Tisztelt Nemzeti Adó- és Vámhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Több sajtóorgánumból értesültünk, hogy a NAV vizsgált Uber ( http://uber.com ) szolgáltatást végző autóson, mint pl.

http://mno.hu/gazdasag/minden-sofor-megb...
http://index.hu/tech/2015/05/11/a_nav_ra...
http://www.hirado.hu/2015/05/23/valamenn...

ezért kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1) Milyen kritériumok mentén milyen metodológiával végezték az ellenőrzéseketm és miket vizsgáltak
2) Minden ilyen ellenőrzésről: Mikor (dátum, időpont) , hol történt (helyszín: város és utca), és milyen elmarasztalás/büntetést kapott az autós (annak mértékét is beleértve)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 29.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

NAV Központ, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatjuk, hogy a beadványát a NAV fogadta.

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Szerb Tamás úr!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatalához továbbított elektronikus levelében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a médiában megjelent sajtócikkre hivatkozással az Uber sofőrökkel kapcsolatos ellenőrzésekről, mint közérdekű adatnak elektronikus másolatban történő megküldését kérte. Megkeresésére a következőkről értesítem.

Az előzőekben hivatkozott törvény 3. § 5. pontja értelmében közérdekű adatnak az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret minősül, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. Közérdekű adat különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Tekintettel arra, hogy a konkrét ellenőrzések során keletkezett iratok – figyelemmel a már hivatkozott törvény 3. § 2. pontjában foglalt rendelkezésre – személyes adatnak minősülnek, és emellett az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 53. § (1) bekezdése szerint adótitoknak is tekintendők, ezért közérdekű adatigénylésére hivatkozva a fenti törvényi rendelkezések alapján az alábbi tájékoztatást adom

A „közösségi személyszállítás”, így az Uber sofőrök ellenőrzésének lehetséges módja a revizorok által lefolytatott próbaszolgáltatások igénybe vétele, jelen esetben az ún. „próbautazás”.

Az ilyen ellenőrzések során a revizorpáros tagjai, mint bármely más utas veszik igénybe a közösségi személyszállítási szolgáltatást, az erre szolgáló „okos” telefonra telepíthető applikáció segítségével, az előzetes regisztrációt követően. Az adóellenőrök a próbaszolgáltatás befejezését követően, felfedik adóellenőri kilétüket, és az ellenőrzés során tapasztalt körülményekről valamennyi esetben jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben adójogszabályban megfogalmazott valamely kötelezettség (pl.: nyugta-vagy számlaadási kötelezettség elmulasztása, adóköteles tevékenység adószám hiányában történő folytatása) elmulasztását tapasztalják, úgy az ellenőrzött adóalany terhére mulasztási bírság kiszabására kerülhet sor.
Budapest területén az Uber sofőröket érintően 2015. május 11-17. közötti időszakban az adóellenőrök ellenőrzéseket folytattak le. Az elvégzett ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy valamennyi sofőr a szállítási tevékenységet magánszemélyként adószám hiányában végezte. Ezért a sofőrök – mint magánszemély adózók, - 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatók az Art. 172. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint.
A személyszállítási szolgáltatás gazdasági tevékenyégnek minősül, amely csak adószám birtokában végezhető. Erre tekintettel egyéni vállalkozóként vagy gazdasági társaság képviselőjeként, valamint az előbbi vállalkozási formák alkalmazottjaként folytathatják az Uber sofőrök a tevékenységüket.
Üdvözlettel: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt NAV Közérdekű bejelentések!

Köszönettel fogadtam a kimerítő válaszukat, hogy mit ellenőriztek. A kérdésem második felére is legyenek szívesek válaszolni, ha elkerülte a figyelmüket:

2) Minden ilyen ellenőrzésről: Mikor (dátum, időpont) , hol történt
(helyszín: város és utca), és milyen elmarasztalás/büntetést kapott
az autós (annak mértékét is beleértve)

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Tisztelt NAV Közérdekű bejelentések!

Felhívom szíves figyelmüket a válaszadási kötelezettségükre, egyben küldöm ismét a kérdést:

2) Minden ilyen ellenőrzésről: Mikor (dátum, időpont) , hol történt
(helyszín: város és utca), és milyen elmarasztalás/büntetést kapott
az autós (annak mértékét is beleértve)

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

NAV Közérdekű bejelentések, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelt Adatigénylő!

Tekintettel arra, hogy az ellenőrzések pontos időpontja (év/hónap/nap/perc) és a helyszíne (utca) már az ellenőrzés körülményeire vonatkoznak, ezen adatok már az adózók tekintetében személyes adatnak, illetve adótitoknak minősülnek, így nem áll módunkban az ellenőrzés körülményeiről bővebb információt adni.

Üdvözlettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal