Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Miklós, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Tóth István polgármester vagyonnyilatkozatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 4.

Üdvözlettel:

Kovács Miklós

Doroszlay Zsuzsanna hozzászólt ()

Tisztelt Kovács Miklós!
Arról szeretném tájékoztatni, hogy Gárdony város jegyzője ismételten összekeverte az adatigényléseket. Én nem adtam be vagyonnyilatkozat tárgyában adatigénylést, ennek ellenére 2020. október 20-án az egyik adatigénylésemre (tárgya: Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat ) a jegyző a következő választ adta:
"A 2020. évi vagyonnyilatkozatok tárgyú közérdekű adatigénylés teljesítése ellen érkezett kifogásával
kapcsolatban a következőkről táj éko ztatom:
Magyarország helyi önkormányzatairól szőlő 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. $ (3)-(5) bekezdése
szerint:
,,(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és mííködési szabalyzatban erre kijelölt bizottság (a
továbbiakban; vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az önkormónyzati
képviselő vaglonnyilatkozata - aZ ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével
közérdekből nyilvónos. Az önkormányzati képviselő és hozzótartozója tárgyévben tett
vagyonnyilatkozatának benyújtásat követően, az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatukat a
vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottsag a képviselőnek visszaadja. Az önkormónyzati képviselő
ho)zűartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottsóg
tagiai tekinthetnek be az ellenőrzés céljábóI.
(4) A vag,,onnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottságnál bárki
kezdeményezheti. Az eljarás eredményéről a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tájékoztatja a Soron
következ ő ül é s en a képv is elő -tes tül etet.
(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során O vaglonnyilatkozat-vizsgáló bizottság
felhívására aZ önkormányzati képviselő köteles saját, valamint a hozzátartozója
vag,,onnyilatkozatában felti;ntetett adatolcra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írósban
bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a vag7lonnyilatkozat-vizsgiiló bizottság tagjai ismerhetik meg'
azokat az eljárds lezárását követő nyolc napon belal nralni kell. ''
Fentiek a|apján ismételten arról tudom tájékoztatni Önt, hogy Gárdony Város Önkormányzat
Szervezeti es H'tutoaesi Szabályzatának rendelkezése szerint a vagyonnyi|atkozat'vizsgáló bizottság
feladatait Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága látja el.
Ennek értelmében kérem szíveskedjen a vagyonnyilatkozatok megismerésére vonatkoző kére|mét az
Ügyrendi Bizottság elé terjesneni.
Tájékoztatom továbbá' hogy igénye elutasítása, vagy a teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen
ettelte esetén Ön a Székesfehérvári Járásbírósághoz fordulhat, az igény elutasításának közlésétől,
illetve a határidő eredménytelen elteltétől számítotÍ 30 napon belül."

(A fenti szöveget a jegyző válaszából copyztam, a helyesírási hibák változatlanul hagyása mellett. )

Véleményem szerint a jegyző nem hivatkozhat arra, hogy a kért adat az ügyrendi bizottságnál található, tekintettel arra, hogy az „egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. törvény 7. § c) pontja szerint a vagyonnyilatkozat őrzéséért a jegyző felelős.
Az, hogy a jegyző a feladatot kire delegálta, meglátásom szerint nem tartozik az adatigénylőre, az adatigénylést a jegyző köteles teljesíteni.
Üdvözlettel:
Doroszlay Zsuzsanna

Tisztelt Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal's handling of my FOI request 'Vagyonnyilatkozat - Tóth István'.

Tisztelt Címzett!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. (3)-(5) bekezdésére szerint: Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata közérdekből nyilvános.
E jogszabályi kötelezettségük ellenére a gárdonyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatait a város honlapjára enm töltötték fel és a közérdekű adatigénylésre nem válaszolnak.

Továbbá, szeretném tájékoztatni, az önkormányzati SZMSZ-ben az Ügyrendi Bizottságnak kizárólag a vagyonnyilatkozatok vizsgálata a feladata, ügyfélszolgálati feladatköre nincs.

Ismételten kérem a Gárdonyi Önkormányzatot, biztosítsa a képviselői vagyonnyilatkozatok hozzáférését és nyilvánosság számára.

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address: http://kimittud.atlatszo.hu/request/vagy...

Üdvözlettel:

Kovács Miklós

Gémesi Evelin - Gárdonyi Polgármesteri Hivatal, Gárdony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Kovács Miklós!

 

Mellékelten Küldöm Jegyző Asszony GRD/18143-2/2020 számú levelét.

 

 

Üdvözlettel:

Gémesi Evelin
szervező
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal
Szervezési, Jogi és Humánpolitikai Iroda
2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Tel.: 06 22 570 100 / 235  
E-mail: [1][email address]

[2]logo gardony

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Kovács Miklós, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.