Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1.,a Samsung SDI Magyarország Zrt., székhely: Göd, Schenek I. u.1. (továbbiakban: Zrt.) kérelmére 2021. október 27-én indult egységes környezethasználati eljárásban a Zrt. által a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Bányafelügyeleti és Hulladékgazdálkodási Főosztályának (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) benyújtott egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációt.
2., a Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/33129-3/2021. sz. végzését.
3., a Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/33129-13/2021. sz. végzését.
4., a Samsung SDI Zrt. kérelmére 2021. október 27-én indult egységes környezethasználati eljárásban keletkezett, a Környezetvédelmi Hatóság által kiadott egyéb dokumentumot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Kelt: 2022. február 10.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa
atlatszo.hu

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Üdvözlettel:

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Üdvözlettel: