Vagyonnyilatkozat - Revisit

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- az idén képviselői esküt tett, új nagymarosi önkormányzati képviselők, Kurczbacher Dávid és Szikriszt Rita vagyonnyilatkozatait;

- a nagymarosi német nemzetiségi önkormányzat elnökének, Ivor Andrásnénak az idei vagyonnyilatkozatát;

- az előző nagymarosi polgármester, Petrovics László utolsó, 2019. januári vagyonnyilatkozatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. július 11.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Melléklet

Tisztelt, Takács Borbála Adatigénylő Asszony!

Csatoltan megküldöm tárgyban szereplő témában az alábbi dokumentumot, további szíves tájékoztatására :

- Ivor Andrásné NNÖ elnöke
- Szikriszt Rita új önk képviselő
- Kurczbacher Dávid új önk képviselő vagyonnyilatkozatait.

Petrovics László volt polgármester vagyonnyilatkozata nem áll rendelkezésemre, valószínűsíteni tudom, hogy a 2007. évi CLII. tv. az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvény 12. §. (1) bekezdése szerint a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége megszűnése miatt az számára 2019. évben visszaadásra került.

Üdvözlettel,

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2626 Nagymaros, Fő tér 5.
Telefonszám: +3627595100/114-es mellék
Email: [Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése