Tisztelt Budapest Közút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő:

A Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő közutak tekintetében a festett útburkolati jelek létesítése, illetve karbantartása, javítása a Budapest Közút Zrt. feladatkörébe tartozik.

A fentiekre tekintettel kérem, szíveskedjenek az alábbi kérdéseimet megválaszolni a 2020. év vonatkozásában:

• A mai napig mely fővárosi kezelésű útvonalakon létesítettek új útburkolati jeleket? Pontosan hol, mekkora útvonalon, illetve területen? Mi indokolta az új útburkolati jel létesítését?
• A mai napig mely fővárosi kezelésű útvonalakon végeztek útfestést karbantartási, javítási célzattal? Pontosan hol, mekkora útvonalon, illetve területen? Mi indokolta a karbantartást, javítást az egyes területeken, útvonalakon?
• A fenti munkálatokhoz kitől, mely gazdasági társaságtól szereztek be burkolatjel festéket, milyen mennyiségben, illetve milyen ellenértéket fizettek érte?
• A beszerzések során folytattak-e le közbeszerzési eljárást? Amennyiben igen, szíveskedjenek megküldeni másolatban a közbeszerzés dokumentációját!
• Amennyiben nem került sor közbeszerzési eljárás lefolytatására, szíveskedjenek megindokolni, miért nem került rá sor!
• Az útfestési munkálatok elvégzéséhez bíztak-e meg vállalkozókat, alvállalkozókat? Amennyiben igen, mely vállalkozót/vállalkozókat?
• A vállalkozók az egyes munkálatokat milyen díjazás ellenében végezték el?
• A vállalkozói szerződéseket megelőzően folytattak-e le közbeszerzési eljárást? Amennyiben igen, szíveskedjenek megküldeni másolatban a közbeszerzés dokumentációját! Amennyiben nem került sor közbeszerzési eljárás lefolytatására, szíveskedjenek megindokolni, miért nem került rá sor!

Kérem, továbbá, hogy szíveskedjenek megküldeni részemre valamennyi útfestési munkálattal kapcsolatban kötött (vállalkozási, megbízási, egyéb) szerződés másolatát is!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. augusztus 12.

Üdvözlettel:

Szabó Árpád

Budapest Közút Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését! Az Ön által küldött levél feldolgozását megkezdtük
és rendszerünkben E/67305460-202008121423-014363/2020 érkeztető számmal
érkeztetve lett.

Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12.
Postai cím: 1518 Budapest, Pf.: 86.

Budapest Közút Forgalomtechnikai Üzemeltetés, Budapest Közút Zrt.

15 Attachments

Tisztelt Szabó Árpád Úr!

 

A Részvénytársaságunk által végzett burkolatjel-festésekkel kapcsolatos
megkeresésére az alábbi választ adjuk.

1.       pont:
Az idei évben a forgalmi rend „diszpozíciós” módosításának keretében,
nagyfelületű burkolatjavítást követő burkolatjel-helyreállítás keretében,
illetve a fővárosi forgalomcsillapítási kampány keretében létesültek új
burkolati jelek a Budapest Közút Zrt. kivitelezésében. Az érintett
helyszínek listáját az elkészült mennyiségekkel csatoljuk. A
változtatásokat a forgalmi rendet felülvizsgálva találtuk indokoltnak.
Forgalomtechnikai kezelőként kötelezettségünk a forgalmi rend rendszeres
felülvizsgálata.

2.       pont:
A főváros területén az útburkolati jelek üzemeltetéséhez kapcsolódó
feladatokat Részvénytársaságunk látja el. A munkát minden évben egy, az év
elején összeállított fenntartási program alapján végezzük. Ennek során a
város teljes úthálózatán felmérjük a burkolati jelek állapotát, és a
felújítási tervben az általunk legindokoltabbnak vélt címeket
szerepeltetjük, a rendelkezésre álló költségkeret, a tudomásunkra jutott
építési munkák, valamint a beérkezett kérések figyelembe vételével.
Az érintett helyszínek listáját az elkészült mennyiségekkel csatoljuk.

3.       pont:

A burkolatjel-festékeket a Chemimark Kft.-től szereztük be.

Az oldószeres festékek vonatkozásában:

Oldószeres festék:           14 440 kg          7 417 200 Ft

Higító:                               250 liter               112 500 Ft

Üveggyöngy:                    13 000 kg            2 990 000 Ft

                                                                        10
519 700 Ft

A tartós útburkolati jelek vonatkozásában:

Thermo melegplasztik           53 000 kg        19 905 000 Ft

 

Az új keretszerződések megkötése jelenleg van folyamatban, melyeken
ismételten a Chemimark Kft. nyert.

4.       pont:
Igen, Uniós közbeszerzési eljárás kerül minden esetben lefolytatásra.

A Közbeszerzési dokumentáció elérhető a
[1]https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/e...

internetes felületen.

5.       pont:
Uniós közbeszerzési eljárás került lefolytatásra.

6.       pont:
Alvállalkozót a Pandémiás helyzet során megnövekedett, kerékpársávok
kialakításához kapcsolódó feladatok elvégzéséhez vontunk be.

A bekért árajánlatok alapján a Chemimark Kft.-vel szerződtünk.

7.       pont:
Az árajánlatukat csatoljuk.

8.       pont:
Nem került közbeszerzési eljárás lefolytatásra, mivel a keretszerződés
ellenértéke nem érte el az építési beruházásokra vonatkozó közbeszerzési
értékhatárt.

 

Üdvözlettel:

 

BUDAPEST KÖZÚT Zrt.

Forgalomtechnikai Igazgatóság

[2]Leírás: cid:[email protected]

e-mail: [3][Budapest Közút request email] Web: [4]www.budapestkozut.hu

Székhely: 1115 Budapest, Bánk bán u. 8-12. | Postacím: 1518 Pf.: 86.

 

 

Kérjük, ne válaszoljon erre a levélre.

Ez az üzenet egy csak értesítések küldésére használt e-mail címről
érkezett, amely nem fogad beérkező e-maileket.

A kapcsolatfelvételhez használja elérhetőségeink valamelyikét.

 

 

 

References

Visible links
1. https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/e...
3. mailto:[Budapest Közút request email]
4. http://www.budapestkozut.hu/

Horváth Győzőné hozzászólt ()

Tisztelt Szabó Árpád!
Nagyon alaposan átnéztem az Ön adatigénylésére érkezett Bp- Közút Zrt. adatszolgáltatását. Az összesítésben 2020. augusztus 18-ig felsorolt különböző célból készült útburkolati jelek felsorolása között sehol nem találtam a részben forgalomgyorsítás ill. új burkolati jelek létesítése kategóriában Nyugati térnek 6. kerületi szakaszán elvégzett útburkolati jelek felfestést. Ezek nem közbeszerzésből készültek? Vagy nem érték el az értékhatárt? Melyik vállalkozóval szerződtek, milyen szerződés alapján?
Lehetne bekérni konkrétan ezt az adatot is? A 3-as Metro átépítése miatt 2020 elejétől a Lehel tér és Nagyvárad tér között M3-as pótlóbusz közlekedett. Ennek folytán változott a forgalmi rend a Váci út és Bajcsi Zsilinszky út összeköttetésében. Köszönettel: Horváth Győzőné