Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Varga Áronnal (sz. 1985, an: Lovass Katalin, lakik: 1094 Tompa u. 17/B) vagy a V-Toll Szolgáltató Bt.-vel az elmúlt 3 évben kötött szerződéseik másolatát azok mellékleteivel

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 2.

Üdvözlettel:

Rádi Antónia

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Rádi Antónia!

 

Hivatkozással 2020. szeptember 2-án Budapest Főváros II. kerületi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére küldött közérdekű adatkérésre
az alábbiakról tájékoztatom:

 

Varga Áron egyéni vállalkozóval 2019. december 1. napjától jött létre
megbízási szerződés határozatlan időre, melynek tárgya:

 

Kommunikációs és politikai tanácsadás az alábbiakban részletezettek
szerint:

a)        Politikai elemzések készítése az Önkormányzat számára

b)        Szövegírás az Önkormányzat számára

c)        A Polgármester felkészítése szereplésekre, rendezvényekre

d)        Önkormányzati kommunikáció segítése

 

Megbízottat a szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért, mint
kisadózót bruttó 150.000,- Ft megbízási díj illeti meg havonta
teljesítésigazolás alapján, mely megbízási díj a feladatok ellátása
tekintetében maximum havi 12 óra ráfordításra vonatkozik.

 

A szerződés alapján bármely szerződő Fél jogosult a másik Félhez intézett
írásbeli jognyilatkozattal (rendes felmondás) 30 napos határidővel a
szerződést felmondani. Amennyiben a Megbízó írásban nem mentesíti a
Megbízottat, a Megbízott a felmondási idő alatt is köteles a megbízási
szerződésben foglalt kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben Megbízott a szerződést alkalmatlan időben mondta fel, úgy
köteles megtéríteni a Megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a
felmondásra a Megbízó szerződésszegése miatt került sor.

 

Sem Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat, sem Budapest II. kerületi
Polgármesteri Hivatal a V-Toll Szolgáltató Bt-vel nem áll szerződéses
jogviszonyban.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Osztályvezető
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság Jogi Osztály
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail:  [2][email address
Honlap:  [3]www.masodikkerulet.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. blocked::http://www.masodikkerulet.hu/
http://www.masodikkerulet.hu/

Tisztelt Silye Tamás!

továbbra is várom a vonatkozó szerződések és mellékletei másolatát elektronikus formában, ezeket ugyanis elmulasztotta elküldeni. Továbbá ki is egészíteném kérésemet:
- Varga Áron egyéni vállalkozó tanácsadói tevékenysége érinti-e az önkormányzat lakásgazdálkodását, az önkormányzati lakáspolitikát különös tekintettel a rövidtávú ingatlan-bérbeadás szabályozására?
- kérném elektronikus másolatban a hivatkozott szerződések teljesítési igazolásainak másolatát is.

Üdvözlettel:

Rádi Antónia

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Hölgyem!

Mellékelten küldöm Varga Áronnal kötött szerződést és annak módosítását, valamint tájékoztatom, hogy a megbízott tanácsadói tevékenysége nem érinti a az Önkormányzat lakásgazdálkodását, lakáspolitikáját, különös tekintettel a rövid távú ingatlan bérbeadásra.

A teljesítés igazolás tekintetében hivatkozunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (7) bekezdésére, mely szerint:
"A közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók. Erre való hivatkozással az adatkezelő az adatigénylést az igénylés tárgyát képező irat másolata helyett a jogviszony alanyainak, a jogviszony típusának, a jogviszony tárgyának, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének és teljesítése időpontjának megjelölésével is teljesítheti."

Ezen adatkérésének a szerződések megküldésével eleget tettünk.

Tisztelettel:

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
E-mail: [email address]
Honlap: www.masodikkerulet.hu

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Silye Tamás!

Az Infotv. 30. § (7) bekezdésére történő hivatkozásukat nem tudom elfogadni azon okból, hogy adatkérésem nyilvánvalóan nem minősül átfogó, számlaszintű ellenőrzésnek, illetve azon okból sem, hogy sem a szerződésben, sem a szerződésmódosításban nem szerepel a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás konkrét mértéke, azaz a szerződés adatainak megküldése nem helyettesíti a teljesítésigazolások kiadását.
Minderre tekintettel változatlanul kérem a teljesítésigazolások 8 napon belül történő megküldését azzal, hogy adatkérésem teljesítésének megtagadása esetén igényemet bírósági úton kívánom érvényesíteni.

Üdvözlettel:

Rádi Antónia

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Rádi Antónia!

A teljesítés igazolások tekintetében az adatkérelme a már korábban hivatkozott Infotv. 30. § (7) bekezdése alapján tételes ellenőrzésre irányuló adatmegismerésnek minősül, valamint a hivatkozásával ellentétben a szerződésben és annak módosításában szerepel a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértéke, méghozzá a szerződés III.1. pontjában, amit a felek lemódosítottak 2020. április 30. napjával.

Ettől függetlenül mellékelten megküldöm a teljesítés igazolásokat.

Tisztelettel:

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése