Tisztelt MÁV-START Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi vasútvonalak utasforgalmi adatait a 2019 és 2022 október 31. közötti időszakra.

14-es Pápa-Csorna
23-as Zalaegerszeg-Rédics
25V-s Zalaegerszeg-Őriszentpéter-Őrihódos

Az adatokat kérem az alábbi bontásban küldjék meg:
- év, hónap
- megállóhely fel-és leszálló utasok száma

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2022. november 22.

Üdvözlettel:
Szép János

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2022.11.22. napján, elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Jelen válaszlevelünkhöz mellékelten megküldjük a kért adatokat tartalmazó táblázatot.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a vonali adatok tartalmazzák mindazon utasokat, akik az adott évben vásárolt nemzetközi jegyükkel, bérletükkel az adott vonalon legalább 1 állomásközt utaztak. Az állomási adat azokat az utasokat tartalmazza, akiknek az adott évben vásárolt belföldi menetjegyén/bérletén feltüntetett viszonylat kiinduló- vagy célállomása az adott állomás.
A táblázat nem tartalmazza azon utasokat, akik:
nemzetközi utasok;
az adott állomáson átszállnak (az állomási utasforgalom esetében);
jogszabály alapján díjmentesen utaznak (65 év felettiek, 6 év alattiak, határon túli magyarok);
nem gépi kiállítású, vagy viszonylatmegjelölést nem tartalmazó jeggyel utaznak;
START Klub Bónusz, VIP vagy Prémium kártyával utaznak;
vasutasok, egyéb díjmentes utasok (pl.: hatósági személyek).

Több vonalat is kiszolgáló állomás esetén az állomási utasforgalom az állomás teljes utasforgalma, függetlenül attól, hogy az a vizsgált vonalakat érintően történt-e vagy sem.
Csorna és Zalaszentiván utasforgalma nem tartalmazza azokat az utasokat, akik kizárólag a GYSEV hálózatán utaztak.
A 25-ös vonal utasszámadata nem tartalmazza a Celldömölk – Boba szakaszon belül utazók adatait, mivel azok nem különíthetők el a 20-as vonal utasforgalmától.

2020-ban és 2021-ben a pandémia járvány miatt a 2019. évhez képest jelentős utasszámcsökkenés volt, ami minden állomás utasforgalmát érintette.

Üdvözlettel:
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése