Újságírói adatigénylés: Kormánymegbízottak havi jelentései a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatban

Az igénylés megválaszolása késik. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Miniszterelnökség adatgazdának normális esetben által (részletek)

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a kormánymegbízottak által a Kormánynak küldött HAVI JELENTÉSEKET a kormánymegbízottak által koordinált, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő hatósági ügyekben 2022. április hótól jelen adatigénylés időpontjáig.

A kormánymegbízottaknak "a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól" szóló 7/2022. (IV. 21.) MvM rendelet, valamint a 86/2019. (IV. 23.) Korm. Rendelet 33. § (6) bekezdés d) pontja alapján HAVI TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGÜK VAN AZ ÁLTALUK KOORDINÁLT NEMZETGAZDASÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 28.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Közérdekű adatigénylés (ME), Miniszterelnökség

1 Attachment

                                                         

 

 

Bodnár Zsuzsa                                                          
           

részére                                                                                  

                                              
                                 

                                                                     

Ikt.: JHÁT-PDF/373/2022

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. §-ának (1) bekezdése
alapján közérdekű adatigénylést nyújtott be a Miniszterelnökségnél.

 

Igénylését a következők szerint fogalmazta meg.

 

„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
kormánymegbízottak által a Kormánynak küldött HAVI JELENTÉSEKET a
kormánymegbízottak által koordinált, nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházásokkal összefüggő hatósági ügyekben 2022. április
hótól jelen  adatigénylés időpontjáig. 

 

A kormánymegbízottaknak "a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos
jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól" szóló 7/2022.
(IV. 21.) MvM rendelet, valamint a 86/2019. (IV. 23.)  Korm. Rendelet 33.
§ (6) bekezdés d) pontja alapján HAVI TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGÜK VAN AZ
ÁLTALUK KOORDINÁLT NEMZETGAZDASÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ
BERUHÁZÁSOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEKBEN.”

 

A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

A Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében az Infotv. 29. § (1)
bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az
adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény
beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy
az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való
teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását
veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon
belül tájékoztatni kell.

 

A fentiek alapján tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a Miniszterelnökség a
Korm. rendelet alapján az adatigénylésének annak beérkezését követő 45
napon belül tesz eleget, tekintettel arra, hogy az Infotv. 29. §-ának (1)
bekezdése szerinti határidőben való teljesítés a tárca veszélyhelyzeti
kormányrendeletekben foglalt feladatai határidőben történő ellátását
veszélyeztetné.

 

Jelen választ kizárólag elektronikus úton, a megkeresésben megjelölt
e-mail címre küldjük meg.                       

 

Tisztelettel:

 

Miniszterelnökség

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Az üzenet és annak bármely csatolt melléklete kizárólag a címzettnek szól.
Amennyiben az üzenet címzettje nem Ön, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy
e-mailben haladéktalanul értesítse erről az üzenet küldőjét majd törölje
az üzenetet és annak összes mellékletét a postafiókjából, ideértve a
törölt üzenetek mappát is.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az üzenet címzettje nem Ön,
abban az esetben tilos az üzenet és/vagy mellékleteinek
- le)másolása, nyomtatása, sokszorosítása
- továbbküldése, mentése, hivatali vagy magánjellegű eszközön való
tárolása,
- tartalmának harmadik féllel való közlése, megosztása, nyilvánosságra
hozatala, mások előtt való szándékos vagy véletlen felfedése, vagy az
azzal bármely egyéb módon való visszaélés.
Az üzenet és annak csatolmánya(i) vírusellenőrzésen estek át, ugyanakkor
ez nem jelent kizárólagos garanciát a tekintetben, hogy az üzenet nem
tartalmaz kártékony programkódokat. Az ilyen jellegű fertőzésből fakadó
meghibásodásokért, hibás/nem üzemszerű működésért nem vállal felelősséget
az üzenet küldője, a levelezőrendszer üzemeltetője, annak tulajdonosa.
Védje a környezetet! Kérjük, hogy csak abban az esetben nyomtassa ki a
levelet, vagy bármely csatolmányát, amennyiben az feltétlenül szükséges!

Tisztelt ME!

Az alkotmánybíróság 15/2021. (V. 13.) AB határozata (továbbiakban AB határozat) megállapítja: az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdéséből eredő alkotmányos követelmény, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)–(5) bekezdéseinek alkalmazása során az adatkezelőnek rögzítenie kell azokat az okokat, amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylésnek az információs önrendelkezési szabadságról szóló törvényben rögzített határidőn belüli teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztette volna.

A Miniszterelnökség aug 12-én kelt tájékoztató levelében elmulasztotta rögzíteni azon okokat, amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylésnek az információs önrendelkezési szabadságról szóló törvényben rögzített határidőn belüli teljesítése veszélyezteti közfeladatainak ellátását.

Ezért az AB határozat alapján kérem, szíveskedjék mulasztását pótolni és válaszlevelében azon okokat ismertetni, melyek miatt a közérdekű adat megismerésére irányuló igényemnek az adatigénylés beérkezését követő 45 napon belül kíván eleget tenni.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa