Válasz a november 26-án a közmeghallgatáson feltett kérdésekre

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A november 26-án megtartott közmeghallgatáson feltett, helyben meg nem válaszolt kérdésekre a válaszokat.
(Ezeket december 12-én legkésőbb kellett volna közzétenni.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. december 17.

Üdvözlettel:

Madarász Csaba

Villám Zsuzsanna, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Madarász Csaba Úr!
 

A 2015. november 24-ei közmeghallgatáson felvetett és jegyzőkönyvben
rögzített lakossági kérdésekre az alábbi tájékoztatást küldöm Önnek:

* „A Vasútsori óvoda ügyében - Az derült ki a tájékoztatókból, hogy az
önkormányzat 2007 óta tud az óvoda állapotromlásáról, mégsem tartotta
karban. Miért nem tette meg, ha ez feladata volt? Inkább most közli,
hogy be kell zárni. A három másik óvodában viszont volt, van
felújítás.”

Az önkormányzat minden évben költ az intézményeinek a karbantartására,
felújítására, részeként a Vasútsori Óvoda épületére is.

* „A gyerekek szempontjából milyen pszichológiai okokat tud felhozni,
amely indokolja az óvodai csoportok 30 fő fölé emelését, amely
megvalósulna, ha átirányítanák a meglévő csoportokba gyerekeket?”

Nem tervezi az önkormányzat a csoportlétszámok 30 főre történő emelését.
Vizsgálja és keresi annak lehetőségét, hogyan és hol lehetne szükség
esetén a gyermekeket elhelyezni. Döntés erről még nem született, a várható
helyzetet elemezni és mérlegelni szükséges, most a lehetséges megoldások
keresése történik.

* „Miért nem pályáztat energetikai korszerűsítésre ebben a Vasútsori
óvodában?”

A Vasútsori Óvoda épülete, mérete nem felel meg a hatályos
jogszabályoknak, hogy abban óvodai nevelés történjen. Korszerűsítésére
pályázni a hatályos jogszabályoknak való megfelelőség mellett lehetne,
azaz elsődlegesen a megfelelő méretű infrastruktúra kialakítására kellene
költséget fordítani, azaz nagyobb méretűre kellene építeni az óvodát. Az
ingatlan beépítettsége erre nem ad lehetőséget. A telekvásárlást gátolta,
hogy a szomszédos telkek magántulajdonban vannak, az önkormányzatnak
elővásárlási joga van, 2009. évben nem akartak a szomszédok megválni tőle.
Ezért is került a Szalonka utcába az új épület. A pályázati támogatásból
felújított óvodák esetében feltételként férőhelybővítést írnak elő,
amelyet szükségfelméréssel kell alátámasztani. Budakalászon a Szalonka
utcai óvoda átadása óta, 2010. év óta nincs férőhelybővítésre szükség, s
az elkövetkezendő néhány évben nem is lesz.

* „Készültek-e lég- és zajszintmérések és hol tekinthetőek meg?”

Stratégiai zajtérkép készült 2007-ben „Budapest és vonzáskörzetének
zajtérképe” című projekt keretében. A zajtérkép megtekinthető a
Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi csoportjánál. Külön erre a célra
zaj-és légszennyezettség mérés nem történt, de az elmondható, hogy -
figyelembe véve az uralkodó szélirányt és a két nevelési intézmény
egymáshoz képesti magasság-és elhelyezkedésbeli különbségeit- a Szalonka
utcai óvoda mind zaj, mind légszennyezettségi szempontból kedvezőbb
adottságokkal bír, mint a Vasútsori Óvoda. Sokkal kevesebb a por a
Szalonka utcában a magasabb fekvése miatt. A Vasútsori Óvodában ráadásul a
zajszennyezettség is magas a HÉV közelsége miatt.

* „Mennyibe kerül az óvodaköltöztetés? „

Az óvoda nem költözik el, az odajáró gyermekek onnan mehetnek iskolába. Az
oda történő újabb felvételi lehetőségeket vizsgálja a fenntartó.

* „Budakalász ezen részén nincs másik óvoda, népszerű ez az intézmény,
miért akarják bezárni?”

A jelenleg Vasútsori Óvodába járó 43 gyermek közül 20 fő a Vasútsor
körzetében lakó gyermek, a többiek zömében a Szalonka utcai óvoda
körzetből és 1 fő a Telepi Óvoda körzetéből jár de.

Bármilyen döntés születik, a gyerekek óvodás koruk végéig ott maradhatnak.

Az intézmény elhelyezkedése nem a legszerencsésebb. 60-70 üres férőhely
van óvodai szinten, ez praktikusan azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni,
hogy a korszerűtlen Vasútsori óvoda létjogosultsága jogos-e. Mi annak
idején a Szalonka u elhelyezését nem tartottuk szerencsésnek, de megépült
egy nagyon korszerű épület, ki kell használni. A Vasútsori Óvoda nem felel
meg semmilyen jogszabályi előírásoknak, ezért pályázati pénzből nem tudjuk
felújítani. Csak saját pénzből tudjuk felújítani, melynek költsége 40-50
MFt, de ez felveti a kérdést, hogy megéri-e, mikor van szabad kapacitás
más óvodákban. 4 óvoda van a 10-12 ezres Budakalászon. A kiesőbb részen
lévő Szalonkai utca környékén élők gyerekei tudnak oviba járni, de
iskolába már nem tudnak a környéken, több km-t kell gyalogolni az
iskolába, tehát nem lehet megoldani, hogy mindenkinek minden intézmény a
közvetlen közelében legyen.

* „Az épület az akkori építési szabályoknak felel meg. Ha nem lehet
pályázni, akkor olyanra kell, ami ez a problémát megoldja. A gyalogos
közlekedés nem megoldott a Szalonka utcában, ha autóval visszük a
gyerekeinket, újabb légszennyezést okozunk és sok időbe telik a
forgalom miatt. Az sem megoldott, hogy mit csinál az utolsó óvodai
csoport egyedül az óvodában, az utolsó évben?”

Mindenféleképpen kezdeni kell a Vasútsori óvodával valamit, mert nem méltó
a gyerekekhez. A cél az, hogy intézményi terület maradjon. A Szalonka
utcai óvoda tervezőjével tanulmánytervet dolgoztattunk ki új csoportszobák
építésére, mivel területben és térben nagyobb az épület, sok a
kihasználatlan helyiség. Célunk, hogy semmiképp se legyen 30 fős
csoportlétszám egyik óvodai épületben sem.

* „2010-ben sok eső esett, a pincék megteltek vízzel. Azt gondolták,
Szentistvántelepen azért volt sok víz, mert a Zrínyi utcai árkok tele
voltak lombbal. Ezt az önkormányzat kitisztította és részben
lebetonozta. Azzal, hogy ezt az övárkot kibetonozták, most a víz áll
benne. 10 M Ft így ki lett dobva az ablakon, amennyibe ez a projekt
került.”

Nem áll benne a víz, folyamatosan áramlik Pomáz felől. Az Önkormányzat
azért burkoltatta le az árok egy részét, hogy az abban folyó víz ne tudjon
elszivárogni a földbe Szentistvántelep legmélyebb része alá, hanem attól
jóval messzebb kerüljön elvezetésre. Így jobban megóvhatóak a régi,
szigeteletlen pincék a talajvíz emelkedésétől. Sajnos az látható, hogy
egyre több a nagy, intenzív csapadékhullás melynek vizét is hivatott
elvezetni a Szentistvántelep mélypontjáról a burkolt árok.

* „Az Egészségházra ráköltöttek 220 M Ft-ot, Szerintem a régi épületnek
nem volt baja. Annak a 220 M Ft-nak lett volna jobb helye. A régi
épületet 40 M Ft-ból fel lehetett volna újítani.”

A 40 millió forintos becsült költség igencsak alulszámított, figyelembe
véve az építés jelenlegi átlag m^2 árait. Egyébiránt készültek
tanulmánytervek azt a megoldást is vizsgálva, hogy a régi épület
átalakításával mennyibe kerülne az építés, de elhanyagolható volt a
költségkülönbség az új építéshez képest, valamint a meglévő épület sem
volt alkalmas korszerű egészségközpont kialakítására.

* „A patakmenti fűzfasor szép éke volt Budakalásznak. Ahelyett, hogy
fűzfákat telepítettek volna, hársfákat ültettek. A hársfák 25 év múlva
hoznak lombot, ez köztudott.”

A fűzfasor nagyra nő, az ott futó vezetékek biztonsága miatt rendszeresen
csonkította őket az ELMŰ. Ahol lehetett, fűzfákat ültettünk vissza,
azonban ezek a nemesített hársfák éppen ilyen helyekre valók, kifejlett
méretük miatt légvezetékek alá ültethetők.

* „A gát Budakalász egyik legszebb része. Beépítési javaslatokat tettem
a gáttal kapcsolatban.”

Nem kívánjuk beépíteni.

* „A Lenfonó csomópont megbukott. Nagy a sor, komoly a
környezetszennyezés. Javaslatom volt egy aluljáró, de félresöpörték
ezt a javaslatot. Az aluljáró esetén tehermentesülne a csomópont. A 6
m szintkülönbség, amely a Szentendrei és a Pomázi út között van,
kivitelezhetővé tenné.”

A NIF Zrt. által megbízott tervezőcsoport tudomásunk szerint megvizsgálta
mind az alagutas, mind a körforgalmú csomópont kialakításának
lehetőségeit, de az útügyi műszaki előírások, szabványok miatt csak
jelentős plusz területek (temető területe pld.) igénybevételével lehetett
volna a jelenlegihez képest más csomópontot kialakítani.

* „A József Attila utcán 12 ház eladó, mert az emberek menekülnek onnan.
A sövényeket kivágták, helyette levendulákat ültettek, amelyek nem
fogják a port.”

A NIF Zrt által készített tervek alapján került kivitelezésre a József
Attila utcai felújítás. A levendulasor ültetése előtt a lakossággal
megtörtént az egyeztetés, támogatásukat bírva telepíttettünk levendulát. A
megnövekedett forgalom, illetve az M0 szerződés szerint az állam által
vállalt, de elmaradt fejlesztések kapcsán az Önkormányzat pert indított.

* „Nincs közműtérképe Budakalásznak. Abban a ciklusban, amikor képviselő
voltam, volt rá igény. 8 M Ft-ba került, de senki nem látta. A közmű
építésénél folyamatosan szaggatták a vezetékeket, csoda, hogy nem
történt nagy baj. A közelmúltban egy 300 mm-es vezeték sérült meg, egy
napig nem volt víz. Az önkormányzatnál, a műszaki osztályon lennie
kellene egy közműtérképnek és addig nem kifizetni a vállalkozót, amíg
át nem adja rendesen.”

Jelenleg már az összes szolgáltató naprakészen, digitálisan tárolja saját
közműveinek térképét. Mindennemű beruházás (felújítás, rekonstrukció,
átépítés, építés,…) előtt a tervező feladata és kötelezettsége a közmű
nyomvonalak felderítése, a közműszolgáltatókkal való egyeztetés és a
nyomvonalak előző adatszolgáltatás szerint való feltüntetése. Így a
nyomvonal megfelelőségéért a szolgáltatók szavatolnak és az esetleges
helytelen adatszolgáltatásból eredő károkért ők felelnek. Előzőek okán
felesleges az Önkormányzatnak párhuzamos rendszert működtetnie, melynek
naprakészsége nem lehet tökéletes, adattal való folyamatos feltöltése, a
térképek kezelése, aktualizálása plusz anyagi és humán erőforrást igényel.

* „Felhívnám a szíves figyelmüket, hogy az új utak építése előtt a
meglévő vezetékeket korszerűekre kellene cserélni, Szentendre is így
járt el. A vezetékek szakaszolása is megoldatlan. A tűzcsapok
nagyrészt elrozsdásodtak. Ne az legyen a vége, hogy a szép utakat fel
kelljen bontani, hogy kicseréljék korszerű műanyag vezetékre a mostani
régi vezetékeket. Javaslom, hogy nézzenek utána ennek a
problémakörnek.”

Az Önkormányzat a szolgáltatók helyett nem vállalhatja a cserék költségét.
Az építés előtt minden szolgáltatóval egyeztetés történik. A vezetékeik
megfelelőségéért ők felelnek. Ha az útépítés után következik be
vezetékszakadás, csőtörés, azt az illetékes szolgáltatónak saját költségén
kell kijavítania úgy, hogy az út állapotát a hiba bekövetkezte előttire
kell visszaállítania.

* „Elektromos vezetékek kerüljenek a földbe, ez előbb-utóbb
elkerülhetetlen. Meg kellene terveztetni, előre gondolkodni ez
ügyben.”

Az áramszolgáltató helyett nem vállalhatjuk a vezetékek földkábelesre való
átépítését, ez vállalhatatlan anyagi terheket jelentene. Az új hálózatokat
már földkábelesre építik, a bekötések is földkábelesek.

