Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Kúria!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Kúria 2023. december 31-én közzétett, 2024. január 1-jétől hatályos ügyelosztási rendjének közigazgatási ügyszakra vonatkozó VI.4. pontja az alábbi új rendelkezést tartalmazza: “[a]mennyiben a kollégium választási ügyérkezése három naptári napon keresztül meghaladja a napi 15 ügyet, akkor a kollégiumvezető külön intézkedéssel elrendelheti az ügyek kiosztását a Kvk. VIII., IX., X. és XI. számú háromtagú bírói tanácsoknak. Ebben az esetben e tanácsok részére az érkezés sorrendjében két ügy kerül kiosztásra a K.VII. tanácsot követő sorrendben.” [2024. január 1. napjától hatályos ügyelosztási rend, 20. oldal].
Figyelemmel arra, hogy az ügyelosztási rend a fenti rendelkezésen túl semmilyen további információt nem tartalmaz a Kvk. VIII., IX., X. és XI. számú háromtagú bírói tanácsok kialakítására és összetételére vonatkozóan, kérjük a tisztelt Kúriát, hogy bocsássa rendelkezésünkre azokat az adatokat, amelyekből megállapítható, hogy mely bírák járnak el a Kvk. VIII., IX., X. és XI. számú háromtagú bírói tanácsok tagjaként.
Arra az esetre, ha a fenti Kvk. tanácsok tagjaira vonatkozóan a jelen adatkérés beérkezésének időpontjában nem áll rendelkezésre adat, kérjük a tisztelt Kúriát, hogy jelölje meg, hogy ki (vagy kik), mely törvényi rendelkezések alapján, mikor, milyen eljárásban fogják kiválasztani és kijelölni azokat a bírákat, akik az ügyelosztási rendben megjelölt Kvk. tanácsok tagjaként eljárnak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. február 13.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság

Ordovics Mónika Krisztina [Kúria],

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan megküldöm Böszörményiné dr. Kovács Katalin elnökhelyettes
asszony levelét.

 

Tisztelettel:

 

Ordovics Mónika

tisztviselő

Kúria