Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Alapítvány által annak alapítása óta légi-, vízi, vasúti és közúti személyszállítási szolgáltatok igénybevételére (utazási irodával vagy közvetlenül légitársasággal, más közlekedési szolgáltatóval) megkötött szerződések alapján utazásonkénti bontásban
a) a szerződő partner megnevezését,
b) az ellenszolgáltatásnak a szerződésben kikötött, illetve ha az ettől eltér, az alapítvány által ténylegesen kifizetett összeget,
c) az utazás kiinduló állomását és célállomását, valamint időpontját,
d) az utas nevét és az utazás célját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. május 2.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

PAGEO titkárság, Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány

2 Melléklet

Tisztelt Igénylő!

 

A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítványhoz intézett fenti megkeresésére, -
az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (Infotv.) 28.§ (1) bekezdése alapján előterjesztett –
közérdekű adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban, annak
teljesítése körében az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Az Alapítvány által kötött, közzétételre kötelezett szerződések (így a
kérdezett körben kötöttek is)  megtalálhatóak az Alapítvány honlapján a
következő hivatkozás alatt: www.pageobudapest.hu / Közérdekű adatok /
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok.

Az 5 millió Ft alatt kötött szerződéseket (a kért körben kötött
szerződéseket is) a csatolt összesített táblázat tartalmazza.

 

Az Alapítvány kérdezett körben utazásokra fordított összesített adatai a
következők:

 

2014 2015 2016
közúti légi közúti légi közúti légi
- - 1 021 933 Ft 4 052 583 Ft 203 632 Ft -

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatásra irányadó Infotv.  3. § 5-6./
pontok közérdekű és közérdekből nyilvános és így közlésre kötelezett
adatok köréből a jogszabály kiveszi a személyes adatok (3. § 2./ pont)
körét, így ezen adatok kiadásától az Alapítvány jogszerűen zárkózik el.

 

 

Budapest, 2016. május 17.

 

Üdvözlettel:

 

Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány

 

idézett részek megjelenítése