* „Az önkormányzatnak kötelessége fenntartani olyan lakásállományt,
amely kiszolgálja a szegény embereket. A Kolóniánál igaz, hogy
elavult, de pénzt kell rákeríteni, garzonokat lehetne kialakítani.
Szívesen vállalom, hogy megtervezem.”

Az Önkormányzatoknak nem írja elő semmiféle jogszabály, hogy szociális
alapon bérlakásokat kelljen építeniük és fenntartaniuk. Ezen célra
semmiféle központi támogatás nincs, ráadásul a felújítási-korszerűsítési
pályázatokon is többnyire kizáró tényező a bérlakás jelleg.

Budakalász bérlakás állomány még jelenleg is közel 170 db-ból áll, amely
2/3 része azonnali felújítást, ill. bontást igényel. Ez a szám a hasonló
lakosságszámú településeken ennek 1/4-1/5-öd része. A Város nem képes
ilyen mennyiségű és minőségű állományt fenntartani. A bérlakás állományt
nem lehet tisztán piaci alapon működtetni, ezért ez régóta jelentős
adófizetői pénzeket emészt fel. A lakásállomány leépítésének
szükségességét támasztja alá a tavaly még 30 millió Ft-ot meghaladó
lakbérhátralék, amely 70-80%-ban behajthatatlan.

A Kolónia néven ismert 2 szintes bérház, a mellette lévő földszintes sorba
rendezett szükséglakásokkal nem felel meg a kor életminőségi elvárásainak.
Az épületet valamikor a 30-as években építették, komfortnélküli
lakásokkal. A folyamatosan és műszaki kontroll nélkül végzett
komfortosítások azt eredményezték, hogy folyamatosak a csőtörések. Az
épület kéményei életveszélyesek, legtöbbjük engedély nélküli. A villamos
vezetékrendszer nem bírja a jelenlegi terhelést, ezért érintésvédelmileg a
ház életveszélyes. Az épület teljes felújításra szorul, amely költségét az
Önkormányzat nem tudja vállalni, ezért kiürítés folyamatos, bontása
előkészítés alatt van. A bérleti szerződéssel rendelkező bérlők
elhelyezését az Önkormányzat megoldja.

* „A Mályva utca közelében van egy útszakasz, ahol télen jégpálya van.
Ha ott baleset történik, az önkormányzat nagy kártérítést fog
fizetni.”

A probléma már időközben megoldódott.

* „Hiányzik a koncepció, Budakalász jövőképét meg kell határozni.”

Az önkormányzat rendelkezik a jogszabályok által előírt és szükséges
koncepciókkal, amelyek a település honlapján megtalálhatóak,
tanulmányozhatóak.

* „Nincsen építészfórum, pedig szívesen segítenénk. Nem látom a távlati
dolgokat.”

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia, HÉSZ, Szabályozási Terv elérhető
az interneten ([1]www.budakalasz.hu), ott minden le van írva, a
szakbizottsági –testületi ülések nyílt napirendjeire szabadon be lehet
ülni, meghallgatni az elképzeléseket. Konkrét írásbeli kérdésekre a
Főépítész írásban válaszol.

* „Gesztus lett volna a jelenlevők felé, hogy megkérdezzék a
közmeghallgatás kezdetekor, meg akarják-e nézni a power point
előadást?”

A közmeghallgatás rendjét önkormányzati rendelet szabályozza, arról
kizárólag a jelenlévő képviselők szavaznak, erre sor került, a testületi
ülés menete szavazati többséget kapott.

* „A Vasútsori Óvoda ügye egyre gyanúsabb. Az épület valóban nem
óvodának épült, de múltkor lementem a pincébe és porszáraz volt, a
boltíves megoldása pedig teljesen ép volt. Állítólag nem bővíthető, de
a mellette lévő templomkert 5 ezer m^2. Szerintem az összes elhangzott
kifogás hibás.”

A templom, valamint az azt körülvevő udvar és kert az egyház tulajdona.

* „Kértem a szakvéleményt hivatali dolgozótól, de nem kaptam kielégítő
választ, csak félinformációkat. Valamire kell az a terüle? Egy ekkora
rész jelentős kereskedelmi értékkel bír.”

Az önkormányzatnak nincs szándékában a Vasútsori Óvoda ingatlanának
értékesítése.

* „Lázár János miniszter úr tegnapi beszédéből idézve a közszereplőnél a
korrupció büntetőjogi kategória és közerkölccsel nem
összeegyeztethető.”

A korrupcióra irányuló felvetését nem értjük. Amennyiben konkrét ügyben
tudomása van releváns információról, úgy azt haladéktalanul jelezze a
nyomozati szervek felé.

* „A Vasútsori óvodánál az elhangzott 160 M Ft-os költséget sem tudjuk
ellenőrizni. A népesedés hátrányára válik a Klenity II és a Kálvária
beépítése. Ne legyen beépítés, ezt ügydöntő népszavazással el lehet
dönteni, ha továbbra is ez a homályosító politika folyik.”

A helyi népszavazás intézménye az irányadó törvényi előírások mentén
szabadon gyakorolható.

* „A hajléktalan szállót megszüntették. Ez a szociális háló
csökkentése.”

A hajléktalanszálló egyszerre jelentett közegészségügyi, közbiztonsági
kockázatot a településen, a Szentendrei út 24. alatti elhelyezése eleve
elhibázott lépés volt. A Magyar Vöröskereszttel való szerződésbontáshoz a
szociális hálónak még érintőlegesen sincs semmi köze. Budakalász Város
Önkormányzata jelentős összegeket fordít a szociális helyzetük miatt
rászorulók megsegítésére.

* „Szociális bérlakást nem lehet igényelni, eladják az önkormányzati
lakásokat, ami a hajléktalanok számának növekedésével jár. Az
eladásból járó pénzt nem az új lakások építésére szánják, hanem
felélik.”

A lakhatásról első sorban mindenkinek egyéni úton kell gondoskodnia. A
város tulajdonában javarészt leromlott állapotú bérlakások vannak. Az
elfogadott koncepció értelmében a gazdaságtalanul fenntartható állományt
az Önkormányzat megszünteti, a felújítható és műszaki szempontból
megtartásra érdemes ingatlanokat pedig megtartja. Valamennyi értékesített
ingatlan vételára a költségvetés részét képezi, amely kizárólag közcélokra
fordítható.

* „A Kálvária - remélem nem megvalósuló - beépítendő részen megadtak egy
fiatalnak vállalkozási engedélyt, de azután ezt visszavonták. A
Kálvária mögötti területet kérjük, hogy hagyják meg a mostani
állapotában. A Képviselő-testületben a kontroll szerepének meg kellene
lennie. Spekulációs vonalra csúszott a testület.”

Az Önkormányzat döntést hozott arról, hogy a 017 jelű területen falusias
jellegű beépítéssel, a hagyományos, helyi építészeti értékeket,
tömegképzést, épület elhelyezést megkövetelve nagy zöldfelületi arányú
lakóterületet alakít ki a jelenlegi rendezetlen, sokszor szedett-vedett
körülmények helyett. A beépítés tanulmánytervei, a tervezés alapjául
szolgáló típustervek a Polgármesteri Hivatal Főépítészi csoportján
megtekinthetőek.

* „Szeretném megkérdezni, hogy a baptista gyülekezetet miért kellett
kirúgni az eddigi helyükről?”

A Baptista Gyülekezet bérleti szerződését az abban foglaltak szerint
szüntettük meg, és 2016. január 1-jétől minden vasárnap térítésmentesen
kapnak lehetőséget a Kós Károly Művelődési házban az istentisztelet
megtartására. Eddig a Szentendrei út 7. szám alatti Tüzéptelepen voltak, a
Tüzép mellett működő és bővülési igénnyel jelentkező alapítványi óvoda
inkább illik a városképbe, aki az egész épületet bérleti szerződés szerint
használni kívánja és fel is újítja az ingatlant. A Baptista Egyház minden
tőlünk telhető segítséget megkapott az új közösségi helyük kialakításához.

* „A napelem korlátozása nekem is a bajom. Engedélyt kértem a
telepítésére, ezt főépítész úr a városképre hivatkozva elutasította,
pedig sok helyen látom, hogy van a tetőkön.”

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (HÉSZ) - amely tartalmaz erre vonatkozó
előírásokat - átdolgozása és módosítása folyamatban van, ennek során
megengedőbb lesz a szabályozás, de a településképi szempontokat sem vetjük
el teljesen. Melléképületre nem lesz korlátozás, utcafrontra (a házak
homlokzati részére) természetesen nem lesz elhelyezhető napelem.

Valóban ésszerűtlen a jelenlegi szabályozás, életszerűen 20-25 m^2
felületű napelemre van szükség egy átlagos családi ház áramellátására.

* „A szomszédunkban meghalt a tulajdonos. A járda mellett volt egy
tüskés bokor. Augusztus 18-án írtam email-t és most kaptam
tértivevényes választ, hogy levágták. Levágták igen, de nem ez a
megoldás. Ki kell vágni, mert kinő újra.”

A kért igény után a szükséges intézkedés időközben megtörtént.

* „Kérésem, hogy legalább havonta egyszer legyen egy bűnmegelőzési és
biztonságtechnikai előadás a rendőrség részéről.”

Egyeztetünk a Rendőrséggel, amennyiben van rá kapacitásuk,
valószínűsíthetően közreműködnek majd.

* „Volt szó a hulladék gyűjtéséről, de nem látok megoldást a
külterületen keletkező hulladékoknál, mióta felszámolták a
hulladékszigeteket a külterületi részeken. A hétvégi házak lakói nem
tudják a szemetüket elhelyezni. A hulladékgyűjtő szigeteket inkább
megszüntették, mintsem hogy fenntartanák. Hol lehetséges a hétvégente
keletkező hulladék elszállítása, elhelyezése? Jelenleg ez nincs
megoldva.”

A külterületi hulladékgyűjtő helyek folyamatos tisztítás ellenére is
rendezetlenek voltak, illegális hulladéklerakóként működtek, vonzották az
illegális szemetelőket. Fenntartásuk nem volt lehetséges sem
környezetvédelmi, sem közegészségügyi szempontból, ezért 2007-től a
szolgáltatás Budakalász teljes közigazgatási területére ki lett
terjesztve. A külterületi ingatlanhasználók közül az üdülőtulajdonosok
minimum 6 hónapos időtartamra kötelesek szerződést kötni a
közszolgáltatóval, melynek fejében 26 db zsákot kapnak, melyeket a
szolgáltató a hétfői napokon elszállít. Azon külterületi
ingatlanhasználók, akik állandóan az ingatlanon tartózkodnak, egész évre
kötelesek szerződni, melynek fejében a szolgáltató hetente elszállítja a
keletkező kommunális hulladékot.

* „Szúnyogirtás ugyan létezik, de szakemberek azt állítják, nem csak a
szúnyogokat, hanem a méheket és hasznos rovarokat is ölik, ezért más
megoldás kellene.”

A szúnyoggyérítésre használt permetanyag az összes rovarra ugyanúgy hat,
de azért, hogy a hasznos rovarokat a lehető legkevesebb kár érje, a
szúnyoggyérítés nem a teljes közigazgatási területen történik, illetve a
regisztrált méhészeket minden esetben előre értesítjük, hogy állataikat
biztonságosan elzárhassák. Az irtószereket a hasznos rovarok lehető
leghatékonyabb védelme érdekében napnyugta után permetezik.

* „Az Omszk park sorompóinál lévő táblákon lévő tiltások betartását hogy
foganatosítja az önkormányzat, milyen intézkedéseket tettek eddig a
szabálysértőkkel szemben?”

A Budakalászi Önkormányzati Rendészet és a Rendőrség munkatársai közösen
végzik a parkra vonatkozó előírások betartását, összhangban a közösségi
együttélés rendjére vonatkozó, 2015-ben elfogadott helyi rendelet
szabályaival.

* „Szeretnék önkormányzati kölcsönt kérni hőszigetelésre, mert hidegben
élek 10-12 éve.”

A kamatmentes kölcsön 2014. január 1. napjával megszűnt. Az
önkormányzatnak nincs lehetősége kölcsön vagy támogatás nyújtására.

* „A Vasútsoron küzdünk évek óta a szennyvízzel, befolyik a telkemre.
Problémámra nem kaptam választ, csak azt, hogy keressük a megoldást. A
DMRV klórmeszet szórt a szennyvízre, ami viszont kiölte a
növényeimet.”

Nem lehet ezzel mit tenni környezetvédelmi szempontból, a klórmésznek a
növények nyilvánvalóan nem tudnak ellenállni. Jogszabályváltozásokból
eredően a DMRV-nek átadtuk a csatornahálózatot. Sajnos nem csak Önök
szenvednek ezzel a problémával. Nincs hatáskörünk, ezért a panaszokat csak
továbbítani tudjuk a DMRV Zrt. felé. Eddig hiába volt önkormányzati
tulajdonban a csatornahálózat, a DMRV tartotta fenn.

* „A Hej Kocsma ügyében többször panaszkodtam a hangoskodás miatt. Az
önkormányzattól azt a választ kaptam, hogy tegyek feljelentést.
Megtettem, de a bezáratás mellett szóló aláírásgyűjtésemet a
rendőrségen nem vették át. „

A kocsmák működését, beleértve a Hej kocsmáét is, a Rendészet és a
Rendőrség folyamatosan ellenőrzi. Konkrét esetben konkrét panasszal tudunk
külön foglalkozni. A HEJ kocsma üzemeltetőjét nem lehet felelősségre vonni
azért, mert a vendégek törnek-túznak közterületen. Sajnos a törzsvendégek
nagy része nem is budakalászi.

* „A Sport utcában egy tűzcsap porrá égett, kértem, hogy állítsák
helyre, de nem történt meg.”

A DMRV ütemterv szerint cseréli a tűzcsapokat, elképzelhető, hogy még nem
értek oda.

* „Tanító utcánál nincs gyalogátkelő, kéne oda. „

A 2016. évi költségvetésbe betervezzük ennek költségeit, a megvalósítás
így jövőre várható. A feladat összetett, ahhoz hogy ott szabályos
gyalogátkelő lehessen, a világítást is kell fejlesztenünk.

* „Az Omszk-tónál a kutyatulajdonosok szabadon engedik kutyáikat.
Büntetni kellene őket, térfigyelő kamerát kellene felszerelni.”

Sajnos – tisztelet a kivételnek – sokan azt hiszik, nekik joguk van ott
kutyát szabadon sétáltatni, a tóban úsztatni . A közterület-felügyelők
felé jelezzük a problémát. A büntetésekkel „nevelni” szeretnénk az
embereket, mert tiltva van a kutyasétáltatás és fürdés az Omszk-tónál.
Szeretnénk 30 db HD felbontású térfigyelő kamerát telepíteni, de ezzel még
nem oldjuk meg a problémát, a lakosoknak kellene egymásra nagyobb
tekintettel lenni.

* „Hangos a HÉV, valamit kellene ellene tenni.”

A BKV jövőre felújítja a pályarendszert, így reméljük, a továbbiakban nem
lesz olyan hangos.

* „VKC TV-ben nem volt hetek óta adás, a kép is kimerevedett.”

A szolgáltatónak jeleztük a problémát. Azon vagyunk, hogy a napi
problémákat mihamarabb megoldjuk. A VKC TV 2-3 napja zavartalanul működik,
megoldották a műszaki problémát.

* „Elidegenítési tilalom van-e a Mély utcában? „

Önkormányzati rendelet alapján nincs, de maga a tény a tulajdoni lapról
kiderül. Azt ki lehet deríteni, hogy ha esetleg van elidegenítés a
tulajdonon, miért került rá.

* „Ha ki vannak kapcsolva a lámpák a Lenfonónál, akkor a forgalom
normális. Javaslom, hogy kapcsoltassuk ki.”

Nincs ráhatásunk, a közút és kereszteződés, valamint a forgalomirányítás a
Magyar Közút hatáskörébe tartozik.

* „Budakalászon a helyi iparűzési adót mikortól lehet majd
elektronikusan beadni?”

Jelenleg zajlik a rendszer kialakítása, előreláthatólag január végére
kiépül, így a márciusi bevallások már elektronikusan is érkezhetnek. Erről
a helyben szokásos módon tájékoztatjuk majd a lakosságot, kérjük figyeljék
a Hírmondó újságban és a település honlapján a híreket.

* „A hulladékszállítás a Mély utcában katasztrófa. Zsákokat és kukákat
nem ürítik. A környezetvédelmi referensüknek már jeleztem a
problémát.”

Hulladékszállítási szolgáltatót váltottunk, mert az előzőnek lejárt az
előző szerződése. Az új szolgáltatónak minden esetben továbbítottuk az
észrevételeket, kérjük a jövőben előforduló hibákat továbbra is jelezzék
nekünk.

* „Szeretném, hogy Budakalászon legyen komposztálás. Jó lenne, ha az
ebből keletkező energiát vissza tudnánk fordítani a természetbe,
nagyon jól megtérülő befektetése lehetnek ez a városnak.”

A komposztálás ügyében folyamatosan dolgozunk a megoldáson, egy
komposztálásra alkalmas hely szükséges és ezzel egyidejűlegt a szakmai
szabályoknak megfelelő létesítményt kell megvalósítani. Ha a Duna-Vértes
projekt elindul, lehetőség lesz a lakossági komposztálás ösztönzésére 463
db komposztáló edény kiosztásával. A települési komposztálás jelenleg -
megfelelő hely hiányában - sajnos nem megoldható, de folyamatosan keressük
a megoldást.

* „A budakalászi HÉV megálló és a Sport utca között nincs járda és
világítás. Jó lenne polgárbaráttá tenni a kereszteződést és az utcát.”

Járda és közvilágítás is van végig a Sport utcán, csak a gyalogosok ezt
ritkán használják. A következő években feltett szándékunk a ZÉTA előtti
járda felújítása, a zöldfelület rendezése és a megfelelő közvilágítás
biztosítása. Megvizsgáljuk a további lehetséges és szükséges teendőket.

* „A Kálvárián a játszótér nem biztonságos és nem funkcionális. Dísznek
szépek, de van olyan játék, amiről nem tudjuk, mire való, némelyik
balesetveszélyes, ilyen az a három rugós játék is.”

Minden közterületi játszótér rendelkezik a megfelelő minősítéssel annak
érdekében, hogy a legújabb biztonsági szabványoknak megfelelő legyen.

* „A forgalmi csomópontok miatt nagy a légszennyezettség, van rá mód,
hogy sarkalljuk az autósokat arra, állítsák le várakozás közben a
motort? Lehetne egy táblát kirakni a HÉV megállóban, hogy várakozás
alatt állítsuk le a járműveik motorját, csökkentsük a zajszennyezést.

Lehet kirakni táblát, de csak felhívás jelleggel, kötelezni nem tudjuk
Őket, mert akkor kellene valami olyan berendezés, ami a ki-és a
bekapcsolásra időben figyelmeztet. Plusz a teherautók nem állítanák le a
motorokat. A HÉV-megálló előtt jóval feltorlódik a forgalom, ezért több
tábla kihelyezésére volna szükség. Megvizsgáljuk, hogy a gyakorlatban
mennyire életszerű az igény.

* „Szükség lenne állampolgári kódexre a közmeghallgatás kapcsán.
SZMSZ-ben ez nincs jól leírva, javaslatot teszek a SZMSZ-ben való
módosításra:

· Mikor kell közmeghallgatást tartani? Egyes önkormányzatok nagyobb
beruházásoknál is tartanak, jó lenne ezt bevezetni Budakalászon is.

· Közmeghallgatás menetét szabályozni kellene. Az elmúlt egy évről szóló
tájékoztató filmüket otthon is meg tudtam volna nézni.

· Tematizálni kellene a kérdéseket. Hatékonyabb lenne az ügymenet.

· Minden elhangzott kérdésre szeretnénk választ kapni és ezeket
elolvasni.”

A hatályos jogszabályok szerint az önkormányzatnak évente egy alkalommal
közmeghallgatást kell tartania. Az Önkormányzat SZMSZ-ben a
közmeghallgatás menete részletesen szabályozva van, annak módosítása
jelenleg nincs napirenden. A kérdések tematizálását nem tervezzük. A város
nagyobb beruházásait a város kommunikációs csatornáin közzéteszi.

* „Berdó csatornázásával kapcsolatban az Európai Uniós pályázatok 10-15
% megvalósult, a pályázatok egy részét viszont az Európai Unió
visszahívja. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 20%-ra emelte a
pályázatok összegét és befogadott olyan pályázatokat, amiket nem tud
finanszírozni. Így kapott Budakalász is lehetőséget, de nem volt jól
előkészített a pályázatunk, így Budakalász Berdó csomagja nem került
be a csomagtervbe. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jövőre új
projektet fog kiírni. Viszont lejárnak a vízjogi engedélyek, a
tervdokumentációk. A helyi önkormányzat feladata az előkészítés, így
nem helytálló az a kijelentés, hogy nincsen az önkormányzatnak más
feladata, csak a konzultáció, mint ahogy azt polgármester úr a
Hírmondóban állítja. Az önkormányzat dolgozói sem adnak tájékoztatást.
Kérném, hogy ezekben a témákban több tájékoztatást nyújtsanak.”

A Kormányhatározatban nevesítetten Budakalász Város Önkormányzata a
„Budakalász Szennyvízhálózatának fejlesztése” projekttel, kiemelt
projektként szerepel, amely a Berdó településrész belterületi utcáinak
szennyvíz-csatorna hálózatba történő bekötését tartalmazza. Az
önkormányzat pályázatát az Irányító Hatóság támogatásban részesítette, a
támogatási szerződés aláírása érdekében az adatszolgáltatás és
nyilatkozatok megküldése azonnali határidővel megtörtént. A vízjogi
engedély meghosszabbításra került, a hozzátartozó 2013. évi
tervdokumentáció hatályos. Budakalász az első csoportban szerepel a
támogatási szerződések aláírása ügyében, erre várhatóan 2016. év elején
sor kerül. Ezt követi a kivitelezés közbeszerzésének kiírása, amit az NFP
intéz és bonyolít, az önkormányzattal történő folyamatos konzultáció
mellett. A kivitelezés megkezdésére 2016. nyarán jó esély van.

* „Köszönetet szeretnék mondani, hogy a Meredek utcában az aszfaltos
utca elkészült. Remélem a Szegély utcában is elkészül. A Damjanich
utcában nincs kitéve a főútvonal tábla, balesetveszélyes.M0-ra való
felhajtásnál van egy sárga tábla, amely állítom, szabálytalan, a
KRESZ-szel ellentétes. Kérem, hogy szüntessék meg és jelezzék a
Közútkezelő felé!”

A Damjanich utca összes betorkolló utcájának végén van az elsőbbségadás
kötelezőségére való utasítás. A Damjanich utca kezelője a Magyar Közút
Nonprofit Kft., jelezzük nekik az észrevételt a főút-táblákkal
kapcsolatban. Az M0 felvezető körforgalmánál lévő sárga táblák a
közútkezelő tájékoztatása szerint kísérleti jellegűek, amivel azt
szeretnék mérni, mennyivel gyorsítja meg a csomópont forgalmát, ha a két
forgalmi sávot egyenlően töltik fel az autósok és zippzár-szerűen engedik
be egymást a körforgalom előtt egy sávra szűkülő területre. Eddig ebből
baleset nem következett be, a tapasztalatok pedig kedvezőek, azaz egyrészt
az autósok figyelembe veszik a tábla javaslatát és így rövidebb a bedugult
útszakasz, másrészt a forgalom áramlása is kissé felgyorsul, mintha csak
egy sáv működne. Előzőek értelmében a kezelő a táblát nem kívánja
megszüntetni, mellyel – a fentiek fényében - mi is egyetértünk.

* „Az elkerülő utat mikor építik meg? Már nagyon régóta be van tervezve
és Budakalász az elkerülő út meg nem épülése miatt kártérítést kap.
Budakalász megkapja ezt a pénzt?”

Az elkerülő út engedélyezési tervvel rendelkezik, de csak 2020 után kerül
sor a megépítésére. A kompenzáció miatt – mivel nem kaptuk meg - jogi
útra tereltük az ügyet.

* „Fogorvoshoz csak hónapokkal később kap időpontot a páciens a
kapacitáshiány miatt. 2 fogorvos 2700 órában rendel. Kérem az
önkormányzatot, hogy még két praxist állítson be. A rendelők
kihasználatlanok fél napig.”

Ez a kérdés ennél sokkal bonyolultabb. Az OEP kártyaszám alapján
finanszírozza az orvosokat, a működési engedélyükben meg van határozva a
rendelési idejük. Ha több orvos lenne, csökkenne a fizetésük. Szerencse,
hogy két fogorvosunk is van. Máshol nincs ennyi sem. Megvizsgáljuk az
ellátás, a rendelési idő kihasználtságát, s ennek megfelelően tesszük meg
a szükséges intézkedéseket.

* „Nem tudnak többet rendelni. Nyíljon több praxis.”

Ha az OEP nem támogat még egy körzetnyitást, akkor nem fogja
finanszírozni. Megvizsgáljuk az ellátás, a rendelési idő kihasználtságát,
s ennek megfelelően tesszük meg a szükséges intézkedéseket.

* „A Posta előtti járda parkolás ügye hogy áll? Mikor lesz
egyértelműsítve, hogy ott ne kapjanak az emberek bírságot, miközben
ügyeket intéznek a postán? A posta előtt 2 autó parkolására van hely.
Budapesten, Szentendrén működik a járdára felfestett csík.”

Önkormányzatunk 2013-ban a Posta mellett 20 m-re levő Klisovác utcában
közel 30 darab, a másik szomszédos, a Postától 40 m-re levő Kőbányai
utcában közel ugyanennyi férőhelyes parkolóhelyet épített ki, amelyet a
Postára menők is használhatnak. A járdán parkolóhely kijelölése
közlekedési és biztonsági szakkérdés, amelynek eldöntésére és
kivitelezésére kizárólag a közút kezelője, a Magyar Közút NZrt. jogosult,
felvetésével legyen szíves őket keresse meg.

* „Főleg a Ciklámen utcai lakosok részéről felmerült az igény, hogy
tisztázni kellene a közutakon található árkok tisztítását. Én rendben
tartom a sajátomat, de nincs támogatás az önkormányzat részéről. 11
zsák levelet szedtem össze, kétszer telefonáltam az önkormányzathoz,
hogy zsákot kérjek, de egyszer sem hívtak vissza. Hogyan lehet elérni
az illetékest, hiszen csak az ügyfélszolgálatot tudom hívni?”

Minden ingatlantulajdonos jogosult 24 db/év zöldhulladékos zsák/matrica
átvételére, melybe gyűjtheti a zöldhulladékot. Többletigény esetén van
lehetőség zsák vásárlására, vagy ha jelentkezik a tavaszi és őszi
várostakarításra, a közterületről összegyűjtött hulladékot, s ezen belül a
zöldhulladékot is, az Önkormányzat díjmentesen elszállítja. Az
ügyfélszolgálat munkatársai név és elérhetőség ismeretében mindenkit
visszahívnak, az ügyintézők hivatali mobiltelefon számai a
[2]www.budakalasz.hu honlapon is megtalálhatók. A budakalászi
közszolgálati hulladékszállítással kapcsolatban a lakosok ingyenesen
kapnak évente 24 hulladékgyűjtő zsákot.

* A közterületen összegyűjtött zöldhulladékért miért nem kapok zsákot?

Várostakarításon, aki kért, kapott zsákokat, aki nem kapta meg a megfelelő
számú lakossági zöld zsákot, kérem jelezze a szolgáltató felé. A
szerződéssel rendelkezőknek jár a hulladékzsák.

* Személyesen voltam a hulladékszállító telepen, de nem volt zsák, csak
e héten lesz. Önöket sem tudtam elérni, hogy intézkedjenek.

Elképzelhető, hogy kifogyott a készlet, a problémát jeleztük a szolgáltató
felé.

* „Tetszett, hogy a patak partján szolárlámpákat helyeznek el.
Reklamálom viszont, hogy a Helyi Építési Szabályzat nem engedi a
napelemeket. 30 szolárszolgáltatót kerestünk meg az ország egész
területén. Egyikük sem hallott közülük egy ilyen értelmetlen
korlátozásról.”

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT - amely tartalmaz erre vonatkozó előírásokat -
átdolgozása és módosítása folyamatban van, ennek során megengedőbb lesz a
szabályozás, de a településképi szempontokat sem vetjük el teljesen.
Bízunk benne, hogy a változások az igényeket szolgálják majd.

* „Mennyibe kerül évente az önkormányzatnak az egynyári virágok cseréje?
A Dunakanyari városokban nincs ennyi virág. Pazarló mennyiség,
irritáló pénzpazarlás a virágokra. „

Budakalász Városa a 2015. évben összesen 4.420.000.-Ft –ot költött az
egynyári virágok ültetésére, cseréjére.

* „Az önkormányzati épület régen óvoda volt, adják vissza óvodának és az
önkormányzat költözzön fel a Szalonka utcai intézménybe. A 0135-ös
terület intézményi terület és az önkormányzatnak elővásárlási joga
van, miért nem oda tervezik az iskolát?”

Az Önkormányzat jelenleg több helyszínt vizsgál, mint az új iskolaépítés
lehetséges helyszínét. Az egyik ilyen terület pont a 0135 terület, oda
tervezzük az iskolát.

* „A Kálvárián polgári esküvőt tartanak. Katolikus egyházterület, ha jól
tudom.”

Részben egyházi, részben viszont önkormányzati terület a Kálvária domb. A
feltárása, majd az azt követő felújítása során az önkormányzat nagyon sok
pénzt - közel 40 millió forintot - költött rá. Polgári esküvő nincs a
templomromban, az önkormányzati területen tartottak polgári esküvőt.

* „Lesz buszjárat az óvodába?”

A javaslat jó és életszerű, a helyi iránytaxi eddig is - különös
figyelemmel a reggeli óvoda-, iskolakezdésre - több menetben fordul meg
azon a területen és visz gyermekeket az intézményekbe. Viszont azt is el
kell ismerni, hogy a szülők nagy többsége autóval viszi gyermekét az
óvodába, iskolába. Igény szerint az iránytaxi többször is megteheti ezt az
útvonalat, az óvodavezetők fel fogják mérni az igényeket.

Köszönjük a javaslatát, jó gondolatnak tartjuk, megtesszük ennek érdekében
a szükséges lépéseket.

 

 

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Udvarhelyi István jegyző megbízásából

 

Villám Zsuzsanna
köznevelési és közművelődési referens
Budakalászi Polgármesteri Hivatal
2011 Budakalász
Petőfi tér 1.
tel.: 26/343-363/121 mellék
fax: 26/340-494
mobil: 36-70/333-6041
e-mail: [email address]

References

Visible links
1. http://www.budakalasz.hu/
2. http://www.budakalasz.hu/

Tisztelt Villám Zsuzsanna!

Köszönöm a gyors elküldését a jegyzőkönyvnek!
A jegyzőkönyv átolvasása után találtam néhány kiegészítésre szoruló részt.
Szeretném ha elérhetővé tennék számomra az ülés hangfelvételét, vagy a VKC TV által felvett TV felvételt.

Fáradozását előre is megköszönve üdvözlöm és kívánok meghitt Karácsonyi Ünnepeket,

Madarász Csaba

Villám Zsuzsanna, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Uram!
Tisztelt Madarász Csaba!

Alábbi levelére válaszolva tájékoztatom, hogy a közmeghallgatás
hangfelvételét nem áll módunkban Önnek a rendelkezésére bocsátani, viszont a
közmeghallgatáson készült jegyzőkönyv a település honlapján
(www.budakalasz.hu) elérhető a testületi ülések jegyzőkönyvei között.
A VKC TV által készített felvétel elérhetősége ügyében kérem a főszerkesztő
Lévai Zsuzsannát megkeresni szíveskedjék a +36 30 773 17 95 telefonszámon.

Üdvözlettel:

Villám Zsuzsanna
köznevelési és közművelődési referens
Budakalászi Polgármesteri Hivatal
2011 Budakalász
Petőfi tér 1.
tel.: 26/343-363/121 mellék
fax: 26/340-494
mobil: 36-70/333-6041
e-mail: [email address]

----- Eredeti üzenet -----
From: Madarász Csaba
Sent: Monday, December 21, 2015 12:55 PM
To: Villám Zsuzsanna
Subject: Re: Közérdekű adat igénylés - Válasz a 2015. évi közmeghallgatáson
feltett kérdésekre

Tisztelt Villám Zsuzsanna!

Köszönöm a gyors elküldését a jegyzőkönyvnek!
A jegyzőkönyv átolvasása után találtam néhány kiegészítésre szoruló részt.
Szeretném ha elérhetővé tennék számomra az ülés hangfelvételét, vagy a VKC
TV által felvett TV felvételt.

Fáradozását előre is megköszönve üdvözlöm és kívánok meghitt Karácsonyi
Ünnepeket,

Madarász Csaba

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Villám Zsuzsanna!

Szeretném felhívni figyelmét, hogy a nyilvános közmeghallgatás, képviselő-testületi ülés, tehát az ott elhangzottak és a róluk készült hangfelvétel és mozgóképfelvétel egyaránt nyilvánosak.

Kérem pontosítsa, értelmezése szerint mit jelent, hogy nem áll módjában rendelkezésemre bocsájtani?
Technikailag, vagy értelmezése szerint jogilag?

Magyarország információszabadsági törvénye szerint ugyanis nem lehet semmiféle akadálya, hogy hozzáférjek egy nyilvános testületi ülésről készült hang vagy videófelvételhez.

A jogértelmezést megkönnyítendő, mellékelem a NAIH témához kapcsolódó határozatát.

A helyi önkormányzati ülések nyilvánossága, kép- és hangfelvétel készítéséhez való jog
http://www.naih.hu/files/Adatvedelem4311...

Üdvözlettel:

Madarász Csaba

Villám Zsuzsanna, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Madarász Csaba!

Tájékoztatom, hogy a video felvételt az önkormányzatnak technikailag nem áll
módjában archiválni és továbbítani Önnek.
Ezért kapta meg a felvételt készítő cég nevét, elérhetőségét.
A közmeghallgatáson készült jegyzőkönyv írásbeli példánya a település
honlapján elérhető.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét és megértését.

Üdvözlettel:

Villám Zsuzsanna
köznevelési és közművelődési referens
Budakalászi Polgármesteri Hivatal
2011 Budakalász
Petőfi tér 1.
tel.: 26/343-363/121 mellék
fax: 26/340-494
mobil: 36-70/333-6041
e-mail: [email address]

----- Eredeti üzenet -----
From: Madarász Csaba
Sent: Monday, January 18, 2016 5:58 AM
To: Villám Zsuzsanna
Subject: Re: Közérdekű adat igénylés - Válasz a 2015. évi közmeghallgatáson
feltett kérdésekre

Tisztelt Villám Zsuzsanna!

Szeretném felhívni figyelmét, hogy a nyilvános közmeghallgatás,
képviselő-testületi ülés, tehát az ott elhangzottak és a róluk készült
hangfelvétel és mozgóképfelvétel egyaránt nyilvánosak.

Kérem pontosítsa, értelmezése szerint mit jelent, hogy nem áll módjában
rendelkezésemre bocsájtani?
Technikailag, vagy értelmezése szerint jogilag?

Magyarország információszabadsági törvénye szerint ugyanis nem lehet
semmiféle akadálya, hogy hozzáférjek egy nyilvános testületi ülésről készült
hang vagy videófelvételhez.

A jogértelmezést megkönnyítendő, mellékelem a NAIH témához kapcsolódó
határozatát.

A helyi önkormányzati ülések nyilvánossága, kép- és hangfelvétel
készítéséhez való jog
http://www.naih.hu/files/Adatvedelem4311...

Üdvözlettel:

Madarász Csaba

idézett részek megjelenítése

Lévai Zsuzsa,

Tisztelt Madarász Csaba,
A keddi telefonbeszélgetésünkre hivatkozva írom ezt az e-mailt, mivel
telefonon sajnos nem vagyok elérhető.
Ön szeretné elkérni a VKC Tv által rögzített november 24-ei
közmeghallgatás felvételét. A felettesemmel egyeztetve továbbra is azt
tudjuk mondani, hogy amennyiben kíváncsi a felvételre fáradjon be hozzánk
a stúdióba és itt megnézheti. Mivel saját szellemi termékünk, ezért nem
áll módunk az anyagot harmadik személynek kiadni. 
Amennyibe további kérdése van, kérem keresse Nagy Judit kolléganőmet:
30/634-8874 telefonszámon.
Üdvözlettel:
Lévai Zsuzsa
főszerkesztő
   VKCTV

Tisztelt Lévai Zsuzsa!

Szeretném jelezni, hogy amennyiben telefonon tett ígéretéhez hűen - amelyben számomra visszaköszönt a szakmai felelősségvállalás és a közérdekű adatokra vonatkozó törvény ismerete - nem teljesíti az adatigénylést, más eszköz hiányában a területileg illetékes bírósághoz leszek kénytelen fordulni.

Nem tisztem ezen az oldalakon információszabadsági és adatvédelmi oktatást tartani. Az adatigénylésem korábbi szakaszában csatoltam a NAIH véleményét a testületi ülések, közmeghallgatásokon készült videófelvételek nyilvánosságáról.

Ebben az esetben is jogilag ez az irányadó.
Kérem ennek megfelelően járjon el adatigénylésem elbírálásakor.

Üdvözlettel:

Madarász Csaba

2 Attachments

[1]If this email does not display correctly, click here.

[2]MyAirBridge.com [3]Download

Message for recipient:

Tisztelt Madarász Csaba, Csatolt fájlként küldöm a közmeghallgatás anyagát. Ahogy kérte, a
bemutató videók nincsenek benne, csak a lakossági hozzászólások és a válaszok. Ha nem sikerül
letölteni a videókat kérem jelezze! Üdvözlettel: Lévai Zsuzsa főszerkesztő VKC TV

Download:

Sender: [5]http://mab.to/2jaPShc2O/5HYKS

[4][email address] Alternative link:

[6]https://www.myairbridge.com/download/pac...

The package will be Files:
deleted on:
on 28 January 2016 Uploaded files: 2
Total size: 4.81 GB

[7]Terms for the use of the web | [8]Terms for the use of the profile

References

Visible links
1. https://e2.myairbridge.com/MKXCVPF8E2EDX...
2. https://www.myairbridge.com/download/pac...
3. https://www.myairbridge.com/download/pac...
4. mailto:[email address]
5. http://mab.to/2jaPShc2O/5HYKS
6. https://www.myairbridge.com/download/pac...
7. https://info.myairbridge.com/en/copyright
8. https://info.myairbridge.com/en/profile