirodához:

 

„Szeretném megtudakolni, milyen légi járattal járt Orbán Viktor
miniszterelnök a december 4-ei varsói jobboldali csúcson és mindez
mennyibe került?

Mekkora stábbal járt a kormányfő a lengyel fővárosban és ez milyen
költséggel járt?

Mellyik szállást vette igénybe varsói tartózkodása során a kormányfő és
stábja és mindez mennyibe került?”

 

Fentiekkel összefüggésben tájékoztatjuk, hogy a kért adatok tekintetében a
Miniszterelnöki Kormányiroda az Infotv. 3. § 9. pontja alapján nem minősül
adatkezelőnek.

 

Jelen levelet elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt e-mail címre,
valamint  –  tekintettel a KiMitTud-on tapasztalt kézbesítési hibákra –
egy részünkre korábban, 2021. március 10. napján benyújtott adatigénylése
során használt e-mail címére is elküldjük.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a közérdekű adatigényléseket a kormany.hu-n
megtalálható e-mail címünkön ([3][Miniszterelnöki Kormányiroda request email]) fogadjuk.

 

Jogorvoslati tájékoztató

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette
meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének
felülvizsgálata érdekében a Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16
- 1055 Budapest, Markó utca 27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnöki Kormányiroda

 

 

idézett részek megjelenítése