Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy 2012. január 1-jét követően mely ügyvédekkel és ügyvédi irodákkal, milyen tárgyban és milyen ellenérték kikötése mellett kötött szerződést a Magyar Nemzeti Bank.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját is jelölje meg.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 2.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Adatigénylő!

A Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) 2016. február 2. napján érkezett – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban arról tájékoztatjuk, hogy a kért adatok előkészítéséhez nagy mennyiségű adat feldolgozása szükséges, ezért hivatkozva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére, az adatkérés megválaszolására rendelkezésre álló törvényi határidőt 15 nappal meghosszabbítjuk.

Tisztelettel:

MAGYAR NEMZETI BANK
Kommunikáció

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI
IGAZGATÓSÁG
1054 Bp., Szabadság tér 9.
Telefon: +36 (1) 428 2751
Fax: +36 (1) 428 8000
Email: [email address]

idézett részek megjelenítése

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

1 Melléklet

Tisztelt Adatigénylő!

A Magyar Nemzeti Bankhoz a KiMitTud (kimittud.atlatszo.hu) weboldalon keresztül eljuttatott alábbi, közérdekű adat iránti igényben a Magyar Nemzeti Bank által 2012. január 1-jét követően ügyvédekkel és ügyvédi irodákkal kötött szerződések adatait kérték megadni.

A Magyar Nemzeti Banknak, mint jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó jogi személynek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 26. § (1) bekezdésében foglaltak alapján lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat erre irányuló igény esetén – az Infotv. szerinti kivételekkel - bárki megismerhesse.

A fentiek alapján adatigényét a teljesítésre nyitva álló határidőn belül, a mellékletként csatolt táblázat megküldésével teljesítjük.

Tekintettel arra, hogy az adatigénylésnek közérthető formában és az igénylő által kívánt módon kell eleget tenni, ezért az igényelt adatokat az Ön által az adatigénylésben megjelölt [FOI #6057 email] e-mailcímre, elektronikus formában juttatjuk el.

Tájékoztatjuk, hogy az igénylés teljesítésével kapcsolatban Önt költségek nem terhelik.

Üdvözlettel:

MAGYAR NEMZETI BANK
Kommunikáció

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI
IGAZGATÓSÁG
1054 Bp., Szabadság tér 9.
Telefon: +36 (1) 428 2751
Fax: +36 (1) 428 8000
Email: [email address]

idézett részek megjelenítése