Vagyonnyilatkozatok 2020.

Mérten János made this Közérdekűadat request to Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN megküldeni részemre Kazincbarcika Város Önkormányzat képviselő-testületi tagjainak (polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők) a 2020. január 31-ig leadott, 2019. évről szóló vagyonnyilatkozatait, mellékelve a vagyonnyilatkozatok átadását-átvételét igazoló írásbeli dokumentációk másolatát is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 18.

Üdvözlettel:

Mérten János

Buza Orsolya,

1 Attachment

Tisztelt Mérten János Úr!
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal képviseletében eljárva, az Ön által
2020. 09. 18. napján előterjesztett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a válasziratot.
Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Tisztelt Buza Orsolya!

Válaszlevelét tisztelettel köszönöm! Az abban leírtakat elolvastam, azokkal nem értek egyet. Élni kívánok azon állampolgári jogommal melyet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (2) bekezdése biztosít számomra, mely szerint " Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - AZ IGÉNYLŐ ÁLTAL KÍVÁNT FORMÁBAN, illetve módon kell eleget tenni. "
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testületi tagjainak vagyonnyilatkozatai, mint közérdekű adatok tekintetében már korábban is került benyújtásra olyan közérdekű adatkérés, melyben az adatok kiadását elektronikus levél formájában kérték. Az Önök által is ismert a NAIH/2019/1046/4 ügyszámon nyilvántartott, NAIH által lefolytatott vizsgálat megállapította és adatkérő számára 2019. február 28-i, Budapesten
kelt levelében is leírta:
" Az Infotv. idézett rendelkezéseiből EGYENESEN KÖVETKEZIK, hogy a közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat kezelő közfeladatot ellátó szerv KÖTELES az adatigénylést olyan módon teljesíteni, AMILYEN FORMÁBAN AZT AZ ADATIGÉNYLŐ MEGJELÖLTE."
Amennyiben mindezek ismeretében Önök továbbra sem hajlandóak részemre ELEKTRONIKUS LEVÉL formájában megküldeni a kért vagyonnyilatkozatokat, kérem, döntésüket, kérelmem elutasításnak pontos, jogszabályi hivatkozásokkal alátámasztott indoklásával megválaszolni szíveskedjenek!
Levelük szerint Kazincbarcika Város Polgármesteri Hivatala fokozott figyelmet fordít a COVID-19 koronavírus járvány elleni védekezésre. A vagyonnyilatkozatok megismerésével kapcsolatban mégis személyes betekintésre invitálnának a Hivatal épületébe és felhívják figyelmem, belépésre csak a bejáratnál kihelyezett szerrel történő kézfertőtlenítést követően, valamint kizárólag orrot és szájat is eltakaró maszkban van lehetőségem.
Tisztelt Ügyvédnő! A 2020. szeptember 18-i személyes találkozásunkkor, adatkérésemmel kapcsolatban külön felhívtam szíves figyelmét, adatkérésem a kért módon, elektronikus formában teljesítsék, bízom benne, hogy a koronavírus második hulláma alatt nem a hivatalban történő személyes betekintésre invitálnak majd.
Ez lenne a Hivatal fokozott figyelme? Olyan időszakban és olyan ügyben invitálnak a hivatalba, ami a kérésem teljesítése szempontjából és az Infotv. rendelkezései miatt nem is szükséges?
Esetemben ez a fokozott figyelem inkább nevezhető veszélyeztetésnek.
Észrevételem szíves tudomásulvételét, adatkérésem általam kért formában történő teljesítést előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Mérten János

Buza Orsolya,

5 Attachments

Tisztelt Mérten János Úr!
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal képviseletében eljárva mellékelten
megküldöm a kért közérdekű adatot.
Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Buza Orsolya,

5 Attachments

Tisztelt Mérten János Úr!
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal képviseletében eljárva mellékelten
megküldöm a kért közérdekű adatot.
Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Buza Orsolya,

5 Attachments

Tisztelt Mérten János Úr!
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal képviseletében eljárva mellékelten
megküldöm a kért közérdekű adatot.
Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya