Vác dél (M2) – Gödöllő észak (M3) közötti 211-es főút megvalósításához kapcsolódó adatok, dokumentumok

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy a Pest megye gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programja II. programciklusában szereplő, Vác dél (M2) – Gödöllő észak (M3) közötti 211-es út megépítése, illetve az útépítés előkészítése milyen fázisban van. Szeretném tudni, hogy jelenleg mi a legpontosabb dátum a kezdést illetően, hol tartanak most a munkálatok.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 211-es út megépülésével vagy annak előkészítésével kapcsolatos dokumentumokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. október 10.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

info, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Mellékelt megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az adatigénylés teljesítésre nyitva álló 15 napos határidő 15 nappal meghosszabbításra került.

Tisztelettel:
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
www.facebook.com/nifzrt

idézett részek megjelenítése

Tisztelt info!

Köszönöm az értesítést a határidő meghosszabbításáról. Várom válaszukat november 9-éig.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

info, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

A 2018. október 10-én Társaságunkhoz érkezett közérdekű adatigénylésére hivatkozva ezúton tájékoztatjuk az alábbiakról.

A NIF Zrt. többek között a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1505/2016 (IX. 21.) Korm. határozat és a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat és Minisztériumi elrendelés alapján végzi munkáját, amelyek nem nevesítik a NIF Zrt. feladatai között az Ön által jelzett Vác dél (M2) – Gödöllő észak (M3) közötti 211-es út előkészítését és/vagy megvalósítását.

A fentiek alapján a NIF Zrt. az Ön által kért adatok tekintetében nem minősül adatkezelőnek.

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 31. § (1) bekezdés értelmében igénye elutasításának felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat (Infotv. 31. § (5) bekezdés). A pert az igény elutasításának közlésétől számított 30 napon belül kell megindítani (Infotv. 31. § (3) bekezdés). A perindításra nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye (Infotv. 31. § (3) bekezdés). Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (Infotv. 52. § (1) (1a) bekezdés) vizsgálat megindítása érdekében az elutasított adatigény tekintetében, az igény elutasításának közlésétől számított 1 éven belül.

Tisztelettel:

NIF Zrt.
1134 Budapest, Váci út 45.
www.facebook.com/nifzrt

idézett részek megjelenítése