Újságírói kérdés: Ügyvédi irodával kötött megbízási szerződések és kifizetések

Bodnár Zsuzsa made this Közérdekűadat request to Pest Megye Önkormányzata

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Pest Megye Önkormányzata!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Pest Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és a Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, 1088 Budapest, Rákóczi út 11. III/1. (továbbiakban: Ügyvédi Iroda) között 2020. január 1-től jelen adatigénylés időpontjáig kötött megbízási szerződéseket, valamint szíveskedjék az Önkormányzat által az Ügyvédi Irodának a 2020-as és 2021-es évben a megbízási szerződések alapján kifizetett összegeket tételese felsorolva (a kifizetés dátumát feltüntetve) és éves összesítésben is megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 12.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Pest Megye Önkormányzata!

Kérem szíveskedjék adatigénylésemre az Infotv. szerinti 15 napos határidőn belül, szeptember 27-ig választ küldeni.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 27.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa