Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a kormány által az UNESCO Világörökség Bizottságának 2020-ban elküldött budapesti világörökségi helyszín állapotmegőrzési jelentését, amelyet az UNESCO világörökségi bizottsága tavalyi bakui döntésével kért.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. február 11.

Üdvözlettel:

Horn Gabriella

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

[1]címer

MINISZTERELNÖKSÉG

 

Horn
Gabriella                                                                    
                                              
                                                                                                                     
            Ikt.: JHÁT-PDF/80/2020

részére     
                                                                           
                                              
                                                                                                                     
            Tárgy: közérdekű adatigénylés

                                                          

           
                                                                                                                                 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön 2020. február 11. napján az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése alapján közérdekű adatigénylést nyújtott
be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a kormány
által az UNESCO Világörökség Bizottságának 2020-ban  elküldött budapesti
világörökségi helyszín állapotmegőrzési jelentését, amelyet az UNESCO
világörökségi bizottsága tavalyi bakui döntésével kért.”

 

Tájékoztatom, hogy a Miniszterelnökség határidőben benyújtotta az
állapotmegőrzési jelentést az UNESCO Világörökség Központnak.

 

A Világörökség Bizottság várhatóan idén nyáron - a 44. közgyűlésén -
tárgyalja a „Budapest - a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy
út” világörökségi helyszín állapotmegőrzési jelentését, melyben
Magyarország az UNESCO tavalyi bakui döntésében foglalt javaslatokra és
ajánlásokra ad választ.

 

A Magyarországon a világ kulturális és természeti örökségének védelméről
szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete
Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án
elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi 21. törvényerejű
rendelettel kihirdetett, ún. Világörökség Egyezmény végrehajtását
szabályozó Működési Irányelvek (Operational Guidelines for the
Implementation of the World Heritage Convention, a továbbiakban: Működési
Irányelvek) 13. mellékletének 5. pontja szerint az állapotjelentést
benyújtó állam döntése alapján lehetőség van arra, hogy ne a teljes
megőrzési állapotjelentés, mindössze annak vezetői összefoglalója váljon
nyilvánosan hozzáférhetővé. E lehetőséggel Magyarország élt, így a
jelentésnek csak a vezetői összefoglalója nyilvános. Az Infotv. 30. §-ának
(2) bekezdésével összhangban tájékoztatom, hogy a dokumentum a
[2]http://whc.unesco.org/en/list/400/docume... linken érhető el, Summary
of the State of conservation report by the State Party címmel.

 

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló (illetve a meghosszabbított) határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében a
Fővárosi Törvényszéken (1363 Budapest, Pf. 16 - 1055 Budapest, Markó utca
27.) keresettel élhet.

 

A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos
jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) is fordulhat.

 

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen
elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő
lejártától számított harminc napon belül kell megindítani. Ha az igény
elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, vagy lezárásáról, továbbá az
adatkezelő jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye
megszüntetésére történő felszólítása eredményéről szóló értesítés
kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
[3]e-mail címre küldjük meg.

 

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnökség

 

idézett részek megjelenítése