Tisztelt Magyar Villamos Művek Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a romániai, Uz völgyében található törpe vízerőmű megvásárlásával kapcsolatos összes közérdekből nyilvános adatot: tanulmányokat, felméréseket, szerződést és annak mellékleteit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 12.

Üdvözlettel:

MVM ZRt., Magyar Villamos Művek Zrt.

Tisztelt Sipos Zoltán!

Hivatkozva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (3) bekezdésében foglaltakra, kérjük, hogy konkretizálja a lenti adatigénylésre vonatkozó kérelmét, tekintettel arra, hogy a lenti kérelme "összes közérdekből nyilvános adat" megjelölésnél fogva nem kellően konkrét. Amíg az adatigénylése nem kerül pontosításra, nem áll módunkban teljesíteni kérését.

Tisztelettel,

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
www.mvm.hu

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MVM ZRt.!

Az Uz völgyi vízerőmű megvásárlásával kapcsolatban az alábbi információkra lennék kíváncsi:

- az erőmű vételárára
-az eladó kilétére
- a szerződésre
- a vízerőmű megvásárlása előtt készített felmérésekre, tanulmányokra

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

MVM ZRt., Magyar Villamos Művek Zrt.

Tisztelt Sipos Zoltán!

Adatigénylésre vonatkozó lenti kérelmével kapcsolatban az alábbiakról kívánjuk tájékoztatni:

Az Úz-völgyi vízerőművet tulajdonló társaságban fennálló részesedésekre vonatkozó adásvételi szerződés főbb szerződéses feltételei az alábbiak:

a) Az adásvétel tárgya
A Hivatalos S.R.L. (székhely: Románia, Miercurea Ciuc-Csíkszereda, 28 Tudor Vladimirescu utca, Hargita megye, Cégjegyzékszám: J19/170/2007) román jog szerint működő korlátolt felelősségű társaságban (Céltársaság) fennálló 90%-os (900 RON névértékű) társasági részesedéseinek megszerzése, továbbá a Céltársaság részére biztosított beruházási célú tulajdonosi kölcsön követelés (tőke és kamat) engedményezéssel történő átvétele.
b) Vételár
A teljes vételár a Céltársaságban lévő, összesen 90%-os mértékű részesedés piaci értékbecslés szerinti értéke (figyelembe véve csökkentő tényezőként a tulajdonosi kölcsönt) és a vevőre engedményezendő, a Céltársaság részére biztosított beruházási célú, tulajdonosi kölcsönök (tőke és a tranzakció zárásáig felmerülő kamatok) összege.
c) Zárási feltételek
A vevőnek a zárás teljesítésére vonatkozó kötelezettsége beáll, amennyiben (i) a vonatkozó jogszabályok szerint szükséges, úgy a szerb versenyhatóságnak a tranzakciót jelentős feltétel megállapítása nélkül engedélyező jogerős határozatai megszerzésre kerültek; (ii) bemutatásra kerül a Céltársaság olyan taggyűlési határozata, amely a Tranzakció jóváhagyásáról és a részesedések átruházásával kapcsolatban az eladókat vagy a Céltársaság más tagját megillető elővásárlási vagy egyéb hasonló jogról vagy lemondásról rendelkezik; és (iii) amennyiben bemutatásra kerül annak igazolása, hogy a fenti taggyűlési jóváhagyás közzétételre került a román Hivatalos Közlönyben és harmadik személy nem tiltakozott a Céltársaság 90%-os részesedésének a vevő részére történő átruházása ellen a jogszabály által előírt határidőn belül, illetve ilyen tiltakozás előterjesztése esetén az illetékes bíróság jogerősen elutasította azt.
d) A zárás napja
A zárásra legkésőbb 2015. június 15. napján (Végső Határnap) sor kell, hogy kerüljön A felek a 2015. január 6-i határnapra törekednek a zárás kapcsán.
e) Szavatossági nyilatkozatok
Az eladók általános üzleti szavatosságot vállal a vevő felé a Céltársaság vonatkozásában.
f) Irányadó jog
Román jog
g) Fórum
A felek az Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamara mellett működő Nemzetközi Választottbíróság kizárólagos illetőségét kötötték ki.

Az eladók személye kapcsán tájékoztatjuk arról, hogy egy román korlátolt felelősségű társaság (SRL) tagjainak kiléte Romániában nyilvános elérhető cégadatnak minősül.

A tranzakcióhoz kapcsolódóan piaci értékbecslés készült, ami a Céltársaság üzleti értékének meghatározását piaci körülményeknek, a Céltársaság vonatkozó hatásainak vizsgálatával, potenciális jövőbeni piaci magatartások számba vételével végzi el. Ebből kifolyólag a jövőbeni piaci magatartásokra és piaci körülményekre vonatkozó megállapítások nyilvánosságra hozatala aránytalan érdeksérelemmel járna.

A tranzakcióval kapcsolatos további adat megismerése iránti igényével kapcsolatban kérjük, hogy forduljon az MVM Partner Bucharest SRL-hez, tekintettel arra, hogy MVM Partner Bucharest SRL kötötte az adásvételi szerződést és valósította meg a tranzakciót.

Továbbá tájékoztatni kívánjuk, hogy a tranzakció egyes elemei folyamatban vannak, így az adásvételi szerződés további feltételrendszerének, valamint a tranzakcióra vonatkozó további adatainak nyilvánosságra hozatala az MVM Partner Bucharest SRL-nek, mint a céltársaság vevőjének a tranzakció teljesüléséhez fűződő jogos gazdasági érdekeit sérti, az üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.

Tisztelettel:

MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
www.mvm.hu

idézett részek megjelenítése