Újságírói kérdés: a Samsung SDI kérelmére indult egységes környzethasználati eljárás dokumentumai

Az igénylést elutasította a(z) Pest Megyei Kormányhivatal.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1.,a Samsung SDI Magyarország Zrt., székhely: Göd, Schenek I. u.1. (továbbiakban: Zrt.) kérelmére 2021. október 27-én indult egységes környezethasználati eljárásban a Zrt. által a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Bányafelügyeleti és Hulladékgazdálkodási Főosztályának (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) benyújtott egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációt.
2., a Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/33129-3/2021. sz. végzését.
3., a Környezetvédelmi Hatóság PE-06/KTF/33129-13/2021. sz. végzését.
4., a Samsung SDI Zrt. kérelmére 2021. október 27-én indult egységes környezethasználati eljárásban keletkezett, a Környezetvédelmi Hatóság által kiadott egyéb dokumentumot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Kelt: 2022. február 10.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa
atlatszo.hu

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Üdvözlettel:

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Üdvözlettel: