Vagyonnyilatkozatok 2019. november

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN megküldeni részemre Kazincbarcika Város Önkormányzat képviselő-testületi tagjainak (polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők) a 2019. október 13-i önkormányzati választásokat és 2019. november 04-i eskütételüket követően leadott vagyonnyilatkozatait, mellékelve a vagyonnyilatkozatok átadását-átvételét igazoló írásbeli dokumentációk másolatát is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

Kelt: 2019. november 21.

Üdvözlettel:

Mérten János

Buza Orsolya,

1 Attachment

Tisztelt Mérten János Úr!
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal megbízásából eljárva, mellékelten
küldöm közérdekű adat kiadása iránti kérelmére a válasziratot.
Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Tisztelt Buza Orsolya!

Válaszlevelét tisztelettel köszönöm! Az abban leírtakat elolvastam, azokkal nem értek egyet. Élni kívánok azon állampolgári jogommal melyet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (2) bekezdése biztosít számomra, mely szerint " Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - AZ IGÉNYLŐ ÁLTAL KÍVÁNT FORMÁBAN, illetve módon kell eleget tenni. "
Észrevételem szíves tudomásulvételét, adatkérésem általam kért formában történő teljesítést előre is köszönöm!

ui.:https://orszagszerte.atlatszo.hu/borkai-...

Üdvözlettel:

Mérten János

Buza Orsolya,

1 Attachment

Tisztelt Mérten János Úr!
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal képviseletében eljárva, mellékelten
megküldöm közérdekű adat kiadása iránti kérelmére a kért
vagyonnyilatkozatok leadására vonatkozó átadás-átvételi dokumentációt.
Tájékoztatom, hogy az eredeti okiratokon a vagyonnyilatkozat leadására
köteles személy személyes adatai és azon hozzátartozóinak neve, akik
vonatkozásában vagyonnyilatkozat leadására köteles szerepelnek, azonban
azok a csatolt okiratokon a személyes adatok védelme érdekében kitakarásra
kerültek.
Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya