Ügyvédi szerződések egyes adatai 2014. január 1-jétől

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az MTVA által 2014. január 1-je óta jelen adatkérés megérkezésének napjáig terjedő időszakra vonatkozóan

a) az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § -ában meghatározott ügyvédi tevékenység tárgyában ügyvéddel vagy ügyvédi irodával kötött szerződések listáját a szerződéses partner és a szerződéses érték megnevezésével,
b) keretszerződés esetén kérem, hogy az adatkéréssel érintett időszak során ténylegesen kifizetett összegeket közöljék.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. március 25.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Tisztelt [1]Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!
 
Az Ön által 2016. március 25. napján részünkre megküldött közérdekű
adatigényléssel kapcsolatban az alábbiakkal fordulok Önhöz:
 
Az adatigénylés jelentős terjedelmére, illetve a megismerni kívánt
nagyszámú adatra tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 29. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatom,
hogy az Infotv. megkeresés teljesítésére nyitva álló határidőt 15
(tizenöt) nappal meghosszabbítjuk.
 
Kérjük szíves megértését és szíves visszajelzését arra vonatkozóan, hogy
jelen tájékoztatásunkat megkapta.
 
Tisztelettel:

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

References

Visible links
1. http://atlatszo.hu/

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Tisztelt Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft!
Az Önök által 2016. március 25. napján a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelõ Alap részére megküldött megkeresésükkel kapcsolatosan az
alábbiakról tájékoztatom.
Megkeresésében az alábbi kérdések vonatkozásában kérték tájékoztatásunkat:
„Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az MTVA
által 2014. január 1-je óta jelen adatkérés megérkezésének napjáig terjedõ
idõszakra vonatkozóan
a)      az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 5. § -ában
meghatározott ügyvédi tevékenység tárgyában ügyvéddel vagy ügyvédi
irodával kötött szerzõdések listáját a szerzõdéses partner és a
szerzõdéses érték megnevezésével,
b)      keretszerzõdés esetén kérem, hogy az adatkéréssel érintett idõszak
során ténylegesen kifizetett összegeket közöljék.”
A megkeresésükkel kapcsolatosan az alábbiakban adjuk meg az ügyvédi
tevékenység tárgyában kötött szerzõdéseket, továbbá a 2014. év és 2016 év
közötti ezen szerzõdések vonatkozásban történt kifizetéseket:

Partner 2014 évben 2015 évben 2016 évben
Dr. Murguly Anikó 7 200 000.- Ft 600 000.- Ft ---
Dr. Murguly Anikó 4 800 000.- Ft 400 000.- Ft ---
Petneházy és Társa 2 100 000.- Ft --- ---
Ügyvédi Iroda
Dr. Koruhely Ügyvédi 2 800 000.- Ft --- ---
Iroda
Dr. Koruhely Ügyvédi 400 000.- Ft 400 000.- Ft ---
Iroda
CLV Partner Csabai és 6 104 000.- Ft 9 086 000.- Ft ---
Tsai Ügyvédi Iroda
Horváth és Társai Ügyvédi 1 246 000.- Ft --- ---
Iroda
Dr. Dénes Bertold 400 000.- Ft 900 000.- Ft  
Mayer és Társai Ügyvédi --- 43 750.- Ft ---
Iroda
Dr. Murguly Anikó --- 8 000 000.- Ft ---
Horváth és Társai Ügyvédi --- 23 536 440.- Ft ---
Iroda
Dr. Gunics László --- 580 000.- Ft ---
Horváth és Társai Ügyvédi --- 723 996.- Ft ---
Iroda
Horváth és Társai Ügyvédi --- 717 222.- Ft ---
Iroda
Õszy Ügyvédi Iroda 10 322 500.- Ft --- ---
Darázs és Társai Ügyvédi --- 8 833 000.- Ft 5 020 318.- Ft
Iroda
Horváth és Társai Ügyvédi --- 3 249 483.- Ft ---
Iroda
Dr. Szalai Krisztina --- 4 000 000.- Ft 4 160 000.- Ft
Ügyvédi Iroda
Õszy Ügyvédi Iroda 27 600 500.- Ft 146 686 750.- Ft 30 241 000.- Ft
Horváth és Társai Ügyvédi --- --- 4 696 431.- Ft
Iroda
Gellér és Bárányos 45 783 713.- Ft --- ---
Ügyvédi Iroda
Horváth és Társai Ügyvédi 2 307 375.- Ft --- ---
Iroda
Gellér és Bárányos --- 28 568 000.-Ft 12 919 500.- Ft
Ügyvédi Iroda
Schmidt Ádám & Társa --- 500 000.- Ft ---
Ügyvédi Iroda
Szecskay Ügyvédi Iroda --- --- ---

Tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 30. § (3) és 31. § (1), (3), továbbá (5) bekezdése alapján a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban:
Hatóság) bejelentést tehet a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése
érdekében, a közérdekû adatok vagy a közérdekbõl nyilvános adatok
megismeréséhez fûzõdõ jogok gyakorlásával kapcsolatban bekövetkezett
jogsérelemre, vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással.
Tájékoztatjuk, hogy közérdekû adat megismerésére vonatkozó igénye
elutasítása miatt bírósághoz fordulhat. A pert igénye elutasításának
közlésétõl számított harminc napon belül kell a Fõvárosi Törvényszéken
megindítani a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alappal szemben.
Ha az igény elutasítása, nem teljesítése miatt az igénylõ a Hatóságnál
bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról,
a vizsgálat megszüntetésérõl, az Infotv. 55. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv. 58. § (3) bekezdése szerinti
értesítés kézhezvételét követõ harminc napon belül lehet megindítani.
 
Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és jelen tájékoztatásom
átvételérõl szóló visszajelzését.
Tisztelettel:
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
[2]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg
 
TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

References

Visible links
1. https://mail.mtva.hu/owa/redir.aspx?REF=